دانلود پایان نامه حقوق در مورد نوجوانان بزهکار

طریق نوشتن و الحاق در تابلو اعلانات هر قسمت؛
اطلاع رسانی به پرسنل رسمی و پرسنل وظیفه در خصوص برگزاری کلاسهای آموزش دورهای با تعیین زمان دقیق آن؛
اطلاعرسانی در خصوص اعیاد و جشن ها و عزاداری با تهیه و نوشتن پلاکارد و نصب آن در جلوی دربهای ورودی؛
اطلارسانی در خصوص بازدید دانشجویان و مقامات قضایی و یا سازمان های بین المللی از کانون اصلاح و تربیت؛
اطلاعرسانی از طریق سایت کامپیوتری؛
اطلاعرسانی به مددجویان آزاد شده در خصوص زمان برگزاری آزمون های نهایی؛
اطلاعرسانی در خصوص شرایط ملاقات کننده و ملاقات شونده و مدت زمان ملاقات؛
اطلاعرسانی در خصوص بیماری یا فوت مددجو به خانواده و بستگان آنها؛
اطلاعرسانی به پرسنل و کارکنان در خصوص رعایت و حفاظت و ندادن اطلاعات به صورت تلفنی و..
ب- وظایف مسئئولین کانون اصلاح و تربیت
در ماده 11 آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده که « کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک نفر مدیر و برای هر یک از قسمت های آموزش، نگهداری موقت، اصلاح و تربیت و زندان دارای یک نفر مسئول خواهد بود و تعداد کافی پزشک، روانشناس، روانپزشک، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار،آموزگار تعلیمات حرفه ای، کارمند دفتری، پزشکیار و مراقب تربیتی و انتخابی در اختیار خواهد داشت.» با توجه به اینکه در صفحات قبل در خصوص وظایف برخی از مسئولین توضیحاتی داده شده از تکرار آن پرهیز میکنیم و در ادامه به وظایف مدیر کانون، مددکاران اجتماعی و مراقبین انتظامی و تربیتی خواهیم پرداخت.
1-وظایف مدیر کانون
رئیس کانون اصلاح و تربیت تحت نظارت و سرپرستی مقام مافوق انجام وظایف و مسئولیت های مشروحه ذیل را برعهده دارد:
کسب برنامه کار از رئیس سازمان زندان های کل استان؛
برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام امور مربوط به کانون و مددجویان؛
ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی کانون از طریق نظارت، کنترل و صدور دستورات شفاهی و کتبی؛
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آییننامه ها و دستورالعمل ها در واحدهای تحت سرپرستی؛
بازرسی ادواری و موردی از قسمت های مختلف کانون و ملاقات حضوری با مددجویان به منظور اطلاع از وضعیت و نحوه اداره و مشکلات مددجویان و ترتیب رسیدگی به درخواستهای آنها؛
نظارت بر نحوه آموزش فنی و حرفه ای در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت رفع مشکلات آنها؛
نظارت و کنترل در امور مربوط به اصلاح و تربیت ، بهداشت و درمان، امور فرهنگی، اشتغال و حرفهآموزی، تغذیه، آموزش تحصیلی، تربیت بدنی، و اقدامات حمایتی و قانونی به روش گزارشگیری و شرکت در جلسات؛
ریاست و شرکت در جلسات شورای طبقه بندی و شورای انضباطی و بررسی و اظهار نظر در زمینههای عفو و آزادی، آزادی مشروط، مرخصی، انتقال مددجویان به خارج از کانون جهت مداوا و …؛
همکاری با انجمن حمایت از زندانیان، بنگاه تعاون و حرفه آموزی در جهت حمایت از مددجویان؛
نظارت بر انجام امور مربوط به ملاقات های عمومی ، حضوری، و اقدام در جهت رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای ملاقاتکنندگان و ملاقاتشوندگان؛
برقراری ارتباط مددجویان و خانواده آنها در جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات معیشتی، اجتماعی و سایر امور مربوطه به آنان؛

اتخاذ تدابیر لازم جهت برقراری نظم و آرامش و جلوگیری از حوادث و اغتشاشات و نظارت بر اجرای مراسم صبحگاهی و شامگاهی و مراسم های ملی و مذهبی؛
ایجاد ارتباط با مقامات قضایی و اداری به منظور بحث و تبادلنظر در جهت حل مشکلات اداری و قضایی؛
نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه بر اساس اصول بودجه نویسی و دستورالعمل تهیه و تنظیم و دفاع از بودجه پیشنهادی؛
شرکت در جلسات داخل و خارج از کانون بر حسب ضرورت و اظهارنظر تخصصی، تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مشکلات و مسایل که موظفند هر شش ماه یک بار گزارش کاملی از وضع کانون به اداره ی خدمات اجتماعی ارسال و طرقی را که برای بهبود وضعیت کانون در نظر دارند، پیشنهاد نمایند.گزارشهای رسیده در شورایی که از این نظر در اداره خدمات اجتماعی تشکیل خواهد گردید، مطرح شده و راهکارهایی که برای بهبود مناسب تشخیص داده شود. پس از تصویب وزارت دادگستری برای اجرا ابلاغ خواهند نمود.
ارایه گزارش حداقل سه ماه یک بار از وضع رفتار و اخلاق هر طفل و پیشرفت هایی که حاصل نموده است، به رئیس دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است و در صورت تجدیدنظر در تصمیمات قبلی اجرای تصمیمات مجدد را به کانون اعلام خواهد داشت.
2-وظایف مددکاران اجتماعی
راه اندازی تشکیلات مددکاری در سازمان زندانها مطابق ماده 36 آیین نامه اجرایی سازمان با ایجاد دوایر و واحدهای مددکاری در زندانها فعال شده است.
استخدام مددکاران متخصص از طریق آزمونها، برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای مددکاران سازمان به عمل میآید. با توجه به اینکه یک مددکار اجتماعی از نظر روانی و خصوصیات فردی برای فعالیت در زندان باید شرایط ویژه ای داشته باشد، انجام مصاحبه علمی در بدو استخدام بسیار اهمیت دارد.مددکاران اجتماعی قبل از ورود به خدمت مکلفند سوگند یاد کنند که در انجام وظایف و مسئولیت های که بر عهده دارند کمال صداقت و امانت را رعایت داشته و هنگام تحقیقات و تهیه و تنظیم پرسشنامه هرگز برخلاف حقیقت و راستی ننویسند. در مورد آنچه که در حین انجام وظیفه از زندگی خصوصی اشخاصی مطّلع می شود جز در جهت منافع مددجو و انجام وظیفهای که بر عهده دارد از فاش نمودن آن خودداری نمایند.
مددکاران اجتماعی برای شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، ناراحتی ها و مشکلات مادی و معنوی، خانوادگی و اجتماعی آنان باید با مسئولین کانون اصلاح و تربیت همکاری نمایند.اقدامات و فعالیتهای مددکاران به چهار قسمت تقسیم میشوند که به شرح زیر میباشد:
اقدامات در خصوص تحقیق و مطالعه مشکلات خانوادگی و اجتماعی مددجویان که عبارتند از:
پذیرش اوّلیه مددجویان در بدو ورود آنها به واحد تشخیص و پذیرش؛
بررسی وضعیت روانی، خانوادگی و اجتماعی مددجویان؛
مطالعه و بررسی پرونده قضایی مددجویان؛
بازدید از محل سکونت، محل کار و محل تحصیل مددجویان؛
مصاحبه و مشاوره با اعضای خانواده و معلمان مددجویان؛
تشخیص علت ارتکاب جرم و تنظیم طرح حمایتی و گزارش به شورای طبقه بندی و قسمت اصلاح و تربیت؛
اقدامات و حمایت های قضایی مددکاران که عبارتند از:
مراجعه به مراجع قضایی (پیگیری پرونده) و ارائه گزارش حسن رفتار و دورههایی که برای مددجو طی شده است، به مدیر کانون و ارجاع از طریق مدیریت به دادگاه اطفال برای صدور حکم آزادی و یا تخفیف مجازات؛
ارائه گزارش در خصوص پرونده شخصیتی به شورای طبقه بندی کانون و دادگاه اطفال در صورت تقاضای آن؛
ارائه نظریه مشورتی به مسئولین کانون و مقامات قضایی و تماس با مسئولین سایر زندانها در رابطه با مشکلات مددجویان؛
شرکت در جلسات شورای طبقه بندی و هم چنین شرکت در جلسات دادگاه؛
مشاوره و ارتباط با خانواده اولیای دم و یا شاکی و هم چنین تلاش برای اخذ رضایت از اولیای دم و یا شاکی پرونده؛
تلاش برای آزادی مددجو؛
از جمله اقدامات حمایتی و رفاهی مددکاران نسبت به مددجویان عبارتند از:
انتقال مددجو از گروهی به گروه دیگر در پی پیشنهاد مددکار است؛
دادن مرخصی و یا حق ملاقات بیشتر برای مددجو در پی تشخیص و پیشنهاد مددکار؛
تماس تلفنی مددجو با خانواده برای رفع مشکلات بین آنها در صورت تشخیص مددکار؛
ارجاع به واحد اشتغال و حرفه آموزی یا واحدهای فرهنگی و تربیتی؛
از جمله وظایف و فعالیتهای مددکاران اجتماعی انجام تعاملات درون و برونسازمانی است که عبارتند از:
ارتباط با مراکز مراقبت پس از خروج؛

ارتباط با انجمن حمایت از زندانیان، کمیته امداد خمینی(ره) و ستاد دیه؛
ارتباط با مراکز بهزیستی و معرفی مددجویان بدون سرپرست به آنجا بعد از آزادی از کانون؛
ارتباط با سازمان هلال احمر و مراکز بهداشتی و درمانی خارج از کانون؛
مددکاران کانون اصلاح و تربیت دارای مدرک تحصیلی مددکار اجتماعی هستند و به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام سازمان زندانها در میآیند و به صورت دورهای در ضمن خدمت، آموزشهای مبانی حقوق، روش های مصاحبه در مددکاری و عدالت ترمیمی را میبینند و با سازمان یونیسف ارتباط بسیار نزدیکی دارند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-وظایف مراقبین تربیتی:
به منظور حفظ نظم، اجرای اقدامات تامینی و تربیتی، حسن رفتار مددجویان، مراقبت و راهنمایی اطفال در کانون اصلاح و تربیت مامورین خاصی به نام مراقب تربیتی در هریک از قسمت های کانون انجام وظیفه میکنند. مراقبین تربیتی براساس شرایط علمی( سوم متوسط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *