رابطه مثبت و معنی دار

یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت، که در میان صاحب نظران تعلیم و تربیت مورد اختلاف و مناقشه قرار گرفته، اعمال انواع تنبیه، به ویژه تنبیه بدنی در عرصه تعلیم و تربیت است. عده ای از روان شناسان با اعمال تنبیه به شدت مخالفت کرده اند و آن را در جهت حذف رفتارهای ناهنجار نه تنها غیرمفید، بلکه مضر می دانند و والدین و مربیان را از اعمال آن نهی می کنند. در مقابل، برخی دیگر، از دیدگاه تعلیم و تربیت و اسلام، این تفکر را نمی پذیرند و با آن مخالفند. این دسته معتقدند تنبیه بدنی نه تنها مضر نیست، بلکه می تواند موجب حذف رفتار ناپسند از خزانه رفتاری کودک شود و تاثیر پایداری در وجود او ایجاد کند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش
در منابع اسلامی انواع تنبیه، به عنوان یک ابزار بازدارنده در عرصه تعلیم و تربیت مورد پذیرش قرار گرفته است. در آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام، تنبیه علاوه بر مجازات حدود و تعزیرات، به عنوان یک روش تادیب و اصلاح رفتار پذیرفته شده است.
کلیدواژگان: تنبیه، تعلیم و تربیت، روان شناسی، تادیب، اصلاح
27- بررسی حدود و ثغور تنبیه، تعزیر و تادیب کودک در فقه امامیه (شاملی و همکاران ،1390)
فقه امامیه تنبیه کودک را به طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تادیب می باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفکیک این دو عنوان ضروری به نظر می رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به طور مفصل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان: تنبیه، کودک، تادیب، تعزیر، فقه امامیه
28- عوامل اجتماعی موثر بر امکان قانون گریزی در روابط اداری (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال شهر شیراز)(مختاری و قهرمانی،1390)
هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر شیراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. نظریه های مورد استفاده در این تحقیق، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصت های نابرابر، مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر امکان قانون گریزی در روابط اداری هستند که 45 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
کلیدواژگان: قانون گریزی، روابط اداری، نابرابری، ضمانت اجرایی، احساس تعلق اجتماعی
فصل دوم : ادبیات پژوهش
29- بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر آسیبهای شغلی کارکنان کلانتریهای شهرستان سنندج(حسینیان و همکاران،1389)
مسئله و هدف: ماموران پلیس همواره در زندگی شهری خود در معرض آسیب های اجتماعی، جنایی و… هستند. افراد پلیس غالباً مجبورند در انجام وظایف و ماموریت های خود با موقعیت های زشت و رفتارهای ضداجتماعی و ضدانسانی سر و کار دارند و طبیعی است که بیشتر از سایر انسان ها در معرض خطر و آسیب قرار دارند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر آسیب های شغلی کارکنان پایور کلانتری ها شهرستان سنندج است.
روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان پایور انتظامی کلانتری های شهرستان سنندج است. روش نمونه گیری این پژوهش، نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات آن را پرسشنامه است.
یافته ها و نتایج: یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل استرس و فشار روانی ناشی از محیط کار، سبک مدیریت، تشویق و تنبیه، آموزش و پرداخت های سازمانی به ترتیب مهم ترین اولویت های موثر بر آسیب پذیری شغلی کارکنان پایور کلانتری های مورد مطالعه محسوب می شود.
کلیدواژگان: کلانتری، عملکرد، آموزش، فرهنگ، انگیزش، سبک مدیریت
30-  عوامل ساختاری کنش اجتماعی؛ بررسی مکانیزم تاثیر جامعه بر فرد در نظریه نقش، سام دلیری،1390) 
این مقاله با اتکا به نظریه ها ی نقش، دلایل و مکانیزم تاثیر جامعه را بر فرد بررسی می کند. بر اساس این نظریه ها، افراد با اشغال موقعیت های گوناگون، با انتظارهای مشخصی روبه رو می شوند. فرد در برابر انتظارهای موجود دو راه مشخص پیش رو دارد: 1. پذیرش، 2. عدم پذیرش و درنتیجه تنبیه و طرد. افراد برای فرار از تنبیه و طرد اغلب راه اول را می پذیرند که به معنای گردن نهادن به خواسته های جمع است. اما حاکمیتِ جامعه از راه موقعیت ها بر افراد فقط منحصر به مورد اول نیست؛ بلکه جامعه از راه در اختیار گذاشتن فرصت های ساختاری (حقوق و امتیازات و امکانات و شرایط نقشی) که برای هریک از موقعیت ها متفاوت است، بر اَعمال افراد و کیف
یت آن سلطه می یابد و باعث شکل گیری آن در مسیرهای مشخص می شود. تضادهای نقشی و نوع و کیفیت روابط افراد در مجموعه های موقعیتی نیز همین پیامد را به همراه دارد.
کلیدواژگان: نقش؛ موقعیت؛ انتظارها؛ فرصت های ساختاری؛ اقتضاهای هنجاری
فصل دوم : ادبیات پژوهش
31- رابطه راهبردهای کنترل فکر با علایم اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور یزد(بهراد و کمالی،1390)
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی ارتباط راهبردهای کنترل فکر با علایم اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور یزد بود.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر ازنوع طرح همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور یزد که در نیم سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. از بین این جامعه نمونه ای 220 نفری به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های کنترل افکار (TCQ) و پرسشنامه نگرش های غیرطبیعی به خوردن EAT-26 را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS-16 و هم چنین شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد مابین عامل کلی پرسشنامه های کنترل افکار و تمامی راهبردهای کنترل فکر (خود تنبیهی، نگرانی، باز ارزیابی و پرت کردن حواس) به جز کنترل اجتماعی، با اختلال خوردن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (001/0>p). هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از بین راهبردهای کنترل فکر، تنبیه و نگرانی، قوی ترین پیش بین های اختلالات خوردن هستند که مجموعا 16 درصد از واریانس اختلالات خوردن را تبیین نمودند.
نتیجه گیری: یافته ها براساس بنیادهای نظری مدل عملکرد اجرایی خود تنظیمی تبیین شد و یافته های بالینی مورد بحث قرار گرفت.
کلیدواژگان: اختلال خوردن، راهبردهای کنترل فکر، دانشجویان
32- بررسی دیدگاه امام علی (ع) پیرامون وظایف مدیران (صیادی و زند وکیلی،1390)