روش های مطالعه

خرید شرکت پاک پی شهرکرد – 1376
خرید شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه سنندج – 1376
سرمایه گذاری در پاک سامان کشور تاجیکستان – 1376
خرید شرکت مجتمع شیر و گوشت مازندران (ساری) – 1377
اخذ گواهینامهISO 9001 از شرکت لویدز انگلستان – 1378
شروع تولیدات غیر کارخانه ای – 1379
گسترش صادرات – 1380
اخذ گواهینامهHACCP از شرکت LOYDS’S – 1382
دریافت نشان نمادین حلال – 1386
فصل سوم
روش شنا سی پژوهش
(روش تحقیق)
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه:
در این بخشنوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می شود. در این فصل به توضیح مفهوم نمونه،نمونه گیری و حجم نمونه همچنین نحوه گردآوری داده ها ،پایایی و روایی بیان میشود. معمولا پژوهش های علمی از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. همینطور جامعه آماری و نمونه آماری معرفی می شوند. سپس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یاسوالات ) ارائه می گردد.
3-1 نوع و روش تحقیق:
تحقیق را از نظر هدف می توان به تحقیق بنیادی،کاربردی و اقدام پژوهی طبقه بندی کرد.(شریفی، پاشا شریفی،1383،ص85)
3-1-1 تحقیق بنیادی:
در تحقیق بنیادی ، موارد و جنبه های کاربردی تحقیق در مسایل واقعی و استفادۀعملی از نتایج تحقیق کمتر مورد توجه محقق است . انگیزه تحقیق عمدتاً ارضای کنجکاوی محقق و کشف اصول و قواعد کلی حاکم بر روابط پدیده هاست . تحقیق بنیادی توسط دانشمندان رشته های مختلف علوم و اغلب در مورد جانوران ودر موقعیت های آزمایشگاهی انجام می گیرد . افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و یافته های تحقیق به صورت اصول و قواعد کلی تنظیم و به جامعه تعمیم داده می شود .مجموعۀ اصول و قواعد حاصل از نتایج تحقیقات بنیادی در هر رشته ، پایه های دانش بشر را به وجود می آورند که ممکن است به صورت تدوین نظریه های علمی برای تدوین پدیده ها منتهی شوند .(پاشا شریفی،شریفی، 1383، ص 86)
در بیشتر موارد، هدف محقق از انجام دادن تحقیق بنیادی دستیابی به اصول و قواعدی که دارای موارد استفادۀ علمی باشند نیست . اما باید دانست که یافته های تحقیق بنیادی اغلب به عنوان پایه های تحقیق کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند .به علاوۀ ، در بعضی موارد ، یافته های
فصل سوم : روش تحقیق
تحقیق بنیادی در عمل برای بهبود شرایط زندگی مفید واقع می شوند .چنانکه بسیاری از نتایجی که روان شنا سان ضمن آزمایش با جانوران در مورد یادگیری به دست آورده اند ، امروزه در تعلیم و تربیت و موقعیت های بالینی برای اصلاح رفتار افراد مورد استفادۀ عملی قرار گرفته اند . (پاشا شریفی،شریفی،1383،ص87)
3-1-2 تحقیق های کاربردی:
اصول و روش های انجام دادن تحقیق کاربردی همانند تحقیق بنیادی است،بدین معنا که در اینجا نیز افراد مورد مطالعه به روش تصادفی انتخاب می شوند و نتایج حاصل از تحقیق در مورد گروه نمونه ، به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است ، بر اساس همان اصول تحقیق بنیادی تعمیم می یابد . تفاوت اصلی تحقیق کاربردی با تحقیق بنیادی در این است که هدف محقق از تحقیق کاربردی ، دست یابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت های واقعی و عملی به کار بسته می شوند وبه بهبود محصول و کارآیی روش های اجرایی کمک میکنند.بیشتر تحقیق هایی که در روان شناسی ،تعلیم و تربیت و سایر علوم رفتاری انجام می شود ،ازنوع تحقیق کاربردی است (پاشا شریفی،شریفی ،1383،ص 87)
3-1-3 اقدام پژوهشی :
آنچه که به آن اقدام پژوهشی گفته می شود ،از اواخر دهۀ1930به بعد در زمینه های روان شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت مورد توجه زیاد قرار گرفته است .هدف این جنبش در تعلیم و تربیت ،در گیر کردن متخصص تحقیق و معلم کلاس با مطالعه و کاربردی تحقیق در باره مسایل تعلیم و تربیت و در یک موقعیت خاص کلاسی بوده است .اقدام پژوهشی بر کاربردی فوری متمرکز است ، نه تدوین نظریه و یا کاربردی عمومی یافته های آن . تاکید آن بر مسأله فوری و موقعیت موجود محلی است .یافته های اقدام پژوهشی بر اساس قابلیت اجرایی آن در سطح محل ارزیابی می شوند نه بر حسب روایی عام آن . هدف آن بهبود فعالیت های آموزشگاهی و در عین حال پیشرفت کسانی است که سعی در بهبود این فعالیت ها دارند :ترکیب عملکرد تحقیق با رشد
فصل سوم : روش تحقیق