دانلود پایان نامه درمورد تجسّس، علوم ارتباطات

4/0
4/0
تهور
4/0
4/0
جزع
4/0
4/0
ریا
4/0
4/0
طمع
4/0
4/0
نفرین
4/0
4/0
مراء
4/0
4/0
جمع
5/63
5/36
100
نتایج جدول 5-4 نشان می دهد:
از کل گناهان صغیره”اهانت” بعنوان بیشترین رفتار به نمایش در آمده با 10 درصد جهت‌گیری مثبت تقبیح شده است در مقابل با 5 درصد ترویج شده است، از سوی دیگر کمترین آنها رفتارهای “افشای‌سر”، “تفاخر”، “ریا” ، “طمع” و “مراء” هرکدام با 4/0 درصد تکرار تقبیح، و “تهور”، “جزع” و “نفرین” هریک با 4/0 تکرار در سریال ترویج شده‌اند.
جدول شماره6-4 : توزیع “گناهان‌کبیره” به تفکیک جهت‌گیری رفتار
زیرمقوله‌های‌رفتارهای
ضدارزشی
جهت گیری
جمع
مثبت
منفی
طعن(زخم زبان)
10
4/15
4/25
دروغ
13
2/4
2/17
تجسّس
7/7
4/2
1/10
تفحش
8/4
3
8/7
هوی‌پرستی
3/5
2/1
5/6
رشوه
3/5
3/5
غیبت
8/1
3
8/4
مکروحیله بازی
4
4
سخن چینی
4/3
4/3
استهزا
2/1
2/1
4/2
تهمت
8/1
6/0
4/2
خیانت
3/2
3/2
یأس
6/0
8/1
4/2
اسراف
2/1
2/1
بهتان
2/1
2/1
دوزبانی
2/1
2/1
سوء ظن
2/1
2/1
نقل‌گناه
2/1
2/1
حسد
6/0
6/0
کتمان حق
6/0
6/0
قطع رحم
جمع
66
34
100
از جدول 6-4 چنین می‌توان نتیجه گرفت:
از کل گناهان کبیره رفتار “طعن”(زخم زبان) بعنوان بیشترین رفتار ارائه شده درمقابل10درصد با جهت‌گیری مثبـت(تقبیح) و4/15درصـد با جهت‌گیری منفی(ترویج) شده است، از سوی دیگر “حسد” و “کتمان حق” بعنوان کمترین رفتار ارائه شده یعنی 6/0 درصد تقبیح شده است و”قطع رحم” نیز در سریال اصلاً دیده نشده است.
جدول شماره 7-4 : میانگین میزان محبوبیت بازیگران سریال “مدارصفردرجه”
نوع شخصیت
نام شخصیت
مثبت 1+
حبیب، فتاحی، علی، آسیه، اردشیر، حشمتی
معمولی 0
زینب، تقی، سعیده
منفی 1-
صفدری، محسن، ارسیا، احتشام
جدول شماره 7-4 نشان می‌دهد که شخصیت‌های “حبیب”، “فتاحی”، “علی”، “آسیه”، “اردشیر”، “حشمتی” از نوع مثبت وشخصیت‌های “زینب”، “تقی”، “سعیده” از نوع معمولی وشخصیت‌های “صفدری”، “محسن”، “ارسیا”، “احتشام” از نوع منفی در سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.
جدول شماره 8-4 : توزیع رفتارهای مورد بررسی برحسب جهت‌گیری مثبت ومنفی به تفکیک نوع شخصیت‌های سریال “مدارصفردرجه”
جهت گیری
نوع شخصیت
کل
مثبت
معمولی
منفی
مثبت
53
5/16
5/30
100
منفی
42
47
11
100
جمع
1/51
3/21
6/27
100
نتایج جدول شماره 8-4 نشان می دهد که :
از میان کل رفتارهای مـثبت ارائه شده توسـط سـریال، 53 درصدتوسـط شخصیت‌های “مثبت” سریال، 5/16درصدتوسط شخصیت‌های “معمولی” و 5/30 درصد توسط شخصیت‌های “منفی” به نمایش درآمـده اند. از میان کل رفتارهای منفی سریال ، 42 درصد توسط شخصیت‌های “مثبت” و47درصد توسط شخصـیت‌های “معمولی” و11درصد توسط شخصیت‌های “منفی” به نمایش درآمده‌اند.
جدول شماره 9-4 : توزیع خصائل مورد بررسی (برگرفته از تکرار رفتار‌های مشاهده شده)
برحسب جهت‌گیری
خصلت(برگرفته از تکرار رفتار…)
جهت‌گیری
مثبت
منفی
ملامت‌گر(طعنه)
1
4
ظلم‌ستیز(خصومت درست)
3
ترسو(ترس)
2
دروغ‌گو(دروغ)
2
راشی(رشوه)
2
فداکار(ایثار)
2
مهربان(محبت)
2
مهمان‌نواز(مهمان‌نوازی)
2
وظیفه‌شناس(وظیفه‌شناسی)
2
متواضع(احترام)
1
پرخاشگر(خصومت نادرست)
1
جاسوس(تجسّس)
1
چشم‌چران(چشم‌چرانی)
1
خائن(خیانت)
1
دانشجو(طلب‌علم)
1
ذاکر(ذکرودعا)
1
ذلیل(ذلّت)
1
سخن‌چین(سخن‌چینی)
1
شب‌زنده‌دار(شب‌زنده‌داری)
1
شوخ(مزاح پسندیده)
1
مکار(مکر و حیله)
1
فحاش(تفحش)
1
نتایج جدول 9-4 نشان می‌دهد:
خصلت “ملامت‌گر”121(برگرفته ازتکرار”طعنه”)دررفتار پنج شخصیت به عنوان بیشترین خصلت نمایش داده شده در سریال است. این خصلت در سریال با یک‌بار جهت‌گیری مثبت وچهاربار جهت گیری منفی دیده شده است. از سوی دیگر خصلت‌های “متواضع”(برگرفته ازتکرار”احترام”)، “پرخاش‌گر”122(برگرفته ازتکرار”خصومت نادرست)، “راشی”123 (برگرفته ازتکرار”رشوه”)، “جاسوس”(برگرفته ازتکرار”تجسّس”)، “خائن”(برگرفته ازتکرار”خیانت”)، “دانشجو”(برگرفته ازتکرار”طلب علم”)، “ذاکر”(برگرفته ازتکرار”ذکرودعا”)، “ذلیل”(برگرفته ازتکرار”ذلّت”)، “سخن‌چین”(برگرفته ازتکرار”سخن‌چینی”)، “شب‌زنده‌دار”(برگرفته ازتکرار”شب زنده‌داری”)، “شوخ”(برگرفته ازتکرار”مزاح پسندیده”)، “مکار”(برگرفته ازتکرار”مکر و حیله”)، “فحّاش”(برگرفته ازتکرار”تفّحش”)، هرکدام در رفتاریک‌شخصیت، کمتر از سایر خصائل با جهت‌گیری مثبت نشان داده شده‌اند. همچنین خصلت”چشم‌چران”(برگرفته ازتکرار”چشم‌چرانی”)، نیز دررفتار یک شخصیت با جهت‌گیری منفی در سریال نمایش داده شده است.
1-5- بررسی یافته‌های تحقیق
آنچه در این تحقیق دانشجویی به انجام رسیده، تلاش در جهت پاسخ به این سوال بود که آیا در مجموعه تلویزیونی “مدار صفر درجه” نحوه‌ی ارائه رفتارهای اخلاقی با جهت‌گیری درستی انجام شده است؟
در مسیر پاسخ به این سوال سعی کردیم با استفاده از تقسیم بندی‌ها، الگویی که شهید مطهری از ساختار دین اسلام ارائه کرده (اعتقادات، اخلاقیات و احکام) و بهره جستن از نظرات علمای اخلاقی، ملا احمد نراقی (از کتاب معراج السعاده) به تعریف قابل اعتنایی از اخلاقیات برسیم وازسوی دیگر با رجوع به نظریات صاحب‌نظران علوم ارتباطات از قبیل نظریه‌هایی همچون “جامعه‌پذیری”، “الگوگیری”، “استفاده و خشنودی” و “حضورتسلی بخش” و سایر نظرات ارتباطی به تعریف علمی و عملیاتی برای بررسی افعال اخلاقی و ضداخلاقی ارائه شده در این سریال بهمراه جهت‌گیری درست یا نادرست آن افعال دست یابیم؛ باتوجه به نتایج استخراجی از جداول اخذ شده، در نهایت به این پاسخ رسیدیم که: در این سریال به طورکلی در 587 مورد با رفتارهای ارزشی مواجهیم که معادل 60 درصد کل موارد ارائه شده است و در مقابل 389 مورد رفتار ضدارزشی نیز دیده می‌شود که این تعداد معادل 40 درصد کل موارد دیده شده می‌باشد.
– درکل سریال از 587 رفتار ارزشی دیده شده 572 مورد با جهت‌گیری مثبت و 15 مورد با جهت‌گیری منفی ارائه شده اند.
– از389 رفتار ضدارزشی دیده شده 249 مورد با جهت‌گیری مثبت و 140 مورد با جهت‌گیری منفی طرح شده اند.
– درمجموع می‌توان گفت در 821 مورد معادل 84 درصد جهت‌گیری سریال درارائه ارزش‌ها وضد ارزش‌ها مثبت و موید مبانی اخلاقی بوده است.
– در 155 مورد معادل 16 درصد، جهت‌گیری سریال منفی بوده و با مبانی اخلاق اسلامی تباین داشته است.
– با بررسی رفتار شخصیت‌های سریال “مدارصفردرجه” درحوزه‌ی ارزش‌های اخلاقی (رفتارهای پسندیده وواجبات اخلاقی) و ضدارزش‌های اخلاقی(گناهان صغیره و کبیره) در مجموع 86 رفتار اخلاقی و غیراخلاقی(ارزش و ضد ارزش اخلاقی) احصاء شد. این 86 رفتار در کل سریال در 976 نوبت دیده می شوند.
– بررسی رفتارها حاکی از آن است که در سریال “مدار صفر درجه”:
1- 491 مورد رفتار پسندیده‌ی اخلاقی معادل 3/50 درصد کل رفتارهـای اخلاقی و غیراخـلاقی دیده می‌شود؛ از مجموع 491رفتار پسندیده‌ی اخلاقی در 480 مورد جهت‌گیری سریال مثبت بوده و در 11 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
2- 96 مورد رفتار واجب اخلاقی معادل 8/9 درصد از کل موارد، نمایش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقی در 92 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در 4 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
3- 220 مورد گناه صغیره معادل 6/22 درصد کل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغیره،در 137 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در83 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
4- 169 مورد گناه کبیره معادل 3/17 درصد کل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان کبیره در 112 مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در 57 مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
– باتوجه‌ به “بالابودن میزان جمعیت جوان کشور”(طهـوری،1386،ص161) مـی‌توان گفت، انتخاب یک جوان به‌عنوان قهرمان اصلی سریالی که اکثریت قابل توجه مخاطبان که از لحاظ سنی در موقعیت مشابه این کاراکتر هستند، براساس نظریه‌ی “الگوگیری”(می‌تواند تأثیر بهتری درانتقال ارزش‌ها و هنجارهای مورد نظر به گروه مخاطب هم سن‌وسال داشته باشد)، با این مبنا سریال در ترویج ارزش‌های اخلاقی مانند: “محبت”، “وظیفه شناسی”، “احترام به پدرومادر”، “طلب‌علم” و “ایثار” وخصلت‌هایی چون “ظلم ستیزی”، “مهربانی”، “فداکاری”، “تواضع” و”وظیفه‌شناسی” توسط قهرمان جوان سریال روش درستی اتخاذ کرده است. همین‌طور با توجه به نظر مک‌کوئیل اهتمام و اصرار حبیب پارسا در ارائه‌ی ارزش‌های پیش گفته، می‌توان گفت سریال در حوزه‌ی “تداوم و بیان فرهنگ جامعه” و‌”حفظ و ساخت این گروه از ارزش‌”های مورد پذیرش مخاطب موفق بوده است. ضمن اینکه اگر نظریه‌ی لاسول را در کنار نظریه‌ی “الگوگیری” مدنظر قرار دهیم، علاوه بر قرابت سنی قهرمان سریال بااکثریت مخاطبان و آثار مترتب برآن؛می‌توان امکان “انتقال ارزش‌ها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر” را نیز برای این رویکرد سریال متصور شد و می‌توان پذیرفت که‌سریال دراین حوزه نیز توفیقاتی داشته است، توفیقاتی که البته با تحفظ آن‌را می‌پذیریم.
– علت تحفظ ما آن است که از یک سو درصد عددی که معیار تحلیل محتوا است، ارزش عددی 84 به 16، طرح ارزش‌ها، در مقابل ضد ارزش‌ها را نشان می دهد ولی از طرف مقابل نمی توان با قائل شدن اقلیت 16درصدی برای طرح نادرست ارزش‌ها و یا طرح جانبدارانه ی ضدارزش‌ها، این درصد را در مقابل 84 درصد ترویج ارزش‌ها یا تقبیح ضد ارزش‌ها قابل توجیه دانست، زیرا از یک سو مقدمه چینی و طرح هنرمندانه و جانبدارانه از یک ضدارزش می‌تواند به رغم اقلیت عددی، جایگاهی تعیین کننده و اساسی داشته باشد- مانند خودکشی زینت و سکانس پایانی سریال- و از سوی دیگر هریک از ارزش‌ها و ضدارزش‌ها به رغم آنکه در تحلیل محتوا در هر تکرار یک بار کد می گیرند اما در حوزه هویت و ماهیت ارزش‌گذاری آنها، با این کد‌گذاری هم پوشان نیست. به طور مثال گناهانی همچون”یأس” و “بی‌محبتی”، برای هر کدام، یک کد منظور می‌شود ولی ارزش ماهیتی این کجا و آن کجا؟ با همین نگاه ما در طول تحقیق از یک‌سو “کبائر” را از”گناهان‌صغیره” جدا بررسی کردیم و”واجبات اخلاقی” را نیز با کدگذاری جداگانه نسبت به”رفتارهای پسندیده” مورد سنجش قرار دادیم، واز سوی دیگر به بررسی خصائل ارائه شده در سریال پرداختیم.
– مقوله‌ی “عشق” مانند اخلاق نیست که طرح هر چه بیشتر آن از رسانه‌ی ملی موجه باشد. بلکه ارائه‌ی این موضوع، هم می‌تواند آثار مثبت داشته باشد و با خلاقیت و روش‌های ابتکاری می‌تواند به شاهکار منجر شود، شاهکاری که افراد را از دایره تنگ خود پرستی خارج می‌کند و به سوی انسانیت سوق می‌دهد و هم می‌تواند با پرداخت بی‌قاعده آثار منفی و مخرب داشته باشد، بنابراین باید کوشید در بیان این موضوع از حد معقول و حوزه اصول خارج نشود و به وادی افراط نگراید.
– درحالی که برای نقش‌های زنان سریال تقریباً در کل سکانس‌ها از پوشش مانتو و کت و دامن یا روسری و کلاه استفاده شده است، در قسمت دوم سریال در یک سکانس شاهد التماس و تضرع یک پیرزن مریض و فقیر هستیم که در این صحنه، پیرزن از پوشش چادر مشکی استفاده کرده است.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *