دیه در حقوق ایران

موسوی خویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریر علی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ چهارم، 1430هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، محاضرات فی الاصول، قم، انتشارات انصاریان، 1417هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، مصباح الفقاهه فی المعاملات، بی جا، بی تا.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400هـ.ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ ، موسوعه الامام الخوئی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ اول، 1418هـ.ق.
موسویان، سید عباس، «بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا»، مجله فقه و حقوق، سال دوم، شماره8، بهار 1385.
ـــــــــــــــــــ ، «بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، مجله فقه و حقوق، سال اول، شماره4، بهار 1384.
ـــــــــــــــــــ ، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ پنجم، 1386.
ـــــــــــــــــــ ، جزوه درسی فقه معاملات بانکی.
مؤمن قمی، محمد، «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، سال دوم، شماره 5 و 6.
میر معزی، سید حسین، «حیله های ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره24، زمستان 1385.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا.
ندری، کامران، «ربا، بهره و بانکداری اسلامی؛ مرزبندی میان تحلیل های اقتصادی و تحلیل های فقهی – حقوقی»، تجربه دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو: ابعاد نظری، ساختاری و اجرایی (مجموعه مقالات)، سید محمد طبیبیان (گردآورنده)، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول، 1383.
نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1375.
نوری کرمانی، محمد امیر، موضوع شناسی ربا و جایگاه آن در اقتصاد معاصر، قم، مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ اول، 1381.
واسطی زبیدی، محب الدین سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع‌، چاپ اول، 1414هـ.ق.
وحدتی شبیری، سید حسن، «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد»، مجله روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، سال نهم، شماره36، پاییز 1382.
ـــــــــــــــــــــــــ ، «مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره12، زمستان 1382.
هاشمی شاهرودی، سید محمود و دیگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‌، چاپ اول، 1426هـ.ق.
هدایتی، سید علی اصغر، «بررسی جبران زیان های وارد به افراد، سپرده ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خرید پول»، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال یازدهم، شماره 113 و 114، بهمن و اسفند 1375.
یوسفی، احمد علی، ربا و تورم، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1381.
. میرزا حسین محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص333.
. Banca
. Banco