دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، سلامت روان، روش پژوهش

و میزان محارم و غیرمحارم و پوشش و میزان آرایش را نیز مورد بررسی قرار داده است. این دو سریال هر کدام 101 قسمت بودند که مشخص شد بیشترین رابطه بین زن و مرد، رابطه همسری با 5/41 درصد بوده و در 70 درصد از روابط ترکیبی از محارم و غیرمحارم وجود داشته است. 36 درصد رابطه زن و مرد ضدارزش‌ها و 33 درصد هم ارزش و هم ضد ارزش و 18 درصد رفتار ارزشی وجود داشته است.
همچنین زنان 41 درصد بیش از مردان(24 درصد) ارزش‌ها را در روابط خود به کار برده‌اند.
در مورد پوشش 76 درصد پوشش معمولی و متعارف و 24 درصد از پوشش غیرمعمول و نامتعارف استفاده کرده‌اند. هدف کلی این تحقیق تعیین و تعریف مفهوم طنز از منظر اسلامی و بیان ویژگی‌های یک طنز مطلوب و قابل قبول است و ضرورت آشنایی برنامه‌سازان را با معارف و ارزش‌های اسلامی متذکر می‌شود.
5- “بررسی ارزش‌های اجتماعی(اخلاق ـ مذهبی) مطرح شده در تیزرهای تلویزیونی در سال 1383″، تورج علوی(1385) پایان‌نامه‌‌‌‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی صدا و سیما ،استاد راهنما: دکترمحموددهقان طرزجانی.
در این پژوهش آگهی‌های بازرگانی با هدف شناخت ارزش‌های اخلاقی ـ مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی تحقیق این است که در آگهی‌های بازرگانی کدام یک از ارزش‌های اخلاقی ـ مذهبی و به چه میزان ارائه شده است؟ روش پژوهش، تحلیل محتوا و جامعه آماری آن تمام آگهی‌های بازرگانی است که در سال 1383 از شبکه‌های اول، دوم، سوم و پنجم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. حجم نمونه پژوهش نیز 452 تیزر تبلیغی بوده است.
نتیجه حاکی از آن است که از 11 مورد ارزش اخلاقی، 4 ارزش محبت، کار و تلاش، حرمت و احترام، به ترتیب 5 درصد، 5 درصد، 9/1 در صد و 8/0 درصد در آگهی‌ها مشاهده شده است. از 10 مورد ارزش‌های مذهبی 6 مورد به ترتیب، گفتن کلمات مذهبی(8/3 درصد)، اماکن مذهبی(2/1 درصد)، احترام به مظاهر دین(2/1 درصد)، خواندن قرآن (1 درصد)، انفاق مال(5/0 درصد) نشان داده شده است.
6ـ ” بررسی ارزش‌های اسلامی در سریال ویژه رمضان 1382، تحلیل محتوای سریال‌های افزونه خواه کوچک و فقط به خاطر تو”، محسن میرزایی(1384) پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی صداوسیما، استاد راهنما: دکتر هرمزی‌زاده.
در پژوهش حاضر جهت‌گیری ارزشی و چگونگی طرح و ارائه‌ی ارزش‌های اسلامی(مثبت و منفی) را در سریال‌های ویژه ماه مبارک رمضان 1382 مورد بررسی قرار گرفته است و جزئیات بیشتری نظیر سهم و مقدار ارزش‌های مثبت و منفی ارائه شده را تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. همچنین این پژوهش بر آن است که میزان تأیید، رد یا بی‌پاسخ ماندن رفتارهای مطلوب و نامطلوب کنشگران را توسط محیط اجتماعی آنان مشخص نماید.
نتیجه نشان می‌دهد که جهت‌گیری سریال‌های یاد شده، در جهت مثبت نبوده و رفتارهای با ارزش‌های منفی ارائه شده توسط شخصیت‌های این سریال بیش از رفتارهای با ارزش مثبت بوده است.
ضمناً اکثر رفتارهای نامطلوب نمایش داده شده کنشگران توسط محیط اجتماعی آنها رد نگردیده است.
7ـ “تحلیل محتوای ارزش‌های اسلامی در سریال زیر تیغ”، محمد حسین ساعی(تابستان 1386)پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی صداوسیما، استاد راهنما: دکتر هرمزی‌زاده.
این تحقیق تلاش دارد تا با انعکاس در تعاریف دین و واکاوی ساختار و مؤلفه‌های دین و دینداری به خصوص فهم ساختارهای دین اسلام، به مجموعه‌ای از مقوله‌ها برای تحلیل محتوای برنامه‌های نمایش تلویزیون دست یابد و به صورت مشخص این یافته‌ها را در تحلیل محتوای ارزش‌های اسلامی سریال موفق”زیر تیغ” به کار برد، 78 درصد مردم تهران براساس نظر سنجی‌های مرکز تحقیقات صداوسیما این سریال را تماشا کرده‌اند.
در این تحقیق محقق تلاش کرده است پس از جمع‌آوری انواع تعریف، دین اسلام را با سه مؤلفه ارزش‌های اعتقادی به عنوان ریشه، ارزش‌های اخلاقی به عنوان تنه و ارزش‌های فقهی به عنوان میوه دینداری تعریف کرده است سپس در ذیل هر کدام از ارزش‌های گفته شده، پس از تعریف عملیاتی، مقوله‌هایی جمع‌آوری کرده است، در انتها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا از نوع مقوله‌ای و بر اساس مقوله‌های بدست آمده، کل صحنه‌های سریال کدگذاری و تحلیل شده است.
نتیجه اینکه در این سریال از تعداد 510 رفتار ثبت شده، 6/91 درصد از نوع رفتارهای مرتبط با ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اخلاقی است، پس از آن با فاصله زیاد، رفتارهای مرتبط با ارزش‌ها و ضد ارزش‌های فقهی قرار دارد که فقط 3/5 درصد از کل رفتارها را شامل می‌شود و پس از آن نیز رفتارهای مرتبط با ارزش‌ها وضد ارزش‌های اعتقادی با 1/3 درصد حضور دارد، در این تحقیق به صورت اصولی مشخص می‌شود که در این سریال توجهی به ارزش‌های اعتقادی به عنوان ریشه و ارزش‌های فقهی به مثابه میوه دینداری نشده است و این مسأله مهمترین اشکال وارد بر سریال است.
2-2- چهارچوب نظری تحقیق
1-2-2- نظریه‌های مربوط به موضوع تحقیق
“بررسی ارتباطات اجتماعی، سابقه‌ای طولانی دارد و ظاهراً اولین دانشمندی که به بررسی نقش و اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف ارتباطات بر جامعه پرداخته، فیلسوف مشهور یونانی ارسطو است(Brunkhorst , 1993, P. 95) که به ویژه بر نقش ارتباطات “در تغییر ارزش‌ها و گرایش‌های اجتماعی” تأکید ورزیده(Appbaum Etal, 1973, P.37)و این نقش در دوران در دوران معاصر توسط لاسول مورد امعان نظر مجدد قرار گرفته است(Beniger ,1979, P.438)، تا جایی که امروزه از روشی پژوهشی به نام”تحلیل‌اثر”(Effect Analysis)درکنارروش‌هایی مانند “تحلیل‌محتوا” نام می‌برند” (ساروخانی،1381، صص115-114).
یکی از موارد و محورهای اصلی مطالعات جامعه‌شناسان وسایل ارتباط جمعی(رسانه‌های گروهی) بررسی آثار و کارکرد این وسایل در دو سطح خرد و کلان می‌باشد.
در مورد تأثیر رسانه‌های گروهی بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها به طور عمده سه نظریه‌ی جامعه‌شناختی وجود دارد که عبارتند از:
1ـ برخی بر این باورند که میزان تأثیرگذاری رسانه بر زندگی انسان نامحدود است.
2ـ گروهی دیگر کارکرد رسانه‌های گروهی را بی تأثیر می‌دانند.
3ـ عده‌ای معتقدند که تأثیر رسانه‌های گروهی مشروط است و میزان تأثیرگذاری آن را در محدوده‌ی شرایط محیطی ارزیابی می‌کنند.
البته دیدگاهی افراطی در برخورد با رسانه‌های گروهی مطرح بوده است که از زمینه‌ی خاص فکری وتجربه‌های اجتماعی ویژه منبعث می‌شود.برخی براین باورند که وسایل ارتباط جمعی، دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه را برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند. نسلی که با
نسل‌های پیشین بسیار متفاوت است.
“لازارسفلد” در تبیین
ـ ارزش‌ها، افراد را مجهز به قابلیت درک وقایع و موقعیت‌های مختلف و کسب معیارهای رفتاری خاص می‌نمایند، بی‌آنکه انگیزه‌های شخصی هر فرد را به میان بکشد.
وجود ارزش‌های مشترک با برداشت همسان از یک واقعه‌ی خاص پیش‌بینی متقابلی از رفتار دیگران را برای فرد به وجود می‌آورد و امکان‌پذیر می‌سازد.
ـ ارزش‌ها، همچنین تبیین نمادین وضعیت‌های گوناگون را برعهده می‌گیرند و به این صورت ارزش‌ها به کنش اجتماعی، معنا و محتوا می‌بخشد. به عبارت دیگر نماد واقعیات به شمار می‌آیند.
ـ نظریه‌پردازان به این موضوع وقوف دارند که وجود ارزش‌های مشترک نقشی پراهمیت در کاهش احتمال بروز تعارض بین طبقات اجتماعی بر عهده دارند”( 1363، ص36).
ویژگی ارزش‌ها:
ـ “ازجنس امور ذهنی و معرفتی هستند، گرچه آثار و تجلی عینی آن در هنجارها مشخص
می‌گردد.
ـ ضرورت‌های قطعی هستند.
ـ درون ارزش‌ها، بین ارزش‌ها و سایر عناصر فرهنگ و نظام اجتماعی، ارتباط سلسله مراتبی و ساختاری وجود دارد.
ـ تعلق به ارزش‌ها دارای درجات متفاوت است.
ـ به لحاظ درجه‌ی اهمیت موضوع، جنس موضوع، سطح، منبع الهام بخش، دایره شمول و سطح پذیرش و به لحاظ فردی‌ و جمعی انواع گوناگون دارند”(طالبی،1385، ص19).
5-2- ویژگی ارزش‌های دینی
ویژگی ارزش‌های دینی را می‌توان بدین شرح برشمرد:
“الف- ثبات و دوام: هر چند انسان ناگزیر از زندگی اجتماعی است، اما هر زندگی جمعی، انسان را به کمال مطلوب نمی‌رساند؛ جامعه‌ای می‌تواند متضمن سعادت باشد که هویت ثابت و قوی داشته باشد و این هویت ثابت و قوی، به ارزش‌های حاکم بر آن جامعه بستگی دارد. ارزش‌های حاکم بر جامعه که ثابت و با دوام باشند و بتوانند در هر زمان و مکانی، رفتارهای فردی و اجتماعی را تعیین می‌نمایند، تنها ارزش‌های دینی خواهند بود زیرا به جهت اتصال‌شان به سرچشمه وحی، ثابت و لایتغیرند؛ از آنجا که از اراده و علم نامحدود خداوند ناشی می‌شوند و خداوند از استعدادها و نیازهای بشر آگاه است و می‌داند که انسان‌ها برای رسیدن به قرب الهی، باید چه رفتار و گفتاری را پیشه کنند، همواره و در تمام زمان‌ها و مکان‌ها، ارزش به شمار آمده و قابل اتکاء هستند.
ب:طراوت‌وبالندگی: ارزش‌های دینی ازویژگی‌ای برخوردارند که باعث ‌می‌شود ازکهنگی‍ وسکون در زمان‌ها و مکان‌های ‌مختلف، بری ‌باشند و همواره مانند چشمه‌ای جوشان، پرتحرک و پویا هستند و ازهمین رو، این امکان را به بشر می‌دهند که متوقف نشده‌ وهمواره در راه کمال مطلوب و قرب الهی‌گام بردارد.
ج- قداست: ارزش‌های دینی از آنجا که از وجود مقدس و منزهی سرچشمه می‌گیرند، ذاتاً مقدس هستند؛ این تقدیس پیامدهای متعددی دارد نظیر: سلامت روانی و اجتماعی جوامعی که ارزش‌های دینی، بر آن‌ها حاکم است. از همین روست که انحرافات اخلاقی و رفتاری در جوامعی که دین و ارزش‌های دینی را انکار کرده و کنار می‌گذارند، بسیار بیش از جوامعی با ارزش‌های دینی، مشاهده می‌شود.
د- انسجام بخشی: یکی از شاخصه‌های مهم جوامع بشری، انسجام اجتماعی و همبستگی گروهی است؛ این همبستگی و انسجام هم در گرو ارزش‌هایی است که بنیان جامعه بر آن‌ها استوار است. در ارزش‌های الهی، منافع همه افراد در تمام زمان‌ها و مکان‌ها، یکسان لحاظ شده است و هیچ ترجیحی، اعم از فردی و گروهی وجود ندارد؛ این یکسانی و عدم ترجیح عامل بسیار مهمی در انسجام اجتماعی است.
و- مطلق بودن: یکی از وجوه تمایز ارزش‌های دینی از ارزش‌های اجتماعی، مطلق بودن این ارزش‌هاست؛ ارزش‌های اجتماعی نسبی هستند و در جوامع مختلف، متفاوت؛ یعنی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، گاه ارزش محسوب می‌شوند، گاه ضدارزش امّا همان گونه که اشاره شد، ارزش‌های دینی، زمان و مکان ندارد، تغییر و تبدیل در آن‌ها راه ندارد و همیشه و همه وقت، از سوی همه افراد بشر قابل استناد است”(مریجی،1383، ص 31).
6-2- تعریف رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی (به ترتیب حرف الفبا)
در این بخش برآنیم که بااستناد به آیات شریفه‌ی قرآن و روایات ائمه‌ی معصومین(علیهم‌السّلام) و اساتید اخلاق به تعاریف راهبردی ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اخلاقی به عنوان ملاک و معیار بررسی موضوع تحقیق دست پیدا کنیم؛ اما پیش از ورود به بحث باید گفت که تلاش انجام شده در این تحقیق مانند، قطره ای در مقابل عظمت اقیانوس عظیم اخلاق اسلامی است. بزرگی و عظمتی که بنا به فرمایش رسول گرامی اسلام(صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در آن بیان نورانی “اِنّی بُعِثْتُ لِاُتَمِمَ مَکارِم الاخْلاق” هدف اصلی بعثت رسول خاتم بوده است:
احترام به پدر و مادر
“احترام در لغت به معنی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *