روش حداقل مربعات معمولی

ـ نظام مالی از مقررات بسیار شدیدی برخوردار است.
ـ تنها شرکتهای بسیار بزرگ و با سابقه، برای تامین مالی به بازارهای اوراق بهادار دسترسی دارند.
مهرانی، ساسان و مهرانی، کاوه(1382)، در مقاله ای تحت عنوان “رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام” در بازار بورس تهران با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS به بررسی رابطه بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف پرداخته اند. نتایج مطالعه حاکی از این است که برخی از نسبت ها نظیر بازده سهام و نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در مقابل معیارهایی نظیر رشد سود، رشد فروش معیار مناسبی برای پیشبینی بازده سهام نمی باشند.
جلالی نائینی، سید احمدرضا و قالیباف اصل، حسن (1382)، در مقاله ای تحت عنوان “بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران” با استفاده از یک الگوی نظری و یک الگوی تجربی به بررسی ارتباط بین نرخ ارز و بازده سهام در ایران پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده اند که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت در ایران با یک وقفه زمانی (شش ماهه) ارتباط مستقیم دارد. برای شرکت های صادراتی نسبت به شرکت های غیر صادراتی ارتباط قوی تر بین نرخ ارز و بازده سهام مشاهده می شود.
جعفری صمیمی، احمد و همکاران (1383)، در مقاله ای با عنوان “بررسی رابطه بین سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران” رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380- 1368 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج کار آنها نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری است.
مطالعه دیگری نیز توسط موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران(1383) صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از رابطه علیت نتیجه گرفته شده است که شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به عنوان یک عامل تاثیر گذار، از جمله عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شوند. این مطالعه به بررسی وضعیت تشکیل سرمایه و پس انداز در کشور ایران پرداخته و نشان داده است که خانوارهای ایرانی، در شرایط فقدان فرهنگ پس اندار و شکل نگرفتن بازار و ابزارهای مالی توسعه یافته که از پشتوانه قانونی و اجرایی مناسب برخودار می باشند و پس انداز را در خرید کالاهای مصرفی با دوام و نزدیک به پول نقد خلاصه کرده اند.
پورزرندی، محمد ابراهیم و غلارضا، منصوره(1385)، در مطالعه ای با عنوان “طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانکها” با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی به ارایه تکنیک مدیریت دارایی و بدهی با ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها از این واقعیت حکایت می کند که نتایج برنامه ریزی آرمانی منطبق بر الگوی تغییرات کل دارایی است.
ابریشمی، حمید و رحیم زاده، محسن (1385)، مطالطه ای با عنوان “عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تاکید بر عملکرد بازارهای مالی در ایران” انجام داده اند. مهمترین نتایجی که از این مطالعه به دست آمده است عبارتند از اینکه نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. توسعه نظام مالی به صورت محدود و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.
بهرامی، جاوید و اصلانی، پروانه (1386)، مطالعه ای با عنوان”بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره (1380- 1374)” انجام داده اند. نتایج تحقیق وی بیانگر رابطه مثبت افزایش درآمد قابل تصرف و رابطه منفی توسعه یافتگی بازارهای مالی با پس انداز بخش خصوصی می باشد، اما علیرغم رابطه مثبت نرخ بهره و حجم پس انداز به دلیل معناداری ضریب مورد نظر در سطح 5 درصد می بایست در پذیرش آن با احتیاط برخورد کرد.
حسین زاده بحرینی، محمد حسین و همکاران (1387)، در مطالعه ای تحت عنوان “مقایسه کارآیی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها” با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها از این واقعیت حکایت می کند که با استفاده از نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده، کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است.
نظریان، رافیک و هاشمی نژاد، امیرعباس(1388)، در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانک های دولتی” با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی به اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات آن پرداخته اند. آنها در پایان کار خود چنین نتیجه گیری می کنند که از میان متغیرهای بانکی، نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر تجاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات نرخ سود بانکی دارند.
طیبی، سید کمیل و همکاران (1388)، در مقاله ای با عنوان “مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری” به مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری برای دوره 1384- 1381 پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان می
دهد که بیشتر بانکهای خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند.
حیدری، هادی و همکاران(1389)، در مقاله ای با عنوان “بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها” با استفاده از مدل ARDL به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی 1379- 1387 پرداخته و نتیجه گرفته اند که تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی به وجود می آید، نظیر تورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تاثیرات بر روی مطالبات معوق بانک می باشند.
دلخواه جلیل و همکاران (1390)، در مقاله ای با عنوان “ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران” به مقایسه بانک های دولتی با بانک های خصوصی پرداخته اند. نتایج مقاله آنها حاکی از آن است که شاخص های کارایی بانک های دولتی به مراتب کمتر از بانک های خصوصی است.
رضایی پور، محمد و همکاران(1391)، در مقاله ای با “”عنوان بررسی رفتار سپرده گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی تاثیر نوسان های نرخ بهره بانکی بر حجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران را با استفاده از روس جوسلیوس (VAR) و مدل خطای برداری (VECM) طی دوره (1387-1352) مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده اند که رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تاثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز نیز تأیید می گردد. از میان پژوهشهای مذکور، مطالعات و بررسی های صورت گرفته توسط تاجیک، جلالی نایینی و قالیباف، به ویژه پژوهش ابریشمی و رحیم زاده و رضایی پور و همکاران، تا حدود بسیار زیادی با پژوهش حاضر و اهداف آن انطباق دارند.
با توجه به مطالعات داخلی و خارجی این خلاء مطالعه ای که “چگونه تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری اثر گذار است؟” قابل تامل است. لذا این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر شاخص بازار سهام و نرخهای ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری است.
زمینه مطالعاتی
پژوهشگر و سال انجام
نتایج حاصله