رشد اجتماعی دانش آموزان

ج-بیشتر چیزها را جالب می بینم .
د-به نظر من همه چیزها جالبند .
منابع

منابع فارسی
احمدی، عزت ا…؛ شیخ علیزاده، سیاوش؛ شیر محمدزاده، محسن. (1385). بررسی آزمایشی تأثیر ورزش برسلامت روانی دانشجویان. مجله حرکت، شماره 28، 19-29.
آرگایل، مایکل. (1383). روان شناسی شادی. ترجمه مسعود گوهری انارکی و همکاران. چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
آقایی نژاد جان بابا، فرامرزی سالار، عابدی احمد. تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر. تعلیم و تربیت استثنایی. 1392; 5 (118) :5-13
ام. هی وود،کاتلین-رشد و تکامل حرکتی در طول عمر ، چاپ نهم –مترجمین : مهدی نمازی زاد ومحمدعلی اصلان خانی (۱۳۸۷) –انتشارات سمت
امیرتاش ع.، سبحانی نژاد م. و عابدی ا. (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی. فصلنامه المپیک. 2، 61-53.
امینی، ا (1390) ارتباط ابعاد شادکامی وکیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسردبیرستانی. اولین همایش ملی شادکامی.
انصاری جابری، علی.(1374) بررسی تأثیر برنامه ورزشی طراحی شده بر میزان عزّت نفس سالمندان ساکن در مجتمع خدمات بهزیستی و معلولین و سالمندان شهید هاشمی نژاد کهریزک.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری. دانشگاه تربیت مدرّس، دانشکده علوم پزشکی، 1374
انور الخلولی ، امین – ورزش وجامعه ، چاپ دوم – مترجم حمیدرضاشیخی ( ۱۳۸۳ )- انتشارات وزارت امورخارجه
باقری، پیمان: «زنجیره اعتیاد در نوجوانان و جوانان»، نشر علم و ورزش، 1387
برزو سمیرا، ارسطو علی اصغر، قاسم زاده رؤیا، زاهدنژاد شهلا، حبیبی عبدالحمید، لطیفی سیدمحمود. تأثیر تمرین های ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان شهرستان اهواز. مجله سالمندی ایران. 1390، 6 (19).
بنائی،مهدی،(1384). ورزش واکسنی برای پیشگیری ازبیماریهاوناهنجاریها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
بیابانگرد، اسماعیل(1372). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
پاول هنری‌ماسن؛ جروم کیگان؛ مترجم:مهشید یاسایی – نشر مرکز – 672 صفحه – وزیری – چاپ 2 سال 1370
پروین، ‏ لارنس ای. روانشناسی شخصیت نظریه و تحقیق ‏ ؛ مترجمان محمدجعفر جوادی؛ پروین کدیور ‏تهران، ‎۱۳۷9
تقوی،امید.(1385) . “بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی وانگیزه های شرکت درورزش همگانی”، پایان نامهکارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان.
توماس، ریموند –روانشناسی ورزشی،چاپ اول–مترجم: محمدحسین سروری (۱۳۷۰ )- انتشارات یگانه
ثالثی محسن، جوکار بهرام. اثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه . مجله سالمندی ایران. 1390; 6 (20)
جمشیدی، عالیه (1379)،”بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی استان تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
خوارزمی،ش(1386)،کیفیت زندگی وانقلاب دیجیتال. درج دروب گاه آینده نگر به نشانی www.Ayandehnegar.org :
خیرجو اسماعیل، احدی حسن، جمهری فرهاد(1391). مقایسۀ سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید با زنان سالم و ارتباط آن با عوامل جمعیت‌شناختی.دانش و پژووهش در روان شناسی. 1. 1391; 13 (50) :6-6
ذوالفقاری منش،خشایار. 1381. فصلنامه طب ورزشی. سال هفتم. شماره 78