رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه …

مهارت‌های ارتباطی (نمره کلی)

r

۰۵۸/۰

sig

۴۱۲/۰

* ضریب همبستگی در سطح (۰۵/۰) معنادار است.
با توجه به داده‌های جدول (۴-۸) میزان ضریب همبستگی پیرسون (r=0.239) محاسبه‌شده نشان می‌دهد بین مهارت‎های کلامی و هوش هیجانی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه مستقیم و مثبت است و هرچه هوش هیجانی در افراد افزایش یابد ۲۳% بر مهارت‎های کلامی آنان افزوده می‌شود (P<0/05).
با توجه به داده‌های جدول (۴-۸) میزان ضریب همبستگی پیرسون (r=0.051) محاسبه‌شده نشان می‌دهد بین مهارت‎های شنودی و هوش هیجانی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد (P<0/05).
با توجه به داده‌های جدول (۴-۸) میزان ضریب همبستگی پیرسون (r=0.093) محاسبه‌شده نشان می‌دهد بین مهارت‎های بازخوردی و هوش هیجانی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد (P<0/05).
در نهایت نتایج ضریب همبستگی پیرسون (r=0.058) بین نمره کلی مهارت‌های ارتباطی و هوش هیجانی نشان داد که این رابطه معنادار نبود و بین این دو متغیر پژوهش رابطه معناداری وجود ندارد (P<0/05).
در ادامه برای بررسی اینکه مهارت‌های ارتباطی چند درصد از واریانس هوش هیجانی را پیش‌بینی می‌کند از تحلیل رگرسیون استفاده کردیم.
۴-۳-۲ پیش‌بینی تغییرات مهارت‌های ارتباطی بر اساس هوش هیجانی
برای بررسی این که هوش هیجانی چند درصد از مهارت‌های ارتباطی را تبیین می‌کنند، از رگرسیون استفاده شده است؛ اما از آنجا که تنها بین مهارت کلامی با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود داشت اما بین هوش هیجانی با سایر مهارت‌ها و نمره کلی مهارت‌های ارتباطی رابطه معناداری وجود نداشت، در این مرحله فقط رگرسیون بین هوش هیجانی و مهارت کلامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خلاصه الگوی رگرسیون بین هوش هیجانی و مهارت‎های کلامی که در جدول (۴-۹) آمده است نشان می‌دهد که هوش هیجانی وارد معادله رگرسیون شد و به تنهایی با مقدار (f=11.950) حدود ۷/۵ درصد از تغییرات مهارت کلامی را تبیین می‌کند. مقدار بتا نیز نشان می‌دهد که با هر واحد تغییر در هوش هیجانی به میزان ۲۳۹/۰ واحد در مهارت کلامی تغییر ایجاد می‌گردد (P<0.05).
جدول ۴-۹ خلاصه الگوی رگرسیون بین هوش هیجانی و (مهارت‎های کلامی، شنودی، بازخوردی)

مدل r r2 F Beta b T sig
مقدار ثابت ۲۳۹/۰ ۰۵۷/۰ ۹۵۰/۱۱ ۲۳۹/۰ ۳۵۳/۱۰ ۳۱۴/۵ ۰۰۰/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.