روش های آمار استنباطی

عزت نفس تحصیلی 2/17/23/33/37/42/46/54
دروغ سنج 26/32/36/41/45/50/53/58
3-5-3-پرسشنامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سال 1989 توسط آرگایل ولو تهیه شده است و شامل 29 گویه است. در بررسی های گوناگون ، پایایی بازآزمایی 81/0 پس از 4 ماه ، 67/0 پس از 5 ماه ،‌53 پس از 6 ماه گزارش شده است. برای بررسی روایی با استفاده از قضاوت دوستان دو بررسی انجام گرفت. آرگایل ، مارتین و کروسلند ( 1989) از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس ده درجه ای شادمانی درجه بندی کنند، که همبستگی میان این درجه بندی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 43/0 بود. والیانت ( 1993) نیز در یک بررسی ،‌همبستگی 64/0 و 49/0 را از راه درجه بندی دوستان و نمره پرسشنامه شادکامی آکسفورد گزارش کرده است. همچنین در پژوهش آرگایل و همکاران ( 1989) هفت عامل زیر به دست آمده است : خود پنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خود کارامدی، امیدواری ( علی پور و نوربالا ، ‌1378).به منظور بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد ، 101 دانشجوی دانشگاه های علامه طباطبایی و شاهد ( 62 زن و 39 مرد) با میانگین سنی 5/22 با دامنه 39-19 سال مورد بررسی قرار گرفتند.در این پژوهش که توسط علی پور و نور بالا( 1378) انجام گرفت ،‌همسانی درونی مواد پرسشنامه نشان داد که تمام مواد 29 گانه آن با نمره کل همبستگی بالایی دارند. آلفای کرونباخ 93/0و پایایی بازآزمایی پرسشنامه بعد از سه هفته(25=n ) ، 79/0 بود. همچنین برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از 10 کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش شادکامی را توسط این آزمون تایید کردند.
در ادامه نمره گذاری عامل های پرسشنامه ارائه می شود:

جدول4-3 خرده مقیاس ها و نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد
خرده مقیاس تعداد و شماره گویه ها
خود پنداره 1/6/10/13/14/19/23/24
رضایت از زندگی 3/9/12
آمادگی روانی 18/20/21/25
سر ذوق بودن 11/15
احساس زیبایی شناسی 2/4/7/16/27
خود کارامدی 8/17/22/26
امیدواری 28/29
6-3-شیوه ی اجرای پژوهش:
پس از آنکه نمونه گیری از جامعه آماری انجام شد، در جلسه‌ای پس از توجیه تمامی شرکت کنندگان به صورت گروهی پرسشنامه‌های پیش آزمون را اجرا کردند. پس از توزیع پرسشنامه‌ها توضیحات کوتاهی در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها داده شد تا دقت اجرا بالا رود. پس از انتخاب گروه های نمونه، مداخله ورزشی(آموزش بدنسازی) توسط مربی پرورش اندام به مدت 3 ماه هرهفته 3 جلسه 2 ساعته بر روی گروه آزمایشی(ورزشکاران مبتدی) اجرا شد. پس از اتمام جلسات از شرکت کنندگان دو گروه تقاضا شد در جلسه‌ای حضور یابند و به صورت گروهی پرسشنامه های پس آزمون را تکمیل کنند.
7-3-ملاحظات اخلاقی
جهت رعایت ملاحظات اخلاقی ، اهداف پژوهش به شرکت کنندگان پژوهش توضیح داده شد وهمچنین به ایشان اطمینان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.
علاوه بر این ضمن پاسخ به تمام سوالات شرکت کنندگان در مورد پژوهش، به آنان اطمینان داده شد که نتایج پژوهش به صورت آماری و نتیجه گیری کلی و نه فردی منتشر خواهد شد و آنها اختیار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند یا در هر مرحله که بخواهند، مختارند که از ادامه پژوهش انصراف دهند.
8-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
با توجه به اینکه در این پژوهش از طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است و در این نوع طرح‌ها تأثیر یک متغیر (مستقل) بر متغیر (یا متغیر های) دیگر (وابسته) سنجیده می‌شود، آنچه اهمیت دارد کنترل متغیر‌های همگام است. داده‌های این پژوهش با استفاده از تحلیل مانکوا یا تحلیل کواریانس چند متغیری(در صورت عدم برقراری پیش فرض ها از مانوا)، شاخص های آمار توصیفی، تحلیل ترسیمی و با بکارگیری نرم‌افزاری آماری16- SPSS تحلیل شدند.
فصل چهارم
یافته های پژوه

هدف این فصل مروری بر یافته های آماری بدست آمده از پژوهش برای دستیابی به اهداف پژوهش می باشد. جهت درک ساده داده های گردآوری شده و جهت تفسیر و نتیجه گیری، فرضیه پژوهش با روش های آمار استنباطی و آزمون های آماری مناسب تحلیل و مورد تفسیر قرار گرفت.