دمای، میلی‏مول، باکتری

شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %88 است.
M.W= 02/602
M . P.(°C): 225
ΛM (µS.cm-1): 006/0
IR (KBr,cm-1): 2874(w), 2073(vs), 1633(vs), 1523(vs), 1469(m), 1442(m), 1344(vs), 1166(m), 539(w), 520(w).
شکل(3-25)
UV-Vis: [(CHCl3), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 228(22881), 265(17499)(sh), 291(32953), 324(sh)(19888).
شکل(3-26)

1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 16/8(d, 2Hc,c’, J=76/9Hz), 15/8(d, 2Hi,i’, J=76/5Hz), 10/8(dd, 2Hf,f’ , J=2/8Hz, J=2/1Hz), 94/7(d, 2He,e’ , J=6/15Hz), 84/7(dt, 2Hg,g’ , J=04/8Hz, J=18/7Hz, J=76/0 Hz), 64/7(dt, 2Hh,h’, J=9/7Hz, J=78/7 Hz, J=24/1Hz), 58/7(dd, 2Hd,d’, J=56/15Hz, J=68/9Hz), 78/3(s, 4Hb,b’), 04/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-27)
13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 25/171, 06/148, 18/146, 47/139, 61/134, 58/131, 05/130, 19/129, 95/126, 14/125, 25/72, 02/37, 43/24.
شکل(3-28)

2-14- سنتز کمپلکس CdL(NCS)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول CdL(NCS)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب شیری رنگی تشکیل می‏شود رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %89 است.
M.W=04/649
M . P.(°C): 210
ΛM (µS.cm-1): 2/49
IR (KBr,cm-1): 2860(w), 2059 (vs),1633 (vs), 1521(vs), 1472(m), 1440(m), 1340(vs),1169(m), 527(w), 519(w).
شکل(3-52)

UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 268(12934),297(22549), 327(sh)(13751).
شکل(3-53)

1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=12/8Hz), 00/8(d, 2Hf,f’, J=8/7Hz), 75/7(t, 2Hg,g’, J=56/7Hz, 44/7 Hz), 61/7(t, 2Hh,h’, J=52/7Hz, 48/7Hz), 39/7(d, 2He,e’, J=76/15Hz), 05/7(dd, 2Hd,d’, J=90/14Hz, J=92/8Hz, 2/8 Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-54)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 57/160,97/147, 18/143, 57/133, 51/135,35/132, 10/130, 89/129, 44/128, 50/124, 68/69, 53/36, 25/24.
شکل(3-55)

2-15- سنتز کمپلکس HgL(SCN)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول HgL(SCN)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب خاکستری رنگ تشکیل می‏شود. رسوب های حاصل صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %44 است.
M.W= 22/737
M . P.(°C): 169
ΛM (µS.cm-1): 018/0
IR (KBr,cm-1): 2872(w), 2114(vs), 1624(vs), 1520(vs), 1470(m), 1440(m), 1342(vs), 1163(m), 520(w), 505(w).
شکل(3-77)

UV-Vis: [(CHCl3), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 229(24025),292(36180),323(sh)(22813)
شکل(3-78)

1H-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 42/8(d, 2Hc,c’, J=56/8Hz), 12/8(dd, 2Hi,i’, J=18/8Hz, 16/1Hz), 95/7(dd, 2Hf,f’, J=88/7Hz, 12/1Hz), 89/7(d, 2He,e’, J=48/15Hz), 78/7(dt, 2Hg,g’, J=52/7Hz, 84/0Hz), 62/7(dt, 2Hh,h’, J=94/7Hz, 70/7 Hz, 32/1Hz), 37/7(dd, 2Hd,d’, J=40/15Hz, J=16/9Hz), 83/3(s, 4Hb,b’), 08/1(s, 6Ha,a’).
شکل(3-79)

13C-NMR spectra (in CDCl3)(ppm): 81/168, 99/147, 27/144, 16/134, 02/131, 09/130, 45/129, 00/128, 17/125, 43/117, 94/71, 51/37, 99/24.
شکل(3-80)

2-16- سنتز کمپلکس ZnL(N3)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول ZnL(N3)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب کرم رنگ تشکیل شده در محلول واکنش صاف شده صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %80 است.
M.W= 09/705
M.W= 89/569
M . P.(°C): 192
ΛM (µS.cm-1): 007/0
IR (KBr,cm-1): 2873(w), 2061(vs), 1631(vs), 1524(vs), 1471(m), 1442(m), 1345(vs), 1166(m), 531(w), 519(w).
شکل(3-31)

UV-Vis: [(CHCl3), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 228(22979),262(20343)(sh),291(31389), 324(sh)(17421).
شکل(3-32)

1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 19/8(d, 2Hc,c’, J=8/8Hz), 03/8(dd, 2Hi,i’, J=16/8Hz, J=92/0Hz), 98/7(d, 2Hf,f’, J=64/7Hz), 76/7(t, 2Hg,g’, J=56/7Hz), 62/7(dt, 2Hh,h’, J=56/7Hz, J=44/7Hz, J=04/1Hz), 44/7(d, 2He,e’, J=8/15Hz), 05/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15, J=84/8), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-33)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 03/164, 00/148, 56/136, 63/133, 70/131, 07/130, 02/130, 43/128, 56/124, 82/69, 42/36, 17/24.
شکل(3-34)

2-17- سنتز کمپلکس CdL(N3)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول CdL(N3)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب شیری رنگ تشکیل شده در محلول واکنش صاف شده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %53 است.
M.W=91/616
M . P.(°C): 174
ΛM (µS.cm-1): 64/74
IR (KBr,cm-1): 2865(w), 2041(s), 1634(vs), 1524(vs), 1472(m), 1444(m), 1345(vs), 1168(m), 518(w), 511(w).
شکل(3-57)

UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 268(8555),295(20293), 326(sh)(11212).
شکل(3-58)
1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=68/8Hz), 02/8(dd, 2Hi,i’, J=28/8Hz, 92/0Hz), 99/7(d, 2Hf,f’, J=08/8Hz), 75/7(t,2Hg,g’, J=56/7Hz), 61/7(dt, 2Hh,h’, J=84/7Hz, 66/7Hz, 04/1Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 04/7(dd, 2Hd,d’, J=66/15Hz, 68/8Hz), 36/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-59)

13C-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 96/162, 97/147, 44/135, 56/133, 37/132, 10/130, 88/129, 42/128, 50/124, 68/69, 52/36, 25/24.
شکل(3-60)

2-18- سنتز کمپلکس HgL(N3)2
به محلولی حاوی 1 میلی‏مول HgL(N3)2 تازه تهیه‏ شده در اتانول، 1 میلی‏مول لیگاند حل شده در 15 میلی‏لیتر اتانول، به صورت قطره قطره اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق بهم زده می‏شود. رسوب نخودی رنگ تشکیل شده در محلول واکنش را صاف کرده و با کمی اتانول شستشو داده میشود و سپس در مخلوط حلال دیکلرومتان/ متانل نو بلور میگردد. بازده واکنش %21 است.
M.W= 09/705
M . P.(°C): 153
ΛM (µS.cm-1): 7/12
IR (KBr,cm-1): 2867(w), 2023(vs), 1631(vs), 1523(vs), 1470(m), 1440(m), 1340(vs), 1161(m), 527(w), 517(w).
شکل(3-82)

UV-Vis: [(DMF), λ(nm), (ε,M-1cm-1)]: 269(9107),295(19876), 325(sh)(10780)
شکل(3-83)

1H-NMR spectra (in DMSO-d6)(ppm): 15/8(d, 2Hc,c’, J=72/8Hz), 02/8(d, 2Hi,i’, J=72/7Hz), 00/8 (d, 2Hf,f’, J=44/7Hz), 74/7(t, 2Hg,g’, J=64/7Hz, 48/7 Hz), 60/7(t, 2Hh,h’, J=92/7 Hz ,80/7Hz), 38/7(d, 2He,e’, J=84/15Hz), 03/7(dd, 2Hd,d’, J=80/15Hz, J=72/8Hz), 35/3(s, 4Hb,b’), 93/0(s, 6Ha,a’).
شکل(3-84)

13C-NMR spectra (in DMS
O-
d6)(ppm): 83/162, 98/147, 32/135, 54/133, 42/132, 11/130, 85/129, 43/128, 48/124, 71/69, 51/36, 25/24.
شکل(3-85)

2-19- بررسیهای زیست شناسی
2-19-1- استریل کردن وسایل
یکی از مهمترین و اولین کارهایی که باید در آزمایشهای زیست شناسی صورت گیرد، استریل نمودن وسایل مورد استفاده میباشد که به دو صورت انجام میگیرد: در مورد وسایل فلزی و مقاوم به حرارت از شعله مستقیم استفاده میشود، اما برای دیگر موارد از اتوکلاو116 استفاده میشود، بدین صورتکه در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه وسایل استریل میشوند.

2-19-2- تهیه محیط کشت آگار117 و براث118
باتوجه به دستور نوشته شده روی ظرف محیط کشت، پودر محیط کشت در آب مقطر حل میشود و روی گرمکن همزده میشود تا بجوش آید، سپس درب ارلن با پنبه بسته شده و به مدت 20 دقیقه تحت دمای 121 درجه درون اتوکلاو قرار میگیرد تا استریل شوند. پس از خروج از اتوکلاو در کنار شعله حدود 15میلیلیتر از محیط کشت در هر پلیت ریخته شده و پس از خنک شدن در یخچال نگه‌داری میشود. در مورد محیط کشت براث چون به صورت مایع است لزومی به ریختن در پلیت نبوده و میتوان به طور مستقیم پس از استریل و خنک شدن در یخچال نگهداری و در موقع نیاز استفاده نمود.

2-19-3- کشت باکتری
برای بررسی خواص ضد باکتریایی، کشت باکتری تازه تهیه شده نیاز است. برای این منظور کشت اولیهای از باکتری تهیه شد به این شکل که با استفاده از لوپ یک پرگنه از باکتری مورد نیاز برداشته و درون محیط کشت مایع مولر هینتون براث (119MHB) کشت داده شد و در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاری شد.

2-20- آزمونهای بررسی خواص ضد باکتریایی
2-20-1- روش انتشار دیسک120
در این روش ابتدا محیط کشت مولر هینتون آگار (121MHA) بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهیه گردید، سپس 1/0 میلی لیتر از محیط کشت مولر هینتون براث حاوی باکتری مورد آزمون به کمک میکرو پیپت روی محیط کشت ریخته شد و به کمک سواپ پخش گردید. سپس غلظتهای 50 و 25 و 10 میلیگرم بر میلیلیتر از کلیه ترکیبات مورد آزمون (لیگاند و کمپلکسها) در حلال DMSO تهیه و دیسکهای آنتی بیوگرام خام در محلول تهیه شده غوطهور و روی پلیتها با فاصله مشخصی قرار داده شد. در نهایت پلیتها در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت گرم‌خانه‌گذاری شد. پس از گذشت زمان گرمخانهگذاری، محدوده عدم رشد122 اندازهگیری و بر حسب میلیمتر بر میلیگرم ثبت گردید. روش انتشار دیسک برای تمامی ترکیبات به شرح بالا انجام پذیرفت.

2-20-2- اندازهگیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC123)
طبق تعریف پایینترین غلظت آنتی بیوتیک که رشد چشمی میکرو ارگانیسم را بعد از یک شبانه روز ممانعت کند، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد میباشد. در این روش ابتدا رقتهای سریالی ترکیبات از 32 تا 00024/0 میلیگرم بر میلیلیتر در حجم نهایی تهیه شد. در تمامی لولههای آزمایش 65/0 میلیلیتر محیط کشت مولر هینتون براث، 1/0 میلی لیتر باکتری کشت داده شده در محیط کشت (MHB) و 25/0 میلیلیتر حلال DMSO به همراه نمونه مورد آزمون شامل لیگاند یا کمپلکس اضافه گردید. لولهها در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاری شد. سپس لولهها خارج شده و کدورت مایع که بیانگر رشد باکتری در محیط کشت بود به کمک لولههای مک فارلند124 که معادل 5/0 بود (تعداد باکتری در حدودCFU/ml 108×5/1 میباشد بررسی شد، به دلیل کدورتی که کمپلکسها به طور ذاتی به دلیل رنگشان داشتند، رویت کدورت در برخی غلظتها امکان پذیر نبود. روش MIC برای تمامی ترکیبات به صورت بالا انجام پذیرفت. با توجه به خاصیت ضد باکتریایی قویتر در برخی کمپلکسها از جمله جیوه، غلظت ترکیبات تا 48/0 میکروگرم بر میلیلیتر نیز ساخته شد.

2-20-3- اندازهگیری حداقل غلظت باکتری کشی (MBC125)
پایینترین غلظت آنتیبیوتیک که برای کشتن تعداد مشخصی از باکتری مورد نیاز است را حداقل غلظت باکتری کشی گویند. در این روش ابتدا محیط کشت جامد آگارمغزی (NA)126 بر اساس دستور ساخت شرکت سازنده تهیه گردید و هر پلیت به هشت قسمت تقسیم شد، یک لوپ کامل (001/0 میلیلیتر) از محیط کشت حاوی نمونه، تهیه شده در بخش قبل (MIC) روی هر قسمت پلیت NA کشت داده شد و در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانهگذاری شد. پس از گذشت زمان، از گرمخانه خارج و رشد باکتریها مورد بررسی قرار گرفت و غلظت مربوطه ثبت گردید. روش MBC برای تمامی ترکیبات به شرح بالا انجام پذیرفت.

2-21- آزمون بررسی خواص ضد قارچی
ابتدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *