رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان

مهمترین دلایل غیبت کارکنان:
– دلیل نخست اینکه بسیاری از سازمانها در همسو کردن هدفهای کارکنان به هدفهای سازمان کامیاب نبوده اند.اگر افراد نتوانند خودشان را با کار یا با سازمان ربط ندهند حضورشان در محل کار کاهش می یابد.( دولان و شولر ،1381،ص529)
سازمان نمی تواند اهداف شخصی و انفرادی کارکنان را با اهداف سازمان همسو و هماهنگ
فصل دوم : ادبیات پژوهش
کند.طبیعی است که اگر کارکنان ،شغل خود یا سازمان را در زندگی خصوصی شان بی تاثیر بدانند ،نتیجه ؛،بی علاقگی به کار و اکراه به ادامه ان خواهد بود.(سعادت،1390،ص 313)
– دلیل دوم شاید تغییر نگرشی در باره اشتغال باشد.کار دلبستگی مهم زندگی بسیاری از افراد به شمار نمی اید. از این رو حضور به موقع در سر کار برای انها در درجه اول اهمیت قرار ندارد.( دولان و شولر ،1381،ص529)
نظر فرد نسبت به کار و سازمان تغییر می یابد.معمولا شغل فرد ،وسیله ای برای نیل به اهداف خصوصی و شخصی است.یعنی کمتر کسی را می توان یافت که صرفابه خاطر شغلش زنده باشد یا شغل او،تنها انگیزه وی در زندگی باشد.بنابر این کار برای بسیاری از افراد ،باری است که باید به دوش کشیدو از این رو ،حضور مرتب و منظم در سازمان معمولا از اهمیت اولیه ای بر خوردار نیست.(سعادت،1390،ص 313)
– دلیل سوم را شاید بتوان به اقلیت ها و زنان نسبت داد که در سالهای اخیر به بازار کار پای نهغاده اند.اما بسیاری از انها از تجربه اولیه کار بی بهره بوده اند. و گذشته لز این ارزشهایشان نیز متفاوت بوده است.( دولان و شولر ،1381،ص 529)
-دلیل چهارم اینکه بسیاری از کارکنان بر این عقیده اند که ایام مرخصی استعلاجی را بیمار باشند یا نباشند باید به مرخصی بروند و با اینکه سازمانها تلاش کرده اند مزایایای مرخضی استعلاجی را بهبود بخشند ، کارکنان چنین مزایاایی را جذاب تلقی نمی کنند. و سعی دارند از
مرخصی ان استفاده کنند.این موضوع بویژه دز سازمانهایی رواج دارد که مقرر می دارند اگر مرخصی های استعلاجی استفاده نشوند از بین می روند.( دولان و شولر 1381،ص 529)
-ترکیب نیروهای ورودی به بازار کار تغییر نموده است.در گذشته ،مرد، شاغل و به اصطلاح نان اور خامواده بود،در حالیکه امروزه زنان نیز وارد بازار کار شده اند.تغییر در تر کیب نیروها با تغییر در دید و نگرش نسبت به شغل توام بوده است.برای هر مردی ،کار(حتی کار ملال انگیز و خسته کننده)از اهمیت خاصی برخوردار است و از دست دادن ان ،اثار و تبعات سوئ مادی و روحی زیادی در بر دارد. ولی کار برای زنان از چنین اهمیت و اولویتی برخوردار نیست.(سعادت ،1390،ص314)
فصل دوم : ادبیات پژوهش
– قانون کار در اکثر جوامع طوری نوشته و تنظیم گردیده است که دست کارکنانبرای سوئ استفاده تا حدودی باز است.برای مثال:مرخصی استعلاجی حق قانونی کارکنان بوده ،اعطای ان در قانون کار تصریح شده است و بنا بر این ،همیشه این فرصت برای افراد وجود دارد که با ارائه یک گواهی از پزشک ،خود را بیمار اعلام نموده،از حضور در سازمان سر باز زنند/(سعادت،1390،ص 314)
– دلیل اخر مساله ای است که به اخراج افراد بویژه انهایی که تحت حمایت پیمانهای دسته جمعی کارگری هستند ،مربوط می شود.باتوجه به اینکه مقررات دولتی و قدرت اتحادیه ها از اختیارات مدیریت سازمانها کاسته است ،کارکنن ممکن است به سوئ استفاده از این موقعیت گرایش داشته باشند.با این همه باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از مقررا ت دولتی یا سندیکایی ، فردی را که مساله انضباطی دارد حمایت نمی کند.بلکه هدف مقررات و قوانین انست که هر اقدامی که انجام می گیرد منصفانه و بی طرفانه باشد.( دولان و شولر ،1381،ص 529)
اخراج کارکنان به سختی امکان پذیر است.در اثر تغییر در قانون کار ،مسئولان سازمان دیگر نمی توانند چون گذشته ،راسا کارکنانی را که شایسته نمی دانند اخراج کنند.امروزه اخراج کارکنان ،حتی با دلایل موجه ،با هزینه های زیادی برای سازمان تو ام است.در چنین شرایطی معمولا
کارکنان از عدم توانایی کارفرما در تنبیه و اخراج سوئ استفاده می نمایند و اخطارها و تذکر های انها را چندان جدی نمی گیرند.(سعادت،1390،ص 314)
2-1-1-4-2 رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان:دسته دوم مسایل انضباطی را رفتارهای افراد در محل کار تشکیل می دهد. (دولان و شولر ،1381،ص530).
نقض قوانین شرکت ،دومین طبقه بندی از مشکلات انضباطی به هنگام رفتارکاراست.(سیدجوادین،1387،ص 379)
برخی از این رفتارها عبارتند از :نافرمانی ، شوخی های بی جا،، نزاع ف قمار ،رعایت نکردن اصول ایمنی ، بی دقتی ،و مصرف الکل و مواد مخدر.( دولان و شولر ،1381،ص 530)
البته در ربرخی دیگر از منابع این موارد به شکل زیر امده اند:سر پیچی از دستورات سر پرست،شوخی های بی جا و ارزار دهنده،مشاجره و منازعه در محیط کار ،رفتار و حرکات غیر
فصل دوم : ادبیات پژوهش
اخلاقی ،بی اعتنایی به مقررات ایمنی و بی دقتی در کار از جمله مسائلی است که سازمان با ان مواجه است(سعادت،1390،ص 314).
دریک دسته بندی دیگر انچه این طبقه بندی پوشش میدهد شامل، سرکشی بازی خشن جنگیدن قمار کردن کوتاهی در استفاده از شیوه های ایمنی بی دقتی و دو مورد از عمومی ترین مشکلی که در سازمانهای امروزی مشاهده می شود ،استفاده از الکل و داروهای توهم اور .و مخدر است.(سید جوادین،1387،ص 379)
اکثر موارد بالا نقض مستقیم مقررات موسسه به شمار می رود .برای مثال خود داری از اجرای دستورات فرا دست، عدم رعایت اصول ایمنی ، یا استفاده از مکشروبات الکلی در
محل کار از مواردی است که به روشنی منع شده اند.از این رو به سادگی می توان انها را تخلف دانست.از این گذشته چون این رفتارها عدول مسلم از استانداردهای رفتار موسسه است باید در باره انها بی درنگ اقدذامهای اصلاحی انجام گیرد.( دولان و شولر ،1381،ص530)
علاوه بر این موارد نیز،.تمرد، ستیزه جویی و بد رفتاری،برخلاف تخلفات پنهانی (مثلا غیبت به بهانه بیماری ر)نقض صریح و اشکار قوانین و مقررات اداری است و به همین دلیل باید بلافاص3له مورد بررسی قرار گیرند(سعادت،1390،ص 314)
در مقایسه با بد رفتاری های مبهم (مانند استفاده غیر ضروری از مرخصی استعلاجی)نزاع ، قمار یا بی توجهی به اصول ایمنی همه از موارد صریح نقض مقررات است.( دولان و شولر ،1381،ص 530)
زیرا برخورد فاطع تاثیر بسزایی در رفتار دیگران و جلوگیری از شیوع تخلفات در ساتزمان خواهد داشت.(سعادت،1390،ص 314)