رفتار پرخاشگرانه

رفتار قانونشکنی 61 50 63 63 62 5/56
رفتار پرخاشگرانه 74 61 64 62 69 5/61
مشکلات درونیسازی شده 75 69 66 61 5/70 65
مشکلات برونیسازی شده 74 59 64 63 69 61
نمرات استاندارد مجموع مشکلات 82 70 72 66 77 5/73
همان گونه که در جدول شمارۀ 4-1 مشاهده میشود، با توجه به نتایج حاصل از سیاههی رفتاری کودکان که توسط والدین تکمیل شده، در مقیاسهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی و برونیسازی شده، نمرات آزمودنی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافته و در مقیاس شکایات جسمانی نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرده است.
با توجه به اینکه منظور از شکایات جسمانی، مشکلات جسمانی نیست و شکایات جسمانی جنبهی جسمانی ندارد، بلکه بخش اعظم آن به مشکلات روانی مربوط میشود، در این قسمت در نتایج پیشآزمون و پسآزمون تغییری رخ نداده است.
همچنین نتایج حاصل از گزارش معلم کودکان نشان داد که در مقیاسهایی همچون اضطراب/ افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی و برونی سازی شده نمرات آزمودنی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در مقیاسهایی همچون مشکلات توجه و رفتار قانونشکنی نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.

نمودار4-1. نیمرخ مقیاسهای آزمودنی شمارهی1 مبتنی بر تجربهی فرم سیبیسیال (سیاههی والدین)

نمودار4-2. نیمرخ مقیاسهای آزمودنی شمارهی 1 مبتنی بر تجربهی فرم تیآراف (گزارش معلم)

نمودار 4-3. نیمرخ میانگین کل مقیاسهای آزمودنی شمارهی1 مبتنی بر جمع نظر والدین و معلم
همان گونه که در جدول 4-2 مشاهده میشود با توجه به نتایج حاصل از سیاههی رفتاری کودکان که توسط والدین تکمیل شده، در مقیاسهایی نظیر اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار قانونشکنی و مشکلات برونیسازی شده نمرات آزمودنی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافته و در مقیاسهایی همچون شکایات جسمانی، مشکلات توجه، رفتار پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرده است.
همچنین نتایج حاصل از گزارش معلم کودکان نشان داد که در مقیاسهایی همچون اضطراب/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده نمرات آزمودنی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافته و در مقیاسهایی نظیر گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات تفکر و مشکلات درونیسازی شده نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرده است.
4-2-2. نتایج توصیفی آزمودنی شمارهی 2
نمرات پیشآزمون و پسآزمون آزمودنی شمارهی 2 در مقیاسهای نشانگانهای درونی و برونیسازی شده، با استفاده از ارزیابی معلم، والدین و میانگین کل نمرهی والدین و معلم کودکان در جدول شمارهی 4-2 و نمودارهای شمارهی 4-4 و 4-5 و 4- 6 ارائه شده است.
جدول 4-2. نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمرات استاندارد سیاههی وارسی رفتاری آزمودنی ها براساس ارزیابی معلم، والدین و کل
مقیاس والدین معلم میانگین کل
پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون پسآزمون
اضطراب/افسردگی 47 51 46 44 5/46 5/47
گوشهگیری/افسردگی 63 59 48 48 5/55 5/53
شکایات جسمانی 61 61 60 60 5/60 5/60