رفتار پرخاشگرانه

5-5-5. فرضیهی پنجم
کتابدرمانی، بر مشکلات تفکر کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد.
یافتهها نشان داد تفاوتهای موجود بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون والدین و نیز معلم معنادار نبود، یعنی کتابدرمانی بر کاهش مشکلات تفکر کودکان از نظر والدین و معلم در سطح 05/0 تأثیری معناداری ندارد (به ترتیب با 05/0= p-value و 23/0 p-value=)؛ کتابدرمانی از عوامل مؤثر بر کاهش مشکلات تفکر کودکان ناشنوا از نظر والدین و معلم به طور جداگانه و انفرادی نبود اما نتایج حاصل از مجموع نمرات این دو در سطح 05/0 تفاوت معناداری را بین نمرات حاصل از
پیشآزمون و پسآزمون نشان داد (02/0 p-value= ).شاید بتوان گفت محتوای این کتابها متناسب با رفع این مشکل نبوده ولی اصل فرایند کتابدرمانی بر کاهش مشکلات تفکر تأثیر دارد. لذا به نظر میرسد کتابدرمانی از عوامل مؤثر در کاهش مشکلات تفکر این کودکان در گروهی بزرگتر و متنوعتر باشد، اما تقویت این تأثیر مستلزم پژوهشهای بیشتر در این خصوص است.
5-5-6. فرضیهی ششم
کتابدرمانی، بر مشکلات توجه کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد.
یافتهها نشان داد که کتابدرمانی بر مشکلات توجه کودکان از نظر والدین و معلم در سطح 05/0 تأثیر دارد ( به ترتیب با 01/0= p-value و 007/0 p-value=و جمع نظر والدین و معلم 007/ 0 p-value=). با توجه به گزارشی که از والدین و معلم، به دست آمد، کتابدرمانی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش مشکلات توجه کودکان ناشنواست. نمرات پسآزمون آزمودنیها هم درگزارش والدین و هم در گزارش معلم نسبت به نمرات پیشآزمون آنها به طور معناداری کاهش یافت. منفی بودن مقدار t در هر آزمون نشاندهندهی کاهش نمرات ناهنجاری مشکلات توجه در این افراد بود. به نظر میرسد که والدین و نیز معلمان ابزار بسیار مناسبی را برای جلب توجه کودکان ناشنوای خود در اختیار دارند که اگر توجه بیشتری به استفاده مناسب از این ابزار بکنند، بسیاری از مشکلات این کودکان و خودشان مرتفع خواهد شد.
5-5-7. فرضیهی هفتم
کتابدرمانی، بر رفتارهای قانونشکنانهی کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد.
یافتهها نشان داد که کتابدرمانی بر رفتارهای قانونشکنانهی کودکان از نظر والدین و معلم در سطح 05/0 تأثیر داشت (به ترتیب با 009/0= p-value و 04/0 p-value=و جمع نظر والدین و معلم 01/0 p-value = ). بنابراین میتوان اینگونه گفت با توجه به گزارش والدین و معلم، کتابدرمانی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش رفتارهای قانونشکنانهی کودکان ناشنوا میباشد. نمرات آزمودنیها هم در گزارش والدین و هم معلم در پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش یافت، و منفی بودن مقدار t در هرکدام نشاندهندهی کاهش نمرات ناهنجاری رفتارهای قانونشکنانه در این افراد است، به این مفهوم که کودکان ناشنوا پس از مطالعه کتابهایی در خصوص رفتارهای قانونمند و صحیح، تحت تأثیر آنها قرار گرفتهاند و از رفتارهای قانونشکنانه آنها کاسته شده است.
5-5-8. فرضیهی هشتم
کتابدرمانی، بر رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد.
یافتهها نشان داد که کتابدرمانی بر رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان از نظر والدین و معلم در سطح 05/0 تأثیر داشت (به ترتیب با 01/0= p-value و 004/0 p-value=و جمع نظر والدین و معلم 0001/0 p-value= ). به نظر میرسد با توجه به گزارش والدین و معلم، کتابدرمانی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانهی کودکان ناشنواست. نمرات رفتارهای پرخاشگرانه آزمودنیها هم درگزارش والدین و هم معلم و در جمع نظر والدین و معلم در پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش یافت. نمرات منفی آماره آزمون t در هر یک از آزمونها بیانگر آن بود که از نظر والدین و معلم رفتارهای پرخاشگرانه کودکان ناشنوا پس از مطالعه کتابهای تهیه شده به این منظور از سوی پژوهشگر کاهش یافته است. به نظر میرسد که اگر این راه حل مناسب در دراز مدت توسط ایشان برای این منظور به کار گرفته شود، تأثیرات بسیار مثبتی بر کاهش و حتی از بین رفتن این گونه رفتارها داشته باشد.
نتایج پژوهش اصغری نکاح (1381) نیز نتایج این پژوهش در این خصوص را تأیید میکند. او از قصه به عنوان ابزار مشاوره و رواندرمانی کودکان بهره گرفت. در آن پژوهش قصهگویی جهت
زمینهسازی تغییر رفتار پرخاشگری با حضور مشاوران آموزش و پرورش انجام شد.
اسکچتمِن و نَچشول (1996) در پژوهشی در مورد تأثیر کتابدرمانی مطابقت داشت. آنها به مطالعهی تأثیر کتابدرمانی بر مشکلات روان شناختی همانند رفتار پرخاشگرانه، ناسازگارانه و کاهش باورهایی که به تقویت این رفتار میانجامد، پرداختند. داویس (1990) به هنگام بحران از قصهها، برای آرامسازی کودکان پرخاشگر استفاده کرد.
با توجه به نتایج تمامی پژوهشهای مذکور و نتایج این پژوهش، به نظر میرسد کتابدرمانی عامل مهمی در درمان پرخاشگری به شمار میآید و پیشنهاد میشود که در درمان این ناهنجاری از
کتابدرمانی بهره گرفته شود.
5-5-9. فرضیهی نهم
کتابدرمانی، بر رفتارهای درونیسازی کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد.
یافتهها نشان داد که کتابدرمانی بر رفتارهای درونیسازی کودکان از نظر والدین و معلم در سطح 05/0تأثیر دارد (به ترتیب با 005/0= p-value و 04/0 p-value=و جمع نظرات هر دو گروه 004/0 p-value=). نمرات آزمودنیها هم درگزارش والدین و هم معلم در پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش یافت. کاهش نمرا
ت آزمودنی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون میتواند به دلیل مطالعه کتابهای در نظر گرفته برای کودکان باشد که به منظور کاهش ناهنجاری یاد شده میباشد.
بر این اساس میتوان به هنگام بروز هر گونه ناهنجاری رفتارهای درونیسازی کودکان ناشنوای سنین دیگر نیز از کتابهای مناسب تهیه شده برای آنها به منظور رفع این ناهنجاری استفاده کرد. البته در گروههای سنی دیگر ناشنوایان نیز به پژوهشهای بیشتری برای رسیدن به نتایجی مشابه این پژوهش ضروری مینماید. ذکر این نکته لازم است که نمرهی مربوط به رفتارهای درونیسازی شده از مجموع نمرات خام مقیاس اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی که برروی هم رفتارهای درونیسازی را تشکیل میدهند، بهدست آمد و سپس نمرهی استاندارد آن عدد نیز محاسبه شد. در نتیجه میتوان گفت: کتابدرمانی بر مقیاس رفتارهای درونیسازی شدهی آنها نیز تأثیر معناداری داشته است.
5-5-10. فرضیهی دهم
کتابدرمانی، بر رفتارهای برونیسازی کودکان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسهی استثنایی وصال بیرجند، تأثیر دارد.