دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی داخلی

ساخته تنظیم شد. تعداد336 شرکت کننده بودند. تجزیه وتحلیل آماری با بهره گرفتن از کای دو، t-test انجام گرفت. این آیتم ها در منطقه دوم قرار داشتند: نگرش کارکنان، توضیح فرایند، حریم خصوصی بیمار، مهارت های فنی، رفت و آمد، محیط پاکیزه، امکانات مدرن، زمان انتظار نتایج گزارش، وضوح گزارش. مشاوره ناکافی و نگرانی ژنتیکی در منطقه اول قرار داشتند. و آیتم های فضای کافی پارک، زمان انتظار برای معاینه، فرآیند با طراحی خوب و علائم روشن برای انجام آزمایش در منطقه چهارم قرار داشتند. بنابراین در این مطالعه 4 منطقه مورد نظر در تحلیل IPA در مورد آیتم ذکر شده جهت این آزمایش مور بررسی قرار گرفت.(See et al, 2010).

 
 
در تحقیق دیگر با عنوان تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد در خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه: دیدگاه مدیران در مقابل بیماران با تحلیل IPA تفاوت در دیدگاه مدیران و بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه پرسشنامه ای 25 آیتمی از ابعاد کیفیت که شامل (ملموسات، کادر درمانی ، کادر غیر درمانی و کارایی) بودند ، با مقیاس 7 درجه ای لیکرت طراحی گردید. نتایج نشان داد که بیماران و مدیران درک بسیار متفاوتی از کیفیت خدمات دارند. نتایج مطالعه برای محققان و مدیران خدمات سلامت قابل بحث می باشد. مطالعه نشان می دهد که مدل سودمند IPA به عنوان ابزار مدیریتی در شناسایی مناطقی که منابع بازاریابی باید به منظور بهبود و افزایش کیفیت خدمات سلامت اختصاص داده شود، به کار برده می شود. ملموسات(پاکیزگی، تجهیزات و موقعیت) دربیماران در منطقه دوم( ادامه وضع موجود) و در مدیران آیتم موقعیت جهت دسترسی در مناطق کم اولویت و پاکیزگی و تجهیزات در منطقه بحرانی قرار داشتند. ابعاد دیگر این مطالعه کارکنان درمانی، کارکنان غیر درمانی و کارایی، هرکدام با توجه به دیدگاه مدیران و بیماران در منطقه متفاوتی از مناطق IPA قرار داشتند(Miranda et al, 2010 ).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعه ای که با عنوان “کاربرد تحلیل اهمیت- عملکرد جهت بهبود بازاریابی داخلی مدیریت بیمارستان در تایوان” انجام گرفت. محقق انتظارات و ادراکات کارکنان از بازاریابی داخلی بیمارستان را بررسی می کند و با شبکه تحلیلی اهمیت – عملکرد به ارزیابی منافع بازاریابی داخلی بیمارستان از دیدگاه کارکنان می پردازد. پرسشنامه به صورت مقیاس 5 درجه ای لیکرت طراحی گردید . این مطالعه در یکی از بیمارستان های تایوان و به تعداد257 نمونه انجام شده است. 4 منطقه ماتریس IPA طراحی گردیده است. محقق پنج آیتم استخراج از مروری بر متون بررسی کرده است که شامل 1. محیط و حمایت کاری 2. ارتباطات سازمانی 3. آموزش 4. انگیزه 5. توانمند سازی که هرکدام از این پنج آیتم زیر شاخه هایی داشتند. سپس این آیتم در ماتریس IPA ترسیم شدند. در منطقه اول یا منطقه تمرکز، کمک های فوری در آیتم محیط کاری و3 شاخه فرعی آیتم انگیزه قرار داشت که منطقه قابل توجه مطالعه می باشد. بنابراین بر اساس این ماتریس سازمان باید جهت بهبود در این موضوع منابع مالی خود را به این آیتم اختصاص داده و درخور توجه بیشتری باشد. (Chen et al, 2013).
مطالعه ای دیگر در صنعت خدمات غذایی با ابعاد پنج گانه سروکوال و تحلیل اهمیت- عملکرد انجام شده است. در این مطالعه بین اهمیت و عملکرد شکاف معناداری وجود دارد. در این مطالعه بعد اعتبارو پاسخگویی منطقه اول قرار دارندو ابعاد همدلی و تضمین در منطقه چهارم یا منطقه کم اولویت قرار دارند Tzeng et al,2011)).
6-2-2- مطالعات داخلی

نوری حکمت مدل شکاف کیفیت را در بیمارستان حضرت رسول اکرم با پرسشنامه سروکوال اندازه گیری کرد که مطالعاتش نشان داد که در هر دو حوزه ادراک و انتظار، بیشترین میانگین امتیازات در میان ابعاد پنج گانه کیفیت، در بعد اعتبار دیده می شود. پس از آن به ترتیب ابعاد پاسخگویی، ملموس بودن، تضمین و همدلی، نمرات کمتری را کسب نموده اند. و بیشترین شکاف در بعد اعتبار وجود داشت(نوری حکمت 1385).
طاهریدمنه و همکاران پژوهشی با عنوان “بررسی چالش های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی انجام دادند. پژوهش حاضر در بستر گردشگری پایدار به بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز پرداخته است. در این مطالعه ابتدا به بررسی تناسب بین گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان داده است که علی رغم انبوه مسافر، در بسیاری از ماه های سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت می کنند. در ادامه با طرح فرضیه هایی در زمینه کیفیت مراکز اقامتی و تاثیر آن در جلب گردشگران، به بررسی وضعیت کیفیت خدمات در مراکز اقامت