دانلود پایان نامه درمورد تجسّس

و اصلاح بین دو نفر.
37- دروغ: دادن هرگونه خبرمخالف. هرگونه دروغ‌ رفتاری ‌مانند گرفتن حالت حق‌به‌جانب به دروغ و…
38- دوزبانی: سخن‌گفتن در حضور شخص برای خوشایند او طوری که در غیابش به گونه‌ی دیگری رفتار کند.
39- ذکرودعا: خواندن جملات مأثور از معصومین(علیهم‌السّلام)، خواندن آیه یا بخشی از کلام ا… مجید. برسرسجاده نشستن.
40- ذلّت: هرگونه رفتار برای خوشایند اجنبی‌ها به جهت بدست آوردن قدرت و مقام، گفتن این جمله توسط جهانگیر: “این قسم چرخش و گردش‌ها برای کسی که می‌خواد از قافله عقب نَمونه اجتناب ناپذیره”. مذلت و پستی.
41- رشوه: هرگونه پول دادن یا گرفتن برای کارسازی غیرقانونی.
42- ریا: هرگونه اعتبارو منزلت جویی بوسیله امور خیر در نزد دیگران.
43- سپاس: شکر خداوند. تشکرو سپاسگزاری از دیگران.
44- سخن چینی: رساندن سخن فردی به کسی که مطلبی درباره او گفته. خبرکشی و نمّامی.
45- سرزنش: هرگونه نکوهش کردن. نکوهش احتشام توسط جهانگیر.
46- شب‌زنده‌داری: بیدار بودن برای عبادت در نیمه شب، برسرسجاده نشستن در نیمه شب.
47- شجاعت: قوت قلب داشتن در شداید. در زیر شکنجه از عقاید خود دفاع کردن.
48- شرافت: گفتن این جمله توسط علی: “ترجیح میدم که حبیب به دستور یک مقام ایرانی از بند خارج بشه نه به امر یک ژنرالی که خاک این کشور را اشغال کرده”.
49- شکایت درست: عرض شکایت از کاستی‌ها و عدم فضیلت‌های انسانی در جامعه. اظهار نارضایتی از اشغال وطن توسط بیگانگان.
50- شکایت نادرست: شکایت از خداوند. زبان به گله و شکایت باز نمودن هنگام سختی و مصیبت.
51- شماتت: هرگونه اظهار شادی در غم دیگران. اظهار خوشحالی و لبخند در گرفتاری و مصیبت دیگران.
52- صبر: تحمل درد و رنج بدون بی‌تابی. پذیرش مرگ همراه با آرامش. نگه داشتن زبان از گله و شکایت هنگام مصیبت.
53- صدق‌وراستی: گفتن برداشتن بیشتر مجوز خروج به زینت توسط حبیب. هرگونه اقرار به ضرر خود بدون اجبار در راست گفتن.
54- صله‌ی‌رحم: به دیدار پدر و مادر یا بستگان رفتن. جویای احوال بستگان بودن.
55- ضرب: هرگونه کتک کاری بدون جهت شرعی. زدن سیلی. با کمربند به جان همسر افتادن توسط جهانگیر. لگدزدن به پای احتشام توسط جهانگیر.
56- طلب علم: حضور در کلاس درس برای تحصیل علم. مسافرت برای تحصیل علم. جستجو وتلاش علمی.
57- طعن: زخم زبان و نیش زدن. هرگونه عیب گرفتن باگفتار به قصد رنجاندن دیگران.
58- طمع: چشم داشت به اموال دیگران.
59- ظنّ پسندیده: خوش‌بینی به رفتار درست دیگران. توجیه رفتار درست مسلمانان به خوبی بدون چشم داشت و نفع مادی.
60- ظنّ نادرست: بدگمانی به مسلمانان. بدگمانی به خداوند متعال.
61- عصبیت: هرگونه حمایت از رفتار آلمان‌ها به بهانه هم نژاد بودن با آنها.
62- عفو: گذشت حبیب از محسن.هر گونه چشم پوشی از کمبودها ونقایص دیگران.
63- غضب: حرکات شدید همراه با فریاد وکارهای غیرعقلانی.
64- غیبت: اظهار عیب و نقص کسی درغیابش، به دیگران.
65- غیرت: هرگونه پاسداری از دین وعِرض وناموس. جلوگیری از تعرض وقیحانه نظامیان اجنبی به یک زن محجبه‌ی ایرانی توسط علی پارسا.
66- قناعت: راضی بودن به قسمت خود و بسنده کردن به مقدار کم.
66- قطع رحم: قطع رابطه با نزدیکان و آشنایان.
68- کتمان حق: تلاش ارسیا برای مخفی ماندن خبر خروج اشیای عتیقه از کشور.
69- نفرین: نفرین کردن. گفتن کلمه‌ی لعنتی.
70- مدح پسندیده: ستایش به اندازه‌ی لایق.
71- مدح ناپسند: ستایش بیش از اندازه‌ی لایق. ستایش نالایق. چاپلوسی وچرب زبانی. نسبت دادن هرگونه خوبی که در شخص نیست.
72- مراء: اشکال از کلام دیگران برای آشکارشدن نقص کلام به قصد خودنمایی ونشان دادن زیرکی خود.
73- مزاح پسندیده: مزاح به جهت زدودن اندوه از دل شخص غمگین وایجاد نشاط و رفع خستگی و یا یادآوری نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته و جرآت دادن به مخاطب برای بیان مطلب.
74- مزاح ناپسند: ابراز کینه ودشمنی‌ای که نمی‌تواند درحالت جدّی بیان کند. مزاح به قصد تفریح وخوش‌گذرانی.
75- محبّت: منظور رفتار محبّت آمیز و خوش رفتاری با دیگران. هدیه دادن. استقبال و بدرقه . عیادت بیمار. دلتنگی از دوری بستگان. وفاداری به همسر. رفتن برسرخاک اموات وعرض تعزیت به بازماندگان. نوشتن نامه به بستگان در سفر.
76- مکروحیله بازی: جستن راه‌های پنهان برای آزار به مسلمانان. هرگونه فریب کاری و نیرنگ و کلاه برداری از مسلمانان.
77- منّت: اظهار هرگونه احسان و خدمت به جهت فرمان‌برداری شخص احسان شده.
78- مهمان‌نوازی: هرگونه دعوت از دوستان و آشنایان به منزل. پذیرایی همراه با خوشرویی از میهمان. احترام و بزرگداشت میهمان . بذل محبّت وخوش رفتاری با میهمان.
79- نقل‌گناه: بیان هرگونه رفتار ناشایست و ضداخلاقی برای سرگرمی وتفریح.
80- وسوسه: مکث وتفکر جهانگیر بعد از پیشنهاد رشوه.
81- وظیفه‌شناسی: تغییر جهت و موضوع بحث در مجالس غیبت و بهتان و بدگویی از دیگران. هرگونه تلاش در”ردّ غیبت”.
82- وفای به عهد: خودداری از پیمان شکنی و بدقولی .
83- هوی‌پرستی: شراب خواری. اعتیاد به مواد افیونی. دادن میهمانی به بیگانگان و فراهم کردن عیش‌ونوش و شهوت آنها .
84- یتیم‌نوازی: رفتار محبت‌آمیز با یتیم.
85- یأس: خودکشی. گفتن این جمله: “دیگه فایده نداره”. مأیوس شدن و بسته دیدن همه‌ی راه‌های نجات به روی خود.
86- سایر: گریه. خنده. خواندن شعر .
87- بدون ارزش و ضد ارزش: امورمباح مثل چای خوردن وراه رفتن بدون انگیزه و… .
جدول شماره 1-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی، برحسب جهت‌گیری رفتار
جهت‌گیری رفتار
فروانی
درصد
مثبت
819
84
منفی
157
16
جمع
976
100
از جدول شماره 1-4 می‌توان پی برد که از 976 رفتار ارائه شده در سریال ، رفتارهای با جهت‌گیری مثبت با تعداد820 رفتار معـادل 84 درصد و رفتارهای با جهت‌گیری منفی با تعداد 156رفتار معادل 16درصد در سریال ارائه شده است.
جدول شماره 2-4: توزیع رفتارهای مورد بررسی برحسب نام رفتار
درصد
فراوانی
نام رفتار
3/23
227
محبت
2/7
70
جدال احسن
6/5
55
وظیفه شناسی
4/4
43
طعن(زخم زبان)
6/3
35
احترام به والدین
4/3
33
اهانت
3/3
32
مزاح پسندیده
1/3
30
جبن
3
29
دروغ
2
20
سپاس
9/1
19
خصومت درست
8/1
18
جدال غیراحسن
7/1
17
تجسّس
6/1
16
ایثار
6/1
16
خصومت‌نادرست
5/1
15
شماتت
4/1
14
صداقت
4/1
14
ذلّت
3/1
13
تفحش
1/1
11
سایر
1/1
11
توجیه‌گناه
1/1
11
هوی پرستی
1
10
شجاعت
1
10
ذکرودعا
9/0
9
طلب‌علم
9/0
9
رشوه
9/0
9
بی‌محبتی
9/0
9
مهمان‌نوازی
8/0
8
شکایت نادرست
8/0
8
غیبت
8/0
8
مدح‌ ناپسند
7/0
7
صله‌رحم
6/0
6
امانت‌داری
6/0
6
مکروحیله
5/0
5
سخن چینی
5/0
5
سرزنش
5/0
5
ضرب
5/0
5
غیرت
4/0
4
تهمت
4/0
4
توکل
4/0
4
توریه
4/0
4
عفو
4/0
4
غضب
4/0
4
مدح پسندیده
4/0
4
مزاح ناپسند
4/0
4
وسوسه
4/0
4
یأس
4/0
4
خیانت
3/0
3
بیهوده‌گویی
3/0
3
چشم‌چرانی
3/0
3
شب‌زنده‌داری
3/0
3
شکایت‌درست
3/0
3
صبر
3/0
3
عصبیت
3/0
3
منت
3/0
3
شرافت
2/0
2
اسراف
2/0
2
اضلال
2/0
2
انتقام نادرست
2/0
2
بهتان
2/0
2
تکلف
2/0
2
خودستایی
2/0
2
دوزبانی
2/0
2
حسن‌ظن
2/0
2
نقل‌گناه
2/0
2
وفای عهد
2/0
2
بی‌غیرتی
1/0
1
افشای سر
1/0
1
انتقام درست
1/0
1
تفاخر
1/0
1
تهور
1/0
1
تواضع
1/0
1
توبه
1/0
1
جزع
1/0
1
حسد
1/0
1
خلوت نامحرم
1/0
1
ریا
1/0
1
صله رحم
1/0
1
طمع
1/0
1
قناعت
1/0
1
کتمان حق
1/0
1
نفرین
1/0
1
مراء
1/0
1
یتیم‌نوازی
قطع‌رحم
100
976
جمع
همان طور که در جـدول 2-4 می‌بینیم رفتار “محبت” با 227 بار تـکرار معادل 3/ 23 درصد بیـشترین حضـور در سریال “مدارصفردرجه” را داشته است و رفتارهای “افشای سر”، “انتقام درست”، “تفاخر”، “تهـور”، “تواضع”، “توبه”، “جزع”، “حسد”، “خلوت با نامحرم”، “ریا”، “صله‌رحم”، “طمع”، “قناعت”، “کتمان حق”، “نفرین”، “مراء” و “یتیم‌نوازی” هر کدام با 1 بار تکرار معادل 1/0 درصد کمترین حضور را در سریال داشته اند. واز بین رفتارهای مورد بررسی، رفتار “قطع رحم” اصلاً دیده نشده است .
جدول شماره‌ی 3- 4 توزیع “رفتارهای پسندیده‌ی اخلاقی” برحسب جهت گیری رفتار
زیر مقوله‌های رفتارهای ارزشی
جهت‌گیری
جمع
مثبت
منفی
محبت
7/44
6/1
4/46
جدال احسن
3/14
3/14
مزاح پسندیده
4/6
2/0
6/6
احترام
6/4
4/0
5
سپاس‌گزاری
4
4
خصومت درست
9/3
9/3
ایثار
3/3
3/3
شجاعت
2
2
ذکرودعا
2
2
طلب علم
9/1
9/1
مهمان‌نوازی
9/1
9/1
غیرت
1
1
سایر
1
1
توکل
8/0
8/0
توریه
8/0
8/0
عفو
8/0
8/0
مدح پسندیده
8/0
8/0
شب زنده داری
6/0
6/0
شکایت درست
6/0
6/0
شرافت
6/0
6/0
صبر
6/0
6/0
حسن‌ظن
4/0
4/0
انتقام درست
2/0
2/0
تواضع
2/0
2/0
قناعت
2/0
2/0
جمع
8/97
2/2
100
نتایج جدول 3-4 نشان می دهد:
در سریال رفتار اخلاقی “محبت” به میزان 4/46 درصد بعنوان بیشترین رفتار ترویج شده است ودر مقابل، همین رفتار به میزان 6/1 در صد با جهت‌گیری منفی به نمایش درآمده است. از سوی دیگر رفتارهای “یتیم نوازی” ، “قناعت”، “تواضع” و “‌انتقام درست” کمتر از سایر ارزش‌ها، به میزان 2/0ترویج شده اند ضمن اینکه در سریال این ارزش‌ها با جهت‌گیری منفی نشان داده نشده است.
جدول شماره4-4 : توزیع “واجبات اخلاقی” بر حسب جهت‌گیری رفتار
زیر مقوله‌های رفتارهای ارزشی
جهت‌گیری
جمع
مثبت
منفی
وظیفه شناسی
2/55
2
2/57
صداقت
5/12
2
5/14
احترام به پدرومادر
5/10
5/10
صله‌رحم
3/7
3/7
امانت‌داری
5/6
5/6
وفای به عهد
2
2
توبه
1
1
یتیم‌نوازی
1
1
جمع
96
4
100
نتایج جدول 4-4 حاکی از این است:
در بخش رفتارهای واجب اخلاقی، “وظیفه شناسی” با ارائه‌ی 2/57 درصد جهت‌گیری مثبت ترویج شده در مقابل 2 درصد جهت‌گیری منفی بعنوان بیشترین رفتار به نمایش درآمده است، از سوی دیگر “توبه” فقط با 1 درصد جهت‌گیری مثبت بعنوان کمترین رفتار ارائه شده ترویج شده است.
جدول شماره5-4 : توزیع “گناهان صغیره” بر حسب جهت‌گیری رفتار
زیر مقوله‌های رفتارهای ضدارزشی
جهت‌گیری
جمع
مثبت
منفی
اهانت
10
5
15
جبن
5
7/8
7/13
جدال غیراحسن
5/5
9/0
4/6
خصومت نادرست
8/6
4/0
3/7
شماتت
4/6
4/0
8/6
ذلت
6/4
8/1
4/6
توجیه‌گناه
7/2
3/2
5
بی‌محبتی
2/3
9/0
1/4
شکایت درست
7/3
7/3
مدح ناپسند
3/3
4/0
7/3
سایر
7/2
7/2
سرزنش
3/2
3/2
ضرب
3/2
3/2
خلوت با نامحرم
8/1
8/1
غضب
4/1
4/0
8/1
مزاح ناپسند
9/0
9/0
8/1
وسوسه
4/1
4/0
8/1
بیهوده‌گویی
4/0
9/0
4/1
چشم‌چرانی
5/0
9/0
4/1
عصبیت
4/1
4/1
منت
4/1
4/1
اضلال
4/0
4/0
8/0
انتقام نادرست
8/0
8/0
تکلف
4/0
4/0
8/0
خودستایی
4/0
4/0
8/0
بی غیرتی
8/0
8/0
افشای‌سر
4/0
4/0
تفاخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *