شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

در مورد : انواع کارآفرینی:

ب) کارآفرین دورن سازمانی: وقتی که فعالیت کارآفرینی به وسیله فرد یا گروه داخل یه سازمان انجام گیرد، به اون کارآفرینی درون سازمانی می گن .[۶۰]

کارآفرینی

فرآیندی که کارآفرین با زحمات بسیار و معمولاً بدون پشتیبانی و رضایت سازمان طی می کنه تا فعالیت کارآفرین با زحمت بسیار و معمولاً بدون پشتیبانی و رضایت سازمان طی می کنه تا فعالیت کارآفرینانه ای رو در سازمانی که معمولاً سنتی و بروکراتیکه، و به ثمر برسونه. کارآفرینی درون سازمانی شدیدا در فعالیتای کارآفرینانه و هم، جهت گیریای مدیریت ارشد سازمان درخشش پیدا میکنه. این تلاشای کارآفرینانه، چهار عنصر کلیدی رو شامل می شن، که عبارت ان از: مبادرت به فعالیتای کارآفرینانه اقتصاد نوپا، ایجاد و نوآوری، نوسازی خودمون و در آخر اثر گذاری .[۵۶]

اقتصاد

۲-۳۸-۲- کارآفرینی سازمانی:

که در اون اجناس یا پروسه های نوآوری شده از راه القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه تو یه سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسه. یعنی دیگه، مجموعه فعالیت هاییه که از منابع و پشتیبانی سازمانی به خاطر رسیدن به یافته های نوآورانه س .[۵۵] هم اینکه کارآفرینی سازمانی، فرآیندیه که سازمان طی می کنه تا همه کارکنان بتونن در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنن و تموم فعالیتای فردی یا گروهی به طور دائمی، سریع و راحت در سازمان به ثمر برسونه. هم اینکه شامل پرورش رفتار کارآفرینانه در سازمانیه که قبلاً تاسیس شده، و فرآیندیه که اجناس یا خدمات یا پروسه های نوآورانه و خلق فرهنگ کارآفرینانه تو یه سازمان ایجاد می شه. در این نوع کارآفرینی، یه شرکت یا سازمان، محیطی رو جفت و جور میسازن تا اعضا بتونن در امور کارآفرینی مشارکت کنن.

 

۲-۳۹-توضیح کامل تری از کارآفرینی سازمانی:                                  

فرآیندیه که در اون تولیدات و پروسه ها از راه ایجاد فرهنگ کارآفرینی در درون یه سازمان در حال فعالیت پیشرفت داده می شن.[۵۵] تشکیل فعالیتای کارآفرینانه بنگاه، مهمترین نشونه های کارآفرینی سازمانیه.

کارآفرینی سازمانی، فرآیندیه که سازمان طی می کنه تا همه کارکنان بتونن در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنن و تموم فعالیتای فردی یا گروهی رو به طور دائمی، سریع و راحت در سازمان به ثمر برسانند. وقتی که فعالیت کارآفرینی به وسیله فرد یا گروه کارآفرین در داخل یه سازمان انجام بگیره، به اون کارآفرینی سازمانی می گن. در این حالت فرد یا گروه کارآفرین از این قابلیتا و امکانات یه سازمان استفاده کرده و مبادرت به فعالیت کارآفرینی به عنوان فعالیتی با وابستگی سازمانی می کنه. نتیجه این نوع کارافرینی معمولاً ایجاد یه واحد سازمانی جدید در داخل سازمان، طراحی و عرضه خدمات جدید و ایجاد ارزشای نوین واسه سازمانه.[۶۰] علاقه در حال افزایش به کارآفرین کرده سازمان و تلاش در جهت جا انداختن فرهنگ کارآفرینی در اون موجب شده تا روش های هدف دار جورواجور از طرف صاحب نظران به خاطر ایجاد کارآفرینی سازمان، طراحی و ارائه شن یا مطالعه راه تکامل دیدگاه های جور واجور می تونیم دو نوع روش هدف دار اصلی رو در این رابطه نام ببریم.

الف) روش هدف دار وجود فرد کارآفرین در سازمان یا کارآفرینی درون سازمانی

ب) روش هدف دار ایجاد کارآفرینی در سازمان

در روش هدف دار نوع اول، تاکید بر کارآفرینی فرد یا گروهیه که در آخرً منتهی به تکمیل و اجرای یه تفکر خلاق در درون سازمان می شن. در حالی که روش هدف دار نوع دوم، محور اصلی خود سازمانه و یعنی، تغییراتی در ساختار، فرهنگ و رفتار سازمان ایجاد می شه. در آخر یه بینش و فهم مشترک بین مدیران و کارکنان بر اساس خلق تفکر جدید، نگاه جدید، ترکیب جدید و در آخر، محصول یا خدمت جدید رو گسترش میده. واسه هر نوع روش هدف دار، محققان، الگوهایی ارائه کردن که در اونا شکل های جور واجور فعالیتای لازم و عوامل مؤثر برفرآیندها در نظر گرفته شدن. از جمله این الگوها میشه به کارآفرینی دارای با دقیق شدن و فوکوس کردن بر نیروی انسانی، کارآفرینی فرصت گرا با محور قرار دادن کشف فرصتا، کارافرینی تقلیدی با هدف کاهش مخاطرات شکست و اشتباه، کارآفرینی اکتسابی با هدف افزایش توان فناوری و دقیق شدن و فوکوس کردن بر ترکیب صنایع، و کارآفرینی خود جوش با دقیق شدن و فوکوس کردن بر ایجاد واحدهای جداگونه دورن سازمانی اشاره کرد.[۵۶]

 

۲-۴۰- پروسه کارآفرینی سازمانی:

ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید، نتیجه فرآیندیه که عوامل زیادی بر اون تاثیر می ذارن و کارآفرین بسته به فعالیتایی که در جهت تأسیس شرکت انجام میده، مورد مطالعه قرار میگیره.

«کولر می یر»۱ در این دیدگاه، ویژگیای شخصیتی کارآفرین، پیرو رفتار اونه و به دنبال جواب به این سواله که چیجوری یه شرکت به وجود میاد؟این پروسه ها، چهار مرحله داره[۵۸]:

۱- شناسایی و آزمایش فرصت

۲- تدوین طرح تجاری

۳- تامین منابع لازم

-۴اداره بنگاه تاسیس شده

 

۱ Entrepreneurship

۱ Small & medium enterprise

 

۲ Intrapreneurship

۱ T.Koller meier

View all posts by →