رفتار پرخاشگرانه

با توجه به نمراتی که این آزمودنی از سیاههی رفتاری والدین از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی و
برونیسازی شده، نمرات وی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاری شکایات جسمانی نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-2. نتایج آزمودنی شمارهی 1 براساس فرم گزارش معلم
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از فرم گزارش معلم از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی و برونی سازی شده نمرات او در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون مشکلات توجه و رفتار قانونشکنی نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-3. نتایج آزمودنی شمارهی2 براساس سیاههی رفتاری کودک تکمیل شده توسط والدین
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از سیاههی رفتاری والدین از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، رفتار قانونشکنی و مشکلات برونیسازی شده نمرات وی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون شکایات جسمانی، مشکلات توجه، رفتار پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-4. نتایج آزمودنی شمارهی 2 براساس فرم گزارش معلم
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از فرم گزارش معلم از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرده، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده نمرات او در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات تفکر و مشکلات
درونیسازی شده نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-5. نتایج آزمودنی شمارهی 3 براساس سیاههی رفتاری کودک تکمیل شده توسط والدین
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از سیاههی رفتاری والدین از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، شکایات جسمانی، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده و مشکلات برونیسازی شده نمرات او در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاری مشکلات تفکر نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-6. نتایج آزمودنی شمارهی 3 براساس فرم گزارش معلم
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از فرم گزارش معلم از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده و مشکلات برونیسازی شده نمرات او در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون شکایات جسمانی، مشکلات تفکر نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-7. نتایج آزمودنی شمارهی 4 براساس سیاههی رفتاری کودک تکمیل شده توسط والدین
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از سیاههی رفتاری والدین از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده و مشکلات برونیسازی شده نمرات آزمودنی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون شکایات جسمانی، مشکلات تفکر نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-8. نتایج آزمودنی شمارهی 4 براساس فرم گزارش معلم
با توجه به نمراتی که این آزمودنی 8 از فرم گزارش معلم از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده و مشکلات برونیسازی شده نمرات وی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-9. نتایج آزمودنی شمارهی 5 براساس سیاههی رفتاری کودک تکمیل شده توسط والدین
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از سیاههی رفتاری والدین از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، مشکلات اجتماعی ، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده و مشکلات برونیسازی شده نمرات وی در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون شکایات جسمانی، مشکلات تفکر نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-10. نتایج آزمودنی شمارهی 5 براساس فرم گزارش معلم
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از فرم گزارش معلم از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتارهای قانونشکنی و پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده و مشکلات برونیسازی شده نمرات
او در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاری مشکلات تفکر نمرهی پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-11. نتایج آزمودنی شمارهی 6 براساس سیاههی رفتاری کودک تکمیل شده توسط والدین
با توجه به نمراتی که این آزمودنی از سیاههی رفتاری والدین از پیشآزمون و پسآزمون کسب کرد، در ناهنجاریهایی همچون اضطراب/افسردگی، مشکلات تفکر، رفتار پرخاشگرانه، مشکلات درونیسازی شده، مشکلات برونیسازی شده نمرات او در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش یافت و در ناهنجاریهایی همچون گوشهگیری/افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتار قانونشکنی نمرات پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییر نکرد.
5-3-12. نتایج آزمودنی شمارهی 6 براساس فرم گزارش معلم