رسیدگی به تخلفات

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر سایر پرسنل غیر خاطی
شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر تعداد تخلفات
1-4 سابقه و ضرورت انجام تحقیق
دستیابی به مبدا و منشا هر پدیده اجتماعی کمک میکند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد.به علاوه در هر تحقیق محقق به مواردی بر می خورد که عدم شناسایی قبلی انها موجب میشود که تحقیق کامل نباشد و نا رسا بماند. در ضمن باید یاد اور شد که خصلت تجربی علم ایجاب میکند که بدانیم قبل از تحقیق ما چه مطالعات علمی در این خصوص انجام شده است.( صفری شالی،1390،ص31)برای شناخت بهتر مساله تحقیق، محقق نیاز دارد با مراجعه به سابقه تحقیق در زمینه موضوع و مساله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است اگاهی خود را گسترش دهد.(فدایی تبریزی،1390،ص6)
با بررسی های صورت گرفته تحقیقی پیرامون بررسی تاپیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان در شرکت لبنیات پاک تا کنون صورت نگرفته است.
با توجه به افزایش پیچیدگیهای امروزی در محیط کار،علی الخصوص در سازمانهای با نیروی انسانی زیاد و دارای ویژگی های متفاوت(گوناگونی نیروی کار)، و با توجه به این نکته که کارکنان یک سازمان مهمترین و بزرگترین عامل ارزش افرینی ان سازمان هستند (نورتون و کاپلان،1390،ص25).
به منظور پرورش هدایت و نگهداری نیروی کار در سازمانها وجود یک مکانیسم انضباطی کارامد یک ضرورت است.لذا این نیاز احساس میشد که بدین منظور به بررسی میزان کارایی عملکرد مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک در قالب یک کار پژوهشی پرداخته شود.
فصل اول : کلیات پژوهش
1-5 فرضیه ها
1.تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب کاهش انجام تخلف توسط پرسنل میشود.
2.تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط افراد خاطی میشود.
3.تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط سایر پرسنل میشود
1-6 روش انجام تحقیق
1.کتابخانه ای
2.پرسشنامه(میدانی)
برای انجام این تحقیق از دوروش مذکور استفاده کرده ایم.
پاره ای از اطلاعات وجود داشتند که برای تنظیم مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفتنه شدندکه به روش کتابخانه ای جمع اوری شدند.
دسته ای دیگر از اطلاعات بودند که برای تحلیل اماری مورد استفاده قرار گرفتند.این اطلاعات نیز بوسیله پرسشنامه جمع اوری شد.
در اینجا یک تذکر جدی می باشد ، در باره روش علی مقایسه ای باد گفت که روشی غیر ازمایشی و پس رویدادی است.(پاشا شریفی،شریفی،1383، ص 95)لذا انجام این تحقیق نمی تواند علی مقایسه ای باشد.
1-7 قلمرو تحقیق
ااز نظر زمان این تحقیق از بیستم اسفند سال 92تا پایان اردیبهشت سال 93واز نظر مکانی در شرکت لبنیات پاک واقع درشهر تهران و با موضوع تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان انجام میشود.
فصل اول : کلیات پژوهش
1-8 ادبیات پژوهش
در زمینه بررسی فنون رفتاری پژوهشهای متعددی صورت گرغته است.اما در باره تنبیهات در سازمانها و بنگاههای اقتصادی تاکنون فعالیت کمی صورت گرفته است.با این حال مواردی که به مباحث مطروحه در این پژوهش نزدیک بودند از قرار زیر هستند که در فصل دوم به آنها اشاره شده است :
1-9 واژگان کلیدی
تخلف: تخلف اداری دربادی امرهرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خلاف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد.ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362
تنبیه:محروم ساختن افراد از چیزی که به ان علاقه دارند (رضاییان،1385، ص 436)