دانلود پایان نامه مدیریت : بودجه ریزی عملیاتی-خرید و دانلود پایان نامه

ص2).
با وجود اهمیت نقش مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی و با توجه به تحولات پیش آمده در سالهای اخیر و مواجه شدن دولت با افزایش هزینه ها و تبدیل شدن برخی از تعهدات به دیون و بدهی، دیدگاه مدیران نسبت به مباحث اقتصادی در دستگاه ها تغییر کرده و لزوم بهره گیری از علوم اقتصادی و استفاده از صاحبنظران در این زمینه احساس گردید. بطوریکه حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در برنامه های سوم وچهارم توسعه شروع و در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات در زمره اهداف دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها قرار گرفت.
موسسات ودستگاه های دولتی استان سمنان نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاه های دولتی دراستان سمنان و عدم آگاهی ازروند بودجه ریزی عملیاتی و با تکیه بر اجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان بیاورد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات ودستگاههای دولتی می باشد که این تحقیق در صدد پاسخ به سوالات زیر است :
آیا عوامل محیطی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟
آیا عوامل اجرایی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟
آیا عوامل کنترلی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟
اولویت عوامل فوق چگونه است؟

اهمیت وضرورت مساله
دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. بطوریکه اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه بندی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیرمالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است (سعیدی، 1385).
بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (دیاموند، 2002، ص12).
توافق و هماهنگی در سطوح قوه مجریه با مقننه از الزمات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب میشود (گوستاوسون،2000،ص5).
بودجه ریزی عملیاتی، مدیران دولتی را متوجه این مسئله می کند که عایدات حاصل از هزینه های عمومی کدامند؟ این عایدات را در سه مفهوم می توان بیان کرد :
1- اثرهزینه های عمومی چیست؟
2- خروجی هایی که این اثر را به وجود می آورند کدام است؟
3- فرآیندهایی که این خروجی ها را به وجود می آورند کدامند؟ (عباسی، 1387، ص49).
به نظر می رسد ضرورت واهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سه جنبه قابل تأمل است :
1- تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی
با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است. لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی و شفاف نمودن فرآیند بودجه ریزی مطرح گردیده است تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرایی و فعالیت ها داشته باشند.
همچنین به علت محدود بودن منابع وعدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیات هردستگاه، و خصوصاً عدم وجود و امکان پایش دقیق فعالیتها، تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحدها توسط دست اندرکاران محلی، جدایی نظام تهیه و کنترل بودجه از نظارت برکارائی هزینه، شفاف نبودن فرآیند بودجه ریزی، فقدان نظام گزارش دهی مالی در نظام مالی دولتی جهت ارزیابی و همچنین تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به نتایج، موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده بهینه از آن گردیده است (گزارش دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در دستگاه های اجرائی
باتوجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی های فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می رود.
از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم آورد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.
به علاوه با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده در فرآیند عملیاتی نمودن بودجه یا به عبارت دیگر با مشخص شدن هزینه هر فعالیت و سهم عوامل مختلف درآن می توان نسبت به اصلاح نظام پرداخت، تعیین منط
فی تعرفهها که از ضرورت های مورد نیاز می باشد بهره مند گردید (گزارش دفتر برنامه ریزی مالی و بودجه،1387).
3- الزامات قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی
اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند، منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاستهای استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور(سیاست استراتژیک15) مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره23 قانون بودجه سال1381 و همچنین در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاه های اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. همچنین در بند«ب» تبصره4 قانون بودجه سال1383 و همچنین مواد 138 و144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز به بیان اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بیش از پیش روشن می سازد (گزارش دفتربرنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).
با توجه به موارد فوق، و نظر به اینکه حدودا” شش سال از اجرای اولین سال اجرایی بودجه عملیاتی می گذرد و با توجه به وظیفه دولت در خصوص ارائه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی، و عدم استقرار و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه هایی اجرایی مورد تحقیق بعنوان یک نیاز شناخته شده و موضوع جدیدی می باشد که به دلیل کمبود پژوهشهای انجام شده در رابطه با موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ایران موضوع نیازمند بحث بیشتری می باشد.

 
 
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد.
اهداف جزیی
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان .
بررسی تاثیر عوامل اجرایی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان .
بررسی تاثیر عوامل کنترلی بر عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان.
اولویت بندی عوامل فوق از لحاظ تاثیر در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی.

سوال های پژوهشی
1-آیا عوامل محیطی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟
2- آیا عوامل اجرایی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟
3- آیا عوامل کنترلی بعنوان مانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟
4- اولویت عوامل محیطی، اجرایی و کنترلی چگونه است؟
تعاریف واژه
تعریف نظری متغیرها
بودجه
بودجه سندی است که فعالیت های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی دولت برای یک سال در آن پیش بینی می گردد.(سالم صافی، 1383).
بودجه بندی
بودجه بندی را تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می نامند. (کیومرثی و دیگران، 1388، ص 12).
بودجه ریزی عملیاتی
اداره کل حسابداری ایالات متحده (GAO) بودجه ریزی عملیاتی را اینگونه تعریف می کند؛ سبکی از بودجه ریزی که اطلاعات عملکرد را به بودجه ارتباط می دهد (کیومرثی و دیگران، 1388، ص 13).
از دیدگاه فیلدمینگ اسمیت از کارشناسان بانک جهانی «این نوع بودجه ریزی منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش می دهد » (بانک جهانی،2003).
برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتیجه به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد . (مهدوی، 1386).
دستگاه اجرایی

به هر سازمان، وزارتخانه، موسسه و یا نهاد عمومی که عهده دار قسمتی از وظایف دولت باشد دستگاه اجرایی اطلاق می گردد.
عوامل محیطی
اگر بودجه ریزی را به عنوان یک فرآیند در نظر گرفته شود که در سازمان هائی که به عنوان سیستم های باز تلقی شوند، پیاده می گردد . این سیستم با دو نوع محیط بیرونی کلان ، وظیفه ای و یک محیط داخلی در مراوده می باشد )حسینی و دیگران ،1385(.
الف ) محیط کلان : شامل نیروهائی است که به طور مستقیم در فعالیت های کوتاه مدت سازمان تاثیر ندارد بلکه اولا”، تاثیر آنها غیر مستقیم بوده و ثانیا” بر تصمیم های بلند مدت سازمان موثر می باشد، این قسمت از محیط یک زمینه را برای تصمیم گیری مدیریت تشکیل می دهد و شامل عوامل یا نیروهائی از قبیل، شرایط فرهنگی – اجتماعی، شرایط سیاسی – قانونی، شرایط تکنولوژیکی، شرایط محیطی طبیعی می باشد. در بین زمینه های موجود برای تصمیم گیری مدیریتی در خصوص بودجه ریزی عملیاتی به دلیل شمولیت عوامل سیاسی – قانونی به وضعیت کلی فلسفه غالب و اهداف سیاسی دولت و همچنین قوانین و مقررات دولتی، از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردارند.
ب) محیط وظیفه ای (صنعت ) : شامل نیروهائی است به بصورت مستقیم بر فعالیت های سازمان تاثیر می گذارند . سازمان های واقعی با گروه ها و افرادی را در بر می گیرد که سازمان باید با آن ها به منظور ادامه حیات، موفقیت و کامیابی، تعامل برقرار سازد. اینها عناصر محیطی هستند که بر عملیات روزانه سازمان تاثیر مستقیم دارند و عبارتند از : خود سازمان ها، گروه ها و انسان هائی که سازمان با آن ها سرو کار دارد در این محیط نیز نیروهای تاثیر گذار بیشتری وجود دارند .
ج) محیط های داخلی : شامل ساختار، فرهنگ و منابع سازمان می باشد که به تعبیری می تواند به عواملی که در فرآیند اجرای وظایف سازمان در ارتباط هستند اطلاق نمود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عوامل اجرایی
وظیفه هر مدیری بر عهده داشتن مسئولیت های کلیدی است تا به سازمان در دستیابی به عملکرد بالا از طریق به کارگیری تمام منابع اش اعم از انسان پول، مواد، تکنولوژی و اطلاعات کمک بگیرد .
الف ) مدیریت برنامه ریزی استرایژیک : برنامه استرایژیک به مدیران می گوید که در حال حاضر در چه وضعیتی هستند و با شناخت محیط سازمان خود و نقاط ضعف و قوت آن، شناخت سازمان های مشابه و رقیب و در نتیجه اطلاع از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، آگاهانه، واقع بینانه و هوشیارانه اهداف بلند مدت سازمان را مشخص می نمایند سپس در جهت نیل به آنها گام برمی دارند .(دیوید ،1386).
ب) مدیریت منابع انسانی : پیاده سازی موفق نظام بودجه ریزی نظام بودجه ریزی عملیاتی، بدون بکارگیری نیروی انسانی ماهر و کارآمد غیرممکن است . در این راستا قوه مقننه و مجریه باید بخشنامه های مناسب جهت انتخاب و آموزش نیروی انسانی مناسب در بخش های مالی و بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب برساند. آموزش نیروی انسانی باید در ابعاد مختلف و مورد نیاز برای درک و پیاده سازی این نظام صورت گیرد.
ج) سازمان و مدیریت (تغییر و تحول ) : نظریه های نوین، نه تنها انسان را به عمده ارزش هایش، سازمان را با همه ابعاد و عملکردهایش و بالاخره محیط سازمان را با همه دگرگونی ها و تحولاتش مورد توجه و تحول قرار می دهد و به جای رفتار انفعالی در جهت کنترل تغییرات محیط، ایجاد تغییر و نوآوری را به صورت فعال و تاثیر گذار بر محیط توصیه می نماید(میرسپاسی، 1382). سازمان های نوآور برای ایجاد واحدهای کوچکتر، تجدید سازمان می کنند تا به تیم های خلاق، امکان عمل بدهند و کارآفرینی را در پروژه های جدید، تشویق کنند (پاریزی،1385). پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی یک کار گروهی و مشارکتی است. نباید انتظار داشت که این نظام در چارچوب واحدهای مالی و بودجه پیاده سازی شود. مدیریت سازمان در این راستا باید مشارکت و همراهی کامل داشته باشد .
د) مدیریت تغییر : تغییرات بنیادی در مدیریت بودجه کشورهای پیشرو در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی آغاز شده است توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را که بدنبال اصلاح نظام بودجه خود هستند به خود جلب کرده است. تجربه این کشورها نشان می دهد که تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی با یک محدودیت عمده مواجه است. این محدویت دارای دو بعد اصلی می باشد 1. ظرفیت مدیریتی لازم برای اجرای جدید مدیریت ، 2. مهارت های مدیریت تغییر که در شروع بکار نظام جدید، ادامه روند اصلاحات، تداوم اجرای نظام جدید و سازگار با مقتضیات و تغییرات محیطی مورد نیاز است (حسن آبادی و دیگران،1386).
عوامل کنترلی
برای شناسائی نقایص موجود در اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی لازم است از روند فعالیت ها بازخورد گرفته شود. همچنین سازمان نیازمند سیستم های قوی کنترل داخلی به منظور حفاظت از دارائی های حیاتی مانند وجوه نقد، تجهیزات و بانک های اطلاعاتی نظیر اطلاعات حسابداری و مشتریان خود هستند. سیستم های ارزیابی عملکرد در بسیاری از سازمان ها، به چنین وظایف کنترل داخلی ارتباط دارند. (حسن آبادی ودیگران،1386)

تعریف عملیاتی متغیرها
عوامل محیطی
عدم وجود حسابرسی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان، عدم پشتیبانی دولت با ایجاد الزامات قانونی از بودجه ریزی عملیاتی، عدم پاسخگویی دستگاه های اجرایی در برابر جامعه، عدم توافق و هماهنگی بین نمایندگان مجلس سمنان و دستگاه های اجرایی و عدم وجود سیاست شفاف در حوزه بودجه ریزی عملیاتی برای همه دستگاه های اجرایی از جمله عوامل محیطی هستند که در پژوهش حاضر از طریق سوالات 1 الی 5 مورد ارزیابی قرار می گیرند.
عوامل اجرایی
فقدان سیستم حسابداری بر اساس بهای تمام شده و ثبت حسابداری تعهدی برای اجرای بودجه عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان، فاقد برنامه بودن دستگاه های اجرایی استان سمنان برای بودجه ریزی عملیاتی، فاقد سیستم مشخص بودن دستگاه های اجرایی استان سمنان برای مدیریت اطلاعات بودجه ریزی عملیاتی، عدم انجام تغییرات سازمانی جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عدم وجود آموزش فنی لازم در خصوص بودجه ریزی عملیاتی، عدم وجود نظام حقوق و مزایای مناسب جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی و عدم وجود شاخص های مناسب برای سنجش میزان دستیابی به اهداف سازمانی در دستگاه های اجرایی استان سمنان از جمله عوامل اجرایی هستند که در پژوهش حاضر از طریق سوالات 6 الی 12 مورد ارزیابی قرار می گیرند.
عوامل کنترلی
عدم وجود نظام جامع جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی عدم وجود تجرب

دیدگاهتان را بنویسید