دانلود پایان نامه درمورد تجسّس

= pi
درصد توافق مورد انتظار – 1
جدول شماره 1-3 : جدول محاسبه ضریب پایایی تحقیق
متغیر
توافق مشاهده شده
توافق مورد انتظار
ضریب پایایی
نام شخصیت
00/1
10/0
00/1
جهت گیری
95/0
08/0
95/0
نام رفتار
97/0
18/0
96/0
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مراحل کار قابلیت اعتماد بالایی دارد.
6-1-3- محاسبه حجم نمونه:
با انتخاب کل صحنه‌های سریال در این تحقیق نمونه گیری نداریم.
7-1-3- قواعد کدگذاری:
1- رفتار شخصیت‌های غیرمسلمان کدگذاری نمی‌گردد.
2- رفتار اخلاقی وضداخلاقی شخصیت‌ها، در دوگزینه به ترتیب با “جهت‌گیری مثبت ومنفی” ثبت می‌گردد.
3- صحنه‌های تکراری فقط یک‌بار کدگذاری می‌شوند.
4- رفتارهای تکراری در صورت تبدیل شدن به ملکه‌ی رفتاری(خصلت) ازیک شخصیت، به صورت مجزا کدگذاری می‌شوند. دراین تحقیق آن دسته از رفتارها، خصلت یا ملکه فرض شده‌اند که:
اولاً: ارائه‌ی آن از یک شخصیت به کرّات دیده شده باشد.
دوماً: دررفتار همان شخصیت نقیض(ضد) رفتار مورد نظر(حتی یک مورد هم) دیده نشود.
– توضیح این‌که نمایش مصلحتی یک رفتار متناقض با خصلت هر شخصیت سلب‌کننده‌ی آن خصلت فرض نشده است. به عنوان مثال اگر شخصیت تندخو، بنا به مصلحتی خود را نرم‌خو ‌بنمایاند، با این تظاهر، خصلت تندخویی او نقض نمی‌شود و کماکان ویژگی شخصیتی او تندخویی است.
سوماً: ارائه‌ی این رفتار خاص تحت هر شرایط – حتی اگر به ضرر شخصیت باشد – بدون تردید، به آسانی و بدون تأمل و تعلل انجام شده باشد.
5- صِرف حضور درکلاس درس، “طلب‌علم” محسوب نمی‌شود؛ بلکه حضور دانشجویانه و نه مشغولیت‌های دیگر در سر کلاس درس، منطبق با کد “طلب علم” می‌باشد.
6- فقط آن دسته از رفتارها با عنوان “صداقت” کدگذاری می‌شوند که درصحنه مورد نظر، صدق‌ و راستی شخصیت به ضرر او باشد ولی او به رغم این ضرر دروغ نمی‌گوید و یا از بیان صادقانه‌ی واقعیت فرار نمی‌کند.
7- دوموضوع “شراب‌خواری” و “خودکشی” قهراً از حوزه اخلاقیات خارج و در حوزه احکام قرار دارنـد؛ امّا ازآنجا که این دوفعل مذموم ریشه در “هوی‌پرستی” و “یأس” دارند، در این تحقیق، هر دوفعل باتوجه به ریشه‌های ضداخلاقی آنها کد‌گذاری می‌شوند.
8- اصرار و ارتکاب مکرر بریک “گناه صغیره” درصحنه‌های مختلفِ هر قسمت از سریال، توسـط هریک از شخصیت‌ها، بعنـوان “گناه‌کبیره” کدگذاری می‌شود.
9- بروز آثارشادی وخوشحالی‌ دررفتار شخصیت، هنگام‌ارتکاب “صغیره” نیز”گناه کبیره” محسوب می‌شود.
10- فقط امور “واجب”، “مستحب” و “حرام” کدگذاری می‌شوند.
11- ریشه‌ی اخلاقی هر رفتار نیز در کدگذاری جداگانه محاسبه می‌گردد. مثلاً شخصیتی بر اثر حسد، نفرین می‌کند که در این صورت هر دو رفتار(حسد و نفرین) کدگذاری می‌گردند.
7-1-3- متغیر و رده‌های تحقیق
در این تحقیق پنج متغیر بشرح ذیل حضور دارند:
1- نام شخصیت(حبیب، فتاحی ، زینب و…)
2- نوع شخصیت(مثبت، معمولی، منفی).
3- نام رفتار اخلاقی یا ضداخلاقی(احترام ، استهزا، اسراف، اضلال و…)
4- نوع رفتار(دسته‌ی اول شامل: واجبات اخلاقی مثل احترام به پدرومادر، امانت داری… وگناهان‌‌‌کبیره مثل غیبت، دروغ … . دسته‌ی دوم شامل: رفتارهای پسندیده مثل قناعت، عفو… وگناهان صغیره مثل منت وجزع…).
5- جهت‌گیری رفتار(مثبت ومنفی).
مجموعه‌ی متغیرها و رده‌های استفاده شده در این تحقیق بدین شرح آورده شده است:
1-8-1-3- نام شخصیت:
بیش از سی شخصیت در این سریال حضور داشتند که ما چهارده شخصیت اصلی120 را انتخاب نمـوده‌ایم که عبارتند از:
1- حبیب
2- فتاحی
3- زینب الملوک
4- سعیده
5 – علی پارسا
6- آسیه
7 – احتشام
8- تقی
9 – ارسیا
10- جهانگیر
11- محسن
12- اردشیر
13- صفدری
14- حشمتی
2-8-1-3- نوع شخصیت:
هر شخصیت بنا به موقعیت و عمل و یا تصویری که از خود به نمایش می‌گذارد ، بیانگر مفاهیم خوب یا بد خواهد بود ، نوع شخصیت برحسب وجود عواملی است که در طراحی شخصیت در نمایشنامه‌ی فیلم، نویسنده آن را خلق می‌کند.
برای تعیین نوع شخصیت‌های سریال از چهار معـیار ذیل بهره گرفته ایم، سپس تعدادی از افـراد را بعنـوان داور انتخاب نمود واز نظر ایشان برای تطبیق این معیارها استفاده نمودیم:
1- جاذبه‌های اخلاقی: راستگویی، شجاعت، فداکاری ، گذشت و سخاوتمندی و خیر خواهی.
2- جاذبه‌های اجتماعی: موفق ، تحصیل کرده ، مرشد و راهنما و باهوش و دارای توانایی حل موضوعات و مسایل پیچیده.
3- جاذبه‌های ظاهری: زیبا، جذاب، چابک، خوش لباس وخوش‌هیکل و خوش سخن.
4- سرانجام نیک: معمولاً در انتهای فیلم شخصیت‌های منفی را شکست می‌دهند و پیروز می‌شوند، همچنین اگر در ابتدای فیلم نقـش منفی داشته‌اند، بطور تدریـجی متحول شده و در انتها به شخصیت مثبت تبدیل می‌شوند.
برای تعیین نوع شخصیت‌ها تعدادی از افراد بعنوان داور مشخص شدند و از داوران خواسته شد. تا برروی یک طیف سه بخشی (از1- تا1+)، یک عدد را به عنوان میزان مثبت ویا منفی بودن شخصیت‌ها انتخاب کنند، پس از بدست آمدن میانگین اعداد، عدد میانگین را گرد نموده وعدد حاصل را در کنار نوع شخصیت به کار بردیم، نتایج بدست آمده بشرح ذیل می باشد:
1- شخصیت مثبت: حبیب، فتاحی، علی، آسیه، اردشیر، حشمتی.
2- شخصیت معمولی: زینت، تقی، سعیده .
3- شخصیت منفی: صفدری، محسن، ارسیا، احتشام.
3-8-1-3- جهت‌گیری
1-3-8-1-3- جهت‌گیری مثبت:
1- تأیید و ترویج ارزش‌های اخلاقی در رفتار شخصیت‌های محبوب سریال.
2- نفی و تقبیح ضدارزش‌های اخلاقی در رفتار شخصیت‌های محبوب سریال.
3 – تأیید و اصرار رفتاری شخصیت‌های منفی بر ترویج و اعمال ضد ارزش‌های اخلاقی.
4- نفی ارزش‌های اخلاقی در رفتار شخصیت‌های منفی سریال.
2-3-8-1-3- جهت‌گیری منفی:
1- باتوجه به همدلی مخاطب با شخصیت‌های مثبت سریال، رفتار ضداخلاقی شخصیت‌های محبوب، با جهت‌گیری منفی فرض شده است.
2- چنانچه تقبیح یا نفی یک ضد ارزش در رفتار شخصیت منفی باعث همدلی مخاطب با شخصیت منفی گردد، جهت‌گیری سریال منفی فرض شده است.
3- اگرتأیید یک ارزش توسط شخصیت‌های منفی باعث همدلی مخاطب باشخصیت منفی شود هم، جهت گیری سریال منفی خواهد بود.
توضیح: درتقسیم‌بندی کلی و ارزش‌گذاری عمومی بازیگران سریال، به سه دسته شخصیت‌های مثبت، شخصیت‌های معمولی و منفی تقسیم می‌شوند، امّا در روش کدگذاری با توجه به اینکه مخاطب سابقه‌ی ذهنی بدی از شخصیت‌های معمولی ندارد، ارزش رفتاری این گونه از بازیگران معادل ارزش رفتاری شخصیت‌های مثبت سریال فرض می‌شود و برابر قواعد مربوط به شخصیت‌های مثبت سریال، به کدگذاری‌ آنها خواهیم پرداخت.
2-3- تعریف عملی رفتارهای ارزشی و ضد ارزشی در سریال
1- احترام به ‌والدین: مانند پیشی‌گرفتن در سلام به پدرومادر. ایستادن(ازجا بلند شدن) مؤدبانه در مقابل پدر وگوش فرا دادن به حرف‌های او. بوسیدن دست‌های پدر به هنگام خداحافظی و…
2- استهزا: خندیدن به رفتار همکلاسی‌ها و مسخره نمودن آنها ، خواندن نامه‌ی حبیب در جمع دانشجویان و مسخره کردن او. پوزخندزدن به حرف‌های جدی و…
3- اسراف: تهیه و تدارک غذا و خوراکی بیش از حد نیاز.
4- اضلال: خارج ساختن دیگری از مسیر و راه درست وگمراه نمودن او.
5- افشای‌سرّ: بازگوکردن عیب‌ها و کاستی‌های دیگران. بازگوکردن محاسن و نیکویی‌های دیگری که او به پنهان ماندن آن مایل است. بیان اسرار دیگران.
6- امانت‌داری: ردّ هرگونه امانت به صاحب اصلی، خودداری از خیانت در امانت .
7- انتقام درست: کیفردادن ستم‌کاران به همان اندازه ستم به قصد تأدیب.
8- انتقام نادرست: کیفردادن بیش از ستم وارده ، انتقام از سر کینه‌جویی و عقده‌گشایی.
9- اهانت: سبک‌کردن و پایین آوردن مقام و منزلت دیگری ، به کاربردن الفاظ یا نمایش بعضی از حرکات که موجب تخفیف شأن دیگری شود. قرار دادن پا برروی میز هنگام صحبت کردن با دیگری، گفتن این جمله به همسر: “همیشه مثل شکارچی بی‌رحم دنبال لقمه چرب و… بودی…”.
10- ایثار: هرگونه از خود گذشتگی بدون چشم‌داشت، رفتار زینت در مورد پذیرش خطر برای زندگی شخصی و آبروی خود برای رساندن امانت به حبیب.
11- بهتان: بیان هرگونه نقص وعیب ساختگی که در دیگری نباشد. دادن نسبت‌های دروغ و ناپسند و متهم ساختن با علم به عدم تقصیر آنها .
12- بی‌غیرتی: اصرار جهانگیر به زینب برای نواختن پیانو و شرکت در مجلس عیش و نوش به جهت خوشایند افسرآلمانی، اهمال در محافظت از ناموس و دین‌ و عرض .
13- بی‌محبّتی: بدگویی از همسر، گفتن این جمله توسط جهانگیر: از مادرم متنفرم .
14- بیهوده‌گویی: حرّافی و پُرگویی، سخن نابجا، هرزه‌گویی.
15- تجسّس: فال گوش ایستادن ، تعقیب و جاسوسی رفتار حبیب توسط محسن.
16- تفاخر: افتخار به نژاد وپُست و مقام.
17- تفحش: دادن هر گونه نسبت ناروا و بیان حرف‌های زشت به دیگری.
18- تکلّف: پیچیدگی بی‌مورد در کلام هنگام بیان نکته ای ساده.
19- تهمت: متهم ساختن دیگران بدون علم وآگاهی و اظهار هرگونه بدگمانی.
20- تهوّر: خود را بی‌مورد به خطر انداختن، بی‌باکی غیرعقلانی، نترسیدن از چیزی که باید از آن ترسید.
21- تواضع: فروتنی در برابر معلم و استاد ، هرگونه شکسته نفسی بدون پذیرش ذلّت و تحقیر خود.
22- توبه: ندامت و دست کشیدن از گناه و بازگشت به درستکاری.
23- توکل: گفتن این جمله : متوکلم علی ا… و اگر خدا بخواهد، کار خود به خدا حواله کردن و به امید خدا بودن در کنار تلاش‌های فردی.
24- توجیه: هرگونه کاستن از اهمیت گناه در نظر دیگران ، ارتکاب گناه و عادی جلوه دادن آن . گفتن این جمله توسط جهانگیر: “در مواجهه با بیرحمی سرنوشت این تنها روش دفاعیه که میشه بکار بست…” و “این قسم چرخش و گردش‌ها برای کسی که می‌خواهد از قافله عقب نمونه اجتناب ناپذیره…”.
25- جبن: ترس از چیزی که نباید از آن ترسید.
26- جدال‌احسن: هرگونه بحث منصفانه با هدف حق‌جویی (انگیزه‌ی درست) و علم کافی و بدور از خودنمایی و برتری جویی و ناآرامی با استفاده از سخنان شایسته.
27- جدال غیراحسن: هرگونه بحث و جدل با انگیزه‌ی نادرست(شیطانی و نفسانی؛ مثل بحث با هدف چیره شدن بر طرف مقابل یا آزار دادن). بدون علم بحث نمودن. بحث با کسی که حاضر به پذیرش حق نیست. هرگونه بحث درموضوعی بی‌فـایده. بحث بالـحن خشـن‌ و نـاآرام (تندی و عصبانیت). هرگونه اهانت‌کردن و تحقیرنمودن ودشنام دادن در بحث.
28- جزع: ناشکیبایی نمودن و زاری بیش از حد هنگام مصیبت.
29- چشم چرانی: نگاه ممتد به نامحرم با هدف لذت جویی، نگاه‌های دزدکی به زنان بیگانه، سر کلاس درس دانشگاه. نداشتن نگاه مأخوذ به حیا در مواجه با نامحرم.
30- حسد: آرزو و تلاش در جهت زوال نعمتی که در اختیار دیگری است.
31- خصومت درست: هرگونه پیکار لفظی و مشاجره برای استیفای حق با علم به حقانیت خویش. همچنین پیکار و مشاجره لفظی برای دفع ظلم وتأدیب ظالم یا گرفتن حق مظلوم از او بدون آوردن سخنان ناشایست.
32- خصومت نادرست: هرگونه مشاجره و پیکار لفظی با علم به عدم حقانیت خویش از سر لجاجت وکینه جویی وگردن‌کشی وحسد یا حبّ مال و مقام. مخاصمه برای گرفتن حق هنگامی که راه‌های درست دیگری وجود دارد.به‌کاربردن سخنان زشت درمخاصمه حتی اگرحق بااو باشد.
33- خودستایی: ازخود تعریف کردن. انتقادناپذیری.
34- خلوت با نامحرم: قرارگرفتن عمدی با نامحرم در مکانی خلوت.
35- خیانت: کسب درآمد ازطریق سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
36- توریه: توریه برای حفظ جان و آبروی مسلمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *