دانلود پایان نامه ارشد – رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی

تعریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب و مورد نظر اطلاق می شود. ارزیابی عملکرد ابزار ضروری برای پاسخگویی به سؤالاتی در مورد بهبود بهره وری در قالب عباراتی نظیر کارایی و اثربخشی و قابلیت پاسخگویی است.ارزیابی عملکرد فرآیندی است برای ارزیابی پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف تعیین شده مشتمل بر اطلاعاتی در مورد کارایی تبدیل شدن محصولات و خدمات ارائه شده و میزان رضایتمندی مشتریان،دستاوردها و اثربخشی فعالیت ها در راستای اهداف مشخص آنها است.از آنجا که برای اندازه گیری عملکرد استفاده از شاخص ها یا معیارهای سنجش از اهمیت بسزایی برخوردار است،در هر سازمانی بنا بر نگرش مدیران آن برخی دارایی ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این اواخر بسیاری از افراد کارکنان را مهمترین دارایی استراتژیک یک سازمان معرفی کرده اند. با این حال کارکنان توانا دست کم در هر سازمانی وجود دارند. اگر افراد توانمند در هر کجایی در دسترس باشند دیگر نمی توانند یک مزیت رقابتی به شمار آیند. از این رو امروزه برخی از صاحب نظران”شاخص های اندازه گیری خوب “را مهمترین دارایی استراتژیک سازمان می دانند.اندازه گیری بعنوان یکی از پایه ای ترین مبنای علوم مختلف  در عرصه دستاوردهای بشری درآمده است.بی شک علم از زمانی آغاز می شود که اندازه گیری پا به میدان می گذارد.شاید بتوان یکی از مؤلفه هی اصلی پیشرفته بودن جوامع را همین جنبش اندازه گیری دانست.در این میان اندازه گیری عملکرد،خود به عنوان یک موضوع عمومی، عملکردهای مختلف موجود در صحنه کسب و کار را شامل می شود.عملکردهایی که هم مربوط به سازمان و هم مربوط به واحدهای فرآیندها،افراد،مشتریان و یا پیمانکاران آن است(ایران زاده،1388)

2-4-2-1) مراحل نظام ارزیابی عملکرد

مراحل و فرآیندهای یک نظام ارزیابی عملکرد عبارتند از:(اسلام،1388)

  • تعیین نتایج مورد انتظار(اهداف،برنامه ها و باید ها)
  • تعریف و طراحی شاخص ها
  • تعیین استانداردها یا الگوی مطلوب و مبنا و سطح مقایسه
  • تعیین نظام و روش جمع آوری اطلاعات
  • اندازه گیری عملکرد
  • ارزیابی و تحلیل اطلاعات شاخص ها
  • ارائه پیشنهادات

2-4-2-2) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد

با بررسی متون می توان دریافت که شاخص ها و سنجه های ارزیابی عملکرد می تواند دارای سرفصل های ذیل باشند: (آمسترانگ[1]،1385)

مالی-درآمد،ارزش صاحبان سهام،ارزش افزوده،نرخ های بازده،هزینه ها

خروجی-واحدهای تولید یا پردازش شده،ظرفیت پذیرش،حساب های جدید

اثرگذاری-دستیابی به یک استاندارد(کیفیت،سطح خدمات و غیره)،تغییرات رفتار(در قبال مشتریان  داخلی و خارجی)،تکمیل کار- پروژه،سطح استقبال از خدمات،نوآوری،سرعت – واکنش پاسخگویی یا گردش کار،دستاوردها در مقایسه با جدول زمانبندی،میزان کار عقب افتاده،زمان بازاریابی،زمان های تحویل.

2-4-2-3) سطوح ارزیابی عملکرد

شاید بتوان چنین بیان کرد که ارزیابی عملکرد تمام سطوح به هم وابسته است و دارای تاثیر پذیری از یکدیگر می باشند و نمی توان تفکیک دقیقی را انجام داد; زیرا عملکرد در یک سطح اثر وضعی بر کلیه سطوح دارد.چنانکه نظریه چند سطحی نیز این امر را مورد تاکید قرار می دهد;ولی اگر بخواهیم تفکیکی مفهومی از سطوح ارزیابی عملکرد داشته باشیم،انواع مختلف دسته بندی را در خصوص سطوح ارزیابی عملکرد به شرح جدول زیر می توان بر شمرد(شیخ زاده،1388)

 

 

 

 

جدول (2-1)دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد(شیخ زاده،1388)

از حیث جامعیت از حیث نوع از حیث موضوع از حیث سطح
ارزیابی جامع عملکرد

ارزیابی نسبی عملکرد

ارزیابی داخلی

ارزیابی خارجی

ارزیابی عملکرد سازمانی

ارزیابی عملکرد مدیریت

ارزیابی عملکرد مدیران

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد سیستم ها و فرآیندهای سازمانی

سطح استراتژیک

سطح دستگاهی یا سازمانی

سطح عملیاتی یا درون سازمانی

 

2-4-2-4 )ابعاد ارزیابی عملکرد سازمانی

ابعاد،درواقع زاویه دید ارزیاب را مشخص می کنند و اینکه ارزیاب در این اقدام خود به دنبال سنجش عملکرد چه طیفی از سازمان می باشد.آنچه در ادبیات مدیریت پیرامون ارزیابی سطوح مختلف سازمانی وجود دارد،بیانگر وجود چهار رده ارزیابی برای عملکرد یک سازمان می باشد(دنیسی[2]،2000) که در جدول زیر خلاصه شده است(شیخ زاده،1388).

 

جدول(2-2)ابعاد ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده،1388)

ابعاد ارزیابی نونه شاخص های قابل احتصاء
ارزیابی عملکرد فردی کارکنان سنجش هزینه

سنجش کارایی

سنجش کمیت کار

سنجش اثربخشی

سنجش انگیزه و روحیه همکاری

سنجش کیفیت کار

سنجش میزان وفاداری

سنجش بهره وری

سنجش رضایت کلی از فرد

سنجش سبک رفتار و عمل

ارزیابی عملکرد بخشی از سازمان

 

 

سنجش اثربخشی

سنجش کمیت کار

سنجش کارایی

سنجش هزینه

سنجش بهره وری

سنجش هزینه

سنجش میزان رضایت از واحد

سنجش کیفیت کار

ارزیابی عملکرد مدیران مدل های رفتاری رهبری

نظریه های اقتضایی رهبری

نظریه های بهره وری

 

 

ارزیابی عملکرد سازمان سنجش نتایج کلیدی کسب و کار(شامل شاخص های مالی و غیر مالی)

سنجش نتایج و دستاورد های سازمان برای مشتریان

سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان بری شرکاء

سنجش نتایج و دستاورد های سازمان برای مارکنان

سنجش نتلیج و دستاوردهای سازمان برای جامعه

 

 

در اینجا بخش اول از فصل دوم به پایان رسید ،در بخش گذشته متغیرهای پژوهش تعریف و رابطه ی آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت . در بخش دوم به توضیح چگونگی عملیات بانک ها . شاخص های عملکرد (نسبت های مورد استفاده در این پژوهش) می پردازیم.

 

[1] Amestrang

[2] Denisi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

کامنت‌ها بسته شده‌اند.