رشته روانشناسی درباره : تن انگاره -تصویر بدنی – تن انگاری زنان

گیدنز، بدن رو در رابطه با دو معنی هویت وخود قرار می دهد، به باورگیدنز، خود دردرون بدن جای داره و آگاهی نسبت به خود بیشتر به وجود اومده توسط تغییراتیه که در بدن احساس می شه، بدن تنها جسم مادی نیس بلکه وسیله ای واسه کنار اومدن با شرایط واحوال ورویداد های بیرونیه، که در نتیجه اون بدن به ابزاری هویت سازدرتعاملات اجتماعی تبدیل می شه. تصور از بدن حاصل استفاده اون در عمل های اجتماعیه، امروزه جنبه اجتماعی بدن واسه بیان هویت فردی، بیشتر از وجهه اجتماعی اون تقویت شده (خواجه نوری، روحانی وهاشمی۱۳۹۱).

توماس کش بیان می کنه که تصویر بدنی آدما به اینکه واقعاً کی هستن وابسته نیس بلکه به رابطه شخصی افراد با بدنشون مخصوصا به باورها، درک ها، افکار واعمالی که به ظاهرجسمی شون مربوطه، وابسته (کش۱۳۸۸). روان شناسا به این نکته دست یافته ان که تصویربدنی منفی ریشه در گذشته تحولی افرادونیز فشارهایی داره که در زندگی متحمل می شن.

۲-۲-۷-۵- عوامل مؤثر بر تن انگاره

 

متغیر های خیلی از دید روان شناختی با تصویر بدنی رابطه دارن مانند خود فکر، عزت نفس، سلامت عمومی، افسردگی وسبک زندگی، هم اینکه عوامل روانی اجتماعی مانند فشار های دور و بری ها به فرد واسه داشتن بدنی ایدال ویا اثر رسانه ها، چشمی شدن هویت فردی و…
افسردگی

۲-۲-۷-۵-۱- نتیجه های تصویر بدنی منفی

توماس کش، نتیجه های تصویر بدنی منفی رابیان می کنه.که بعضی ازمهم ترین اونا به قرارزیراست:

– تصویر بدنی منفی از دید عاطفی رنج آور وناراحت کننده س.

– احساس افسردگی، شرمساری یا خجالت در باره ظاهربه توانایی افراد واسه تجربه شادی در زندگی آسیب می زند.

– تصویربدنی منفی باعث می شودتاافراد با توسل به اون خودراازخودآگاهی وسایراحساس های ناراحت کننده حفظ کنن، اینجور رفتارهایی از دامنه بزرگی برخورداراست از جمله دوری ازموقعیت های خاص تا روی آوردن به آداب آرایشی الکی، بسیاری ازاین ترفند های حفاظتی می تونه افرادرادر چرخه های خودشکنانه ای ازدرماندگی به دام اندازد، این ترفندها تصویربدنی فردرابدترخواهد کرد.

– احساسات برخواسته از تصویربدنی منفی، چون اضطراب، نفرت، ناامیدی، خشم، حسادت، شرم یا خجالت در موقعیت های مختلفی درافراد ظاهر می شه.

اضطراب

– تصویربدنی ضعیف بیشتر دلیل عزت نفس پایین می شه، عزت نفس ضعیف به معنی احساس نبود مفید بودن به عنوان یه انسانه، اینجور آدمایی از احساس با ارزشی پایینی بهره مند هستن. تحقیقات نشون می دهد عزت نفس آدما به مثبت یا منفی بودن تصویر بدنی شون مربوطه، اگه شما بدنتون رادوست نداشته باشین مشکل می تونید، فردی رو که درآن زندگی می کنه دوست داشته باشین.

– تصویربدنی از هویت جنسی شما یعنی احساس شمادرمورد مردونگی یازنانگی تون جدایی ناپذیره، بعضی براین باورند که بدون ویژگی های ظاهری واسه تجربه خود به عنوان زن یامرد هستن اینجور باوری احساس آنهارا از مورد پسند بودن به عنوان یه فرد، کاهش می دهد.

– تصویر بدنی منفی می تونه دلیل اضطراب بین فردی شه اگرنتوانید ظاهرتون رو بپزیرید بیشتر احتمال داره فرض کنین بقیه هم ظاهر شما رو دوست ندارندواین باعث می شه در تعاملات اجتماعی دچار مشکل شید.

– اگراحساس خجالت وسرافکندگی ازوضعیت جسمی به حریم روابط جنسی وخصوصی راه یابد رضایت جنسی فرد به خطر می افته. وروابط دوستانه دوطرفه رو از بین می برد.

– افسردگی وتصویر بدنی منفی بیشتر با هم همراه س، افسردگی می توان فرد رو به سمت بیزاری از ظاهرش جهت دهد، همین طور خودپست انگاری وافکار های شامل یأس ودرماندگی از ظاهر، دپرس کننده س.

– تصویربدنی منفی می تونه مشکلات خوردن مانند بی اشتهایی ویا پراشتهایی روانی بوجود آورد. این مشکلات کم کم ودر طول زمان بوجود می آیند.

مشکلات

[۱]Herbert mead

[۲]Hoffman

[۳]Turner