رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

جدول (2-2)ویژگی های جوامع صنعتی و دانشی(رمضان وحسنوی،1390)

دیدگاه

موضوع

دیدگاه صنعتی دیدگاه دانش

 

انسان مولد هزینه – منبع مولد درآمد و سود
قدرت مدیریت وابسته به سطح سلسله مراتب وابسته به سطح دانش
چالش قدرت کارگران در مقابل سرمایه داران دانشکاران در مقابل مدیران
نقش مدیر ریاست بر زیر دستان حمایت از همکاران
اطلاعات ابزار کنترل ابزار برای ارتباطات ، منبع
تولید فرآیندهای کارهای فیزیکی منابع فیزیکی برای ایجاد محصول مادی تبدیل دانش توسط دانشکاران در ساختارهای مادی / غیر مادی
جریان دانش از طریق هرم سازمانی از طریق شبکه های از مجموعه های دانشی
عایدی اصلی مادی و ملموس غیر مادی / مادی – ایده های جدید تحقیق و توسعه ، مشتریان جدید
خمیر مایه تولید سرمایه پولی و توانایی انسانی زمان و دانش
محصول ماموس و مادی ( سخت افزاری ) ساختارهای ناملموس – فکر – نرم افزار – مفهوم آفرینی
جریان تولید متوالی ( محرک ماشین ) محرک ایده های متنوع
تأثیراندازه سهم اقتصادی در فرایند تولید هدف در شبکه های اقتصادی
رابطه با مشتری از طریق بازار تعاملی از طریق شبکه ها
دانش یک ابزار از میان دیگر منابع متمرکز بر تجارت
آموختن یافتن ابزار جدید ایجاد دارایی های جدید
ارزش نهفته در بازار دارایی های ملموس دارایی های ناملموس
اقتصاد بازگشت سرمایه و سود هم افزایش وهم بازگشت سرمایه و سود

 

2-2-4) ویژگی های عملی دانش :

یکی از راههای متداول برای درک مفهوم پیچیده و اهمیت دانش، بیان ویژگی های عملی آن است. گاندری و متس[1] (2002) ویژگی های زیر را برای دانش بیان کرده اند :

1) دانش، توان منحصر به فرد بشری است: دانش به منزله توانایی مخصوص انسان، درست مانند مهارت، تجربه و هوش است؛ که توانایی انجام دادن کار یا قضاوت درباره حال یا آینده را برای افراد فراهم می کند. این توانایی نتیجه خواندن، دیدن، شنیدن و احساس کردن (فیزیکی یا عاطفی ) امور است. بنابراین صرف خواندن، دیدن، شنیدن و احساس کردن دانش نیست.اینها نقش رسانه و میانجی را در خلق دانش ایفا می کنند؛ اینها داده ها و اطلاعات هستند و در صورتی به دانش تبدیل می شوند که دارای ارزش افزوده گردند.

2) اکتساب دانش امری پویا است: این ویژگی بسیار مهم است. ابزارهای گوناگونی در کسب، سازماندهی، ذخیره و انتقال دانش از منبعی شخصی به شخص دیگر دخیل هستند. افراد دانش را از منابع گوناگون و از طریق تعامل پویا کسب می کنند.در این اکتساب دو عامل بسیار مهم است :

1) تشابه بین زمینه شخصی (وضعیت، مفروضات و سوابق آنها ) با زمینه توصیف شده. 2) میزان همخوانی بین این دو موضوع که چگونه امور دارای ساخت می شوند و چگونه این ساخت برای خواننده ظاهر می شود. به عبارت دیگر زمینه شخصی و ساختار دو عامل موثر بر کسب دانش می باشد. بدین ترتیب کسب دانش وابستگی زیادی به مفاهیم ذهنی افراد دارد.

3) دانش امری زایا و مولد است: در مقایسه با داده که امری بدون بعد و یا واقعیتی تک بعدی است، دانش امری مولد محسوب می شود. داده ها به دلیل فقدان زمینه دارای این ویژگی هستند؛ در حالی که شخصی که از دانش برخوردار است می تواند به دستکاری، انتزاع، کشف، توضیح و کاربرد امور و واقعیات بپردازد و مهم تر آن که دارنده دانش می تواند بیانیه های جدیدی درباره موضوعات مختلف اظهار کند و توانایی نگاه تازه به امور و واقعیات را کسب کند.

4) دانش امری مبسوط و پیچیده است: در مورد داده ها و اطلاعات از واحد قطعه استفاده می شود به عنوان مثال گفته می شود: قطعات داده یا اطلاعات در صورتی که در بحث دانش، به مجموعه دانش اشاره می شود. مجموعه گسترده است و اشاره به اطلاعات سازمان یافته دارد نه قطعات مجزا. یادگیری و اکتساب دانش مستلزم صرف روزها و هفته ها نه دقایق و ساعات است.

5) از طریق کار و عمل به دست می آید:دانش کاری، از طریق عمل و انجام دادن بهتر آن کار، کسب و آموخته می شود.بخش عمده ای از مباحث یادگیری تاکید بر یادگیری در حین کار دارد؛ دانشیکهاز این طریق کسب می شود عینی و پایدار است و نسبت به کسب دانش از طریق سخنرانی، کتاب، فیلم، نوار و … ، محتوای آن کمتر تفسیر می شود.

6) گفتگو زمینه ساز ایجاد دانش است: قرن ها کتاب وظیفه انتقال دانش را به عهده داشت. کتاب و سایر وسایل چاپی احتمالا در خصوص انتقال دانش صریح توانمند هستند اما در زمینه دانش تلویحی و ضمنی نیازبه برقراری ارتباط _ در اشکال رسمی و غیر رسمی _ است؛ تعامل اجتماعی و گفت و شنود برای خلق دانش و تفسیر اطلاعات الزامی است. امروزه به کمک فناوری امکان گفتگو، فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی آسان تر شده است و این امر زمینه خلق، کسب و انتقال دانش را آسان کرده است.(سرلک و فراتی،1391).

1-Gundry, Metes

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی