رعایت قوانین راهنمایی

4-پیش از انجام هر پژوهش در این حوزه ابتدا باید موافقت مدیران سازمان را جلب کنید.البته در اینجا لازم میدانم از همکاری مدیران شرکت لبنیات پاک و همچنین مسولان واحد آموزش در شرکت مذکور نهایت تشکر را داشته باشم.
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-در طراحی سوالات پرسشنامه (البته اگر قصد استفاده از آنرا دارید)نهایت دقت را داشته باشید.چون ممکن است که با مقاومت کارکنان در دادن اطلاعات صحیح روبرو شوید.
6-علاوه بر استاد راهنما و مشاور از نظرات متخصصین علوم رفتاری و تربیتی حتما استفاده کنید.
7-حتما درباره هر سازمانی که قصد انجام پژوهش در آنرا دارید مطالعه کرده و اطلاعاتی کسب کنید.
8-سعی کنید علیرغم مدت کوتاهی که در سازمانها هستید،با ابعاد مختلف آن (مخصوصا روابط سازمانی و ساختار غیر رسمی آن) آشنا شوید.
9-بررسی تاثیر مکانیسم انضباطی بر هر یک از سطوح سه گانه سازمان(به این سه سطح در متن پژوهش اشاره شده است) بررسی شود.
10-بررسی تاثیر مکانیسم انضباطی بر کارکنان صف و ستاد بصورت جداگانه بررسی شود.
5-3 محدودیتهای پژوهش
در زمان انجام پژوهش با مشکلات و محدودیتهایی مواجه شدیم که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-برای انجام این پژوهش لازم بود که مطالبی را از حوزه علوم تربیتی و رفتاری مطالعه کنیم که دسترسی به آنها به سختی صورت گرفت و همچنین با توجه به اینکه سرشار از مطالب تخصصی بودند،مطالعه آنها صبر و حوصله زیادی میطلبید.
2-عدم وجود سوابق تحقیقاتی مرتبط با این موضوع در شرکت لبنیات پاک
3-بعد مسافت و زمان انجام پژوهش برای محقق که هم شاغل و هم محصل بود مشکل بزرگی بود.
4-در حین انجام پژوهش به منظور کاهش مقاومت کارکنان از دادن اطلاعات صحیح،سه مرتبه سوالات آزمون تغییر یافت.
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ
منابع
1-قران کریم
2-نهج البلاغه
3-ابوالقاسمی و داوودی، شهنام و تمنا ،1389، تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام، دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره 4
4-احمدی کاشانی ،ابوالفضل ،1391، بایسته های اخلاقی فرماندهان عالی رتبه نظامی با فرودستان در نهج البلاغه، دو فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره 10
5-الیاسی و تقوی ، محمد حسین و منصور،1388 ، نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره 3
6-براتی و عریضی ،هاجر و حمید رضا ،1391 ، پیش بینی تعهد به تغییر هویت مدار، پیوستگی، مبادله ای و هنجاری از کانون کنترل،فصلنامه بهبود مدیریت، شماره 18، زمستان 1391
7-برهانی ،محسن ، 1391 ،گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه ،فصلنامه حقوق ، سال چهل و دوم، شماره 3، پاییز 1391
8-بهراد و کمالی ، مژگان و محمود ،1390 ، رابطه راهبردهای کنترل فکر با علایم اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور یزد،مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، شماره 49، دی 1390
9-بهشتی و نیکویی ، سعید و روشنک ،1388 ، تحلیل و نقدی بر فلسفه تربیتی کانت با تاکید بر نظریه تربیت اخلاقی، فصلنامه علوم تربیتی ، سال پنجم، شماره 3، پاییز 1388
10-پاشا شریفی و شریفی ،حسن و نسترن ، 1383 ،روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،چاپ چهارم ، انتشارات سخن