در بازارهای جهانی

X2 سطح زیرکشت کلزا (هکتار)
X3 سطح زیر کشت برنج (هکتار)
X4 سطح زیرکشت گندم (هکتار)
X5 فعالیت خرید کود ازت با قیمت سایهای
X6 فعالیت خرید کود فسفات با قیمت سایهای
X7 فعالیت خرید کود پتاس با قیمت سایهای
X8 فعالیت خرید علفکش با قیمت سایهای
X9 فعالیت خرید قارچکش با قیمت سایهای
X10 فعالیت خرید حشرهکش با قیمت سایهای
4-6-6-2 نتایج تخمین مدل برنامهریزی ( بر اساس نرخ ارز 17000ریالی) :
نتایج حاصل از تخمین مدل برنامهریزی خطی با اعمال سودآوری اجتماعی محصولات سویا، کلزا، برنج و گندم با در نظر گرفتن نرخ ارز 17000 ریالی در جدول 4-30 ارائه شده است. همانند برنامههای قبل، محصول جو به دلیل نداشتن مزیت نسبی وارد برنامه نشده است.
نتایج نشان میدهد که با اعمال ارزش 17000 ریالی نیز محصول سویا در الگوی بهینه منطقه سهمی نخواهد داشت و سطح زیر کست این محصول در این شرایط نیز صفر است.
اما با افزایش نرخ ارز از مقدار 16428 ریال که به عنوان ارزش واقعی نرخ ارز در نظر گرفته شده است به مقدار 17000 ریال، کشت کلزا به عنوان یکی از فعالیتهای زراعی منطقه وارد برنامه می‏شود. با اعمال نرخ ارز 17000 ریال، محصول کلزا به مقدار 63/9775 هکتار به زیر کشت می‏رود. در واقع نتایج نشان میدهد که افزایش ارزش نرخ ارز باعث افزایش کشت دانههای روغنی در شهرستان میشود، اما با کاهش نرخ ارز کشاورزان تولیدکنندهی دانههای روغنی توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارند و کشور بیشتر به یک واردکنندهی این محصولات تبدیل می‏شود.بررسی سطح زیرکشت برنج در برنامه حاضر نشان میدهد که حتی اگر نرخ ارز به مقدار 17000 ریال افزایش یابد، سطح زیر کشت این محصول تقریبا بدون تغییر میماند و کشاورزان همچنان میتوانند با قدرت در بازارهای جهانی حضور داشته و با واردات تولیدات خارجی مقابله کنند.بررسی سطح زیر کشت گندم نشان میدهد که با افزایش نرخ ارز، سطح زیرکشت این محصول کمتر شده است. این موضوع نشان میدهد که تاثیر افزایش نرخ ارز روی نهادهها قابل تجارت بیشتر از درآمد سایهای حاصل از تولید گندم در هکتار میباشد.همچنین، بررسیها نشان میدهد که با افزایش نرخ ارز واقعی به مقدار 17000 ریال، نهادههای کود ازت، فسفات، پتاس و نیرویکار فصل پاییز و زمستان به عنوان عوامل محدودکننده در طراحی این الگو میباشند.
جدول 4-29: نتایج حاصل از مدل برنامهریزی خطی برای تعیین الگوی بهینه کشت بر اساس قیمتهای سایهای
( ارزش نرخ ارز معادل 17000 ریال) در شهرستان ساری در سال زراعی 88-1387
ردیف متغیر تصمیم جواب هزینه واحد یا سود سهم کل هزینهکاهش یافته وضعیت پایهای Allowable Min. c(j) Allowable Max. c(j)
1 سویا 0 37/770129- 0 43/2607781- at bound -M 1837652
2 کلزا 63/9775 5573986 54489268224 0 basic 75/2483254 57927960
3 برنج 71/40470 75/1324052 53585367040 0 basic 25/1212543 5/1366190