دانلود تحقیق با موضوع درجه حرارت

لیپوگلیکان216 که به شکل سوبسترا برای اندو 4 ?1 گلوکاناز است در دیواره سلولی مونتاژ شده و طولانی بودن زنجیره آن به دلیل انتهای خطی زنجیره گلوکانی است (et al., 1996 Brown). نشان داده شده که گلوکونوباکتر زایلینوس توسط مکانیسم های مستقیم و آگروباکتریوم توسط مکانیسم غیر مستقیم، با استفاده از واسطه های چربی، شروع به تولید سلولز می کند.
مکانیسم غیر مستقیم موجب مونتاژ گلوکان روی زنجیره شده و سپس ترکیب آن ها به صورت پلیمر ایجاد می شود که می توان از چربی و پروتئین جهت مونتاژ گلوکان استفاده نمود(et al., 1995 Matthysse) در مکانیسم مستقیم گلیکوزیل ترانسفراز موجب اضافه کردن واحد قندی در تمام طول زنجیره می شود . (et al., 2001 Peng, ). در مجموع وبه طور کلی آنزیم مهم جهت تولید سلولز در سلول باکتری cesAگلیکوزیل ترانسفراز(rsw1) می باشد و کمبود سلولز ناشی از جهش در آنزیم گیکوزیل ترانسفراز است (et al., 1998 Arioli). مشاهده شده است که در همه حال واکنش پلیمریزاسیون سلولز توسط آنزیم های گلیکوزیل ترانسفراز صورت می گیرد و در این واکنش UDP گلوکز به عنوان سوبسترا217 عمل می کند (Davies and Henrissat, 1995). علاوه بر آنزیم cesA گلیکوزیل ترانسفراز، آنزیم CSL گلیکوزیل ترانسفراز وکیتین سنتتاز218 هم مسئول تولید سلولز در پروکاریوت ها (باکتری ها) است که مشابه با تولید سلولزدر گیاهان است ( Matthysse et al., 1995). گلیکوزیل ترانسفرازها موجب ایجاد پیوند بتا بین زیر واحد های تشکیل دهنده سلولز می باشد.
جهت ایجاد زنجیره گلیکانی در سایت فعال آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز موتیف219QXXRW وجود دارد که در تولید انواع الیگوپلی ساکاریدها مهم است (Saxena and Brown, 1997).این موتیف موجب شناختن سلولز سنتتاز220، هیالوران سنتتاز221،کیتین سنتتاز و… می شود که جهت کاتالیزوری مناسب است (Sofia et al., 1994). در گونه های مختلف باکتری ها انواعی از گلوکان ها مثل گزیلوگلوکان222 هم موجود می باشد . جهش در آنزیم های گلوکوزیداز 1و 2 در N گلیکوزیلاسیون در باکتری ها اختلال ایجاد کرده و موجب جهش در (rsw1)شده که سبب کاهش تولید سلولز و ایجاد تغییرات مورفولوژیکی شدید می گردد. آلفا گلوکوزیدازها مثل A فورفوریل A گلوکوزید223در باکتری ها مشابه با سلولز سنتتاز در گیاهان عمل می کند. احتمالا گلوکوزیدازها آغازگر ساخت زنجیره پلی ساکاریدی در باکتری ها است.
سلوبیوز از جمله موادی است که توان تولید سلولز در شرایط invitro را دارد و ممکن است سلوبیوز نقش پرایمی داشته باشد. سلوبیوز با سلولزسنتتاز در سیتوپلاسم خارجی از طریق پروتئین ها در تعامل است .(Gibeaut and Carpita, .1994)
2-14-کاربردهای سلولز وانواع مشتقات آن
سلولز گیاهی و باکتریایی در پزشکی به عنوان پوست مصنوعی و جایگزین رگ های خونی
(et al., 1994 Vandamme et al., 1998 ; Geyer)، در صنایع غذایی، در صنایع کاغذ، در محیط زیست و… کاربرد فراوانی دارد .
در پوشاننده زخم ها نیز کاربرد دارد به این ترتیب نانو فیبرهای سلولز در پانسمان زخم ها ایجاد شبکه نموده که به عنوان ماده ضد میکروبی عمل می کند (et al., 2009 Jung,).
2-14-1-مشتقات سلولز
2-14-1-1-نانو بلورهای سلولز224
ازمشتقات سلولز بودهو از میکروفیبرهای سلولز تشکیل شده است. این ماده دارای مناطق تصادفی کریستالی و آمورف225 بوده که نوعی سلولز خالص در ابعاد نانو است و تحت شرایط هیدرولیز آنزیمی و اسیدی به صورت پودر، مایع، ژل درآمده است.
دارای سمیت کمی بوده و در کاربردهای زیستی نظیر بیوسنسینگ226، تثبیت آنزیم ها، مواد ضدمیکروبی، پزشکی و کامپوزیت های صنعتی و … نقش دارد(et al., 2000; de Souza Lima et al., 2004 Ruiz). هم چنین Ncc به عنوان یک شبکه می تواند سبب ثبات نانوذرات نقره، طلا، نیکل227، پلاتین228، پالادیوم229بر روی خود شود و دارای قدرت و ظرفیت نگهداری آب زیادی است(et al., 2006; Shin et al., 2008; Shin et al., 2007; Cai et al., 2009; He et al., 2003; Maneerung et al., 2008Son).به طور کلی اندازه های کوچک Nccو غلظت زیاد آن همراه با نانو ذرات نقره موجب بهبود زخم ها می شود و اثر درمانی قوی دارد. اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره به همراه غشاء سلولزی Ncc، در برابر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی بسیار بالا گزارش شده است و موجب مهار رشد این میکروارگانیسم ها می گردد(et al., 2007 Czaja) از Ncc در کاربردهای بافتی(عروق سلولزی ) استفاده می شود. هیدروژل های230 سلولز باکتریایی با قرارگیری در لوله های 10 میلی متری متناسب ومشابه با عروق خونی مصنوعی موجب کاهش خطر ابتلا به ترومبوز231 می گردد ( 2010 Klemm , and Gatenholm) . سلولز با توجه به خواص مشابه با کلاژن232 و اثرات سیتوتوکسیک233 و ژئوتوکسیک234 در مهندسی بافت حائز اهمیت است (et al., 2007 Czaja)به طور کلی ترکیب Ncc به همراه نانوذرات فلزی(نقره،پالادیوم و…) در نشانگر های235 الکتریکی و هیبریداسیون DNAحائز اهمیت است(et al., 2002 Yang et al., 2007; Pinar).نشان داده شده است که ترکیب Ncc کربوکسیلات236 به همراه نانوذرات نقره به عنوان پروپ237DNA نشان دار جهت شناسایی توالی مکمل DNA هدف، کاربرد دارد(Liu et al., 2011 )Ncc .در همه کاربردهای ذکر شده به عنوان حامل طبیعی در سلول نقش ایفا می کند. این ماده می تواند ناقل آنتی ژن های خاص باشد . در آزمایشگاه خاصیت آگلوتیناسیون238 قوی داشته و به همراه CTAB قابلیت اتصال به داروهای ضد سرطانی را دارا می باشد.درتصویر برداری پزشکی و شناسایی تومورها نیز دارای کاربرد است(et al., 2010 Padalkar).
2-14-1-1-1-مشتقات Ncc
CDS/Ncc : نوعی سلولز میکروبی است که دارای فعالیت فتوکاتالیستی239 با کارآیی زیاد است .(et al., 2011 Yang).
Tio2/Ncc: نوعی هیبرید الیاف حساس به نور uv است که به عنوان فتوکاتالیست آماده، کاربرد دارد(et al., 2010 Sun ).
PT/Ncc:در غشاء سلول های سوختی کاربرد دارد (et al., 2009 Yang ).
Pd-cu/Ncc: نانو الیافی است که به عنوان کاتالیزور برای مصرف در ترکیبات نیترات سازی استفاده می شود ( Sun et al., 2010).
2-14-1-1-2-ویژگی ها، خصوصیات و مزایای Ncc
Ncc به صورت سفت و محکم، میله ای، درقطر 100-1 نانومتر و طول ده ها تا صدها نانومتر می باشد که دارای خصوصیاتی از جمله استحکام کششی بالا، سختی زیاد، جذب بالا، سطح بزرگ، خواص الکتریکی وجذب اپتیکی240 می باشد(et al., 1998 Revol et al., 2000;de Souza Lima et al., 2004; Ruiz )تولید نانوذرات فلزی با چگالی بالا بر روی سطوح پوششی Ncc نیاز به سورفاکتانت های241 نظیر ستیل تری متیل آمونیوم بروماید242دارد که گروه هیدروفیل243CTAB با گروه هیدروکسیل Nccواکنش داده و با همکاری هم موجب تولید نانوذرات فلزی می شود(et al., 2010 Padalkar ).گاهی به Ncc واژه پراکسیداز کونژوگه داده می شود چون با فعال سازی از طریق برمیدسیانوژن244 موجب حذف کلروفنل245 از محلول آبی می گردد
(et al., 2008 Yang ). همچنین Nccکونژوگه دارای محل های اتصال برای اسیدهای نوکلئیک246،DNA )CDNA مکمل) می باشد(et al., 2009 Mangalam).
2-14-1-1-3-معایب Ncc
این ماده دارای ثبات حرارتی کمی بوده که قابل تجزیه می باشد که بنابراین استفاده از آن در واکنش های کاتالیستی با درجه حرارت زیاد دارای محدودیت است (et al., 2011 Yang).
2-14-1-2-کمپلکس سنتز سلولز247
از دیگرساختارهای سلولز به صورت کریستالی است که در گیاهان و جانوران وجود دارد .در جانوران نیام دار (Halocynthia) حالت غیر معمول داشته(and Itoh, 1995 Kimura )و در جلبک ها به صورت خطی می باشد( Montezinos, 1976 Brown and). این ساختار در جلبک ها و گیاهان آوندی یکسان است . در پروکاریوت ها از جمله باکتری های ارغوانی مانندگلوکونوباکتر، آگروباکتریوم و ریزوبیوم248 ساختار TC به صورت خطی است (, 1996 Brown ).
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- مواد و دستگاه ها
3-1-1- مواد شیمیایی و محیط های کشت: در جدول 2-1 آمده است.
جدول 3-1 مواد شیمیایی و محیط های کشت
کشور
شرکت سازنده
مواد شیمیایی
آلمان
مرک
استون
آلمان
ایران
مرک
سیناژن
اتیدیوم بروماید
اتیلن دی آمین
آلمان
آلمان
مرک
مرک
ایزوآمیل الکل
آگار آگار
ایران
سیناژن
آگارز
سوئیس
فلوکا
بروموفنل بلو
ایران
آلمان
سیناژن
مرک
بوریک اسید
پپتون
آلمان
آلمان
مرک
مرک
تریس
توئین هشتاد
آلمان
مرک
دی سدیم هیدروژن فسفات
صدف نیلگون پارس
ایران
آلمان
آلمان
آلمان
المان
ایران
سیناژن
مرک
مرک
مرک
مرک
دیسک اکسیداز
دئوکسی ریبونوکلئیک اسید
سدیم دودسیل سولفات
سدیم سیترات
سدیم کلراید
سدیم هیدروکساید
ایران
سیناژن
سلولاز
آلمان
آلمان
مرک
مرک
سوکروز
سیتریک اسید
آلمان
مرک
فنل
آمریکا
ای ام دی میلی پور
فیلتر
آلمان
مرک
کلروفورم
آمریکا
ویوانتیس
کیت استخراج DNA
ایران
فرزانه آرمان
کیت رنگ آمیزی گرم
آلمان
مرک
گلوکز
ایران
بیوژن
گلیسرول
انگلیس
اکسید
محیط کشت مولر هینتون آگار
انگلیس
اکسید
محیط کشت آگار مغذی
انگلیس
اکسید
محیط کشت مایع مغذی
هند
هایمدیا
محیط کشت SIM
آلمان
مرک
منیزیوم کلراید
آلمان
مرک
نشاسته
آلمان
مرک
نیترات نقره
آلمان
مرک
نیستاتین
ایران
سیناژن
Taq DNAپلیمراز
آلمان
مرک
هیدروژن پراکسید
آلمان
مرک
هیدروژن کلراید
آلمان
مرک
هیدروکسی کوئینولون
2-1-2-دستگاه ها و وسایل
لیست دستگاه ها و وسایل مورد استفاده در این تحقیق در جدول 2-2 آورده شده است.
جدول 3-2. لیست دستگاه ها و وسایل مورد استفاده
نام دستگاه
Autoclave, Abzar Teb, Iran
اتوکلاو
Electrophoresis ,Payagene, SEU-7302, Iran
الکتروفورز
Incubator Shaker, Innova 4080, USA
انکوباتور شیکر
Incubator ,Behdad incubator, Iran
انکوباتور معمولی
X-ray Diffraction Analyser, PANalytical, Netherlands
پراش اشعه X
Digital balance, Sartorius, BP61S, Germany
ترازوی دیجیتال
Termal Cycler, Astec, PC 818, ASTEC Co. Ltd., Fukuka, Japan
ترمال سایکلر
Freez dryer, Cuddon’s FD5.5, New Zealand
خشک کن
Benchtop Centrifuge, Heiitich Zentrifugen, Universal 320R, Germany
سانتریفیوژ
Sampler (10, 100 and 1000 µl), Brand, Germany
انواع سمپلر
UV Transluminator, UVitec, USA
دستگاه UV ترانس لومیناتور
Nano Drop Spectrophotometer, ND-1000, USA
دستگاه نانودراپ
pH meter, Jenway 3510, UK
pH متر
Microfuge11, Beckman, USA
میکروسانتریفوژ
Transmission electron microscope, Ziess Leo 910, Germany
میکروسکوپ الکترونی گذاره
Scanning electron microscopes, Leo 435VP , Germany
میکروسکوپ الکترونی نگاره
Light microscope, CH30RF200, Japan
میکروسکوپ نوری
Shaker, Labtron, LS-100, Iran
ورتکس
Magnetic stirrer Type T.ARE,VELP Scientifica, Italy
همزن مغناطیسی
3-2- روش ها و آزمایشات
3-2-1- جداسازی سویه های باکتریایی از سرکه و بررسی تولید سلولز توسط آن ها
به منظور جداسازی این دسته از میکروارگانیسم ها، جمع آوری از نمونه های متعدد سرکه انجام شد . برای این منظور نمونه برداری از سرکه های محلی شهرستان شاهرود و دامغان و حومه شهرستان ها انجام شد. نمونه ها پس از تهیه به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد دامغان انتقال داده شد و ابتدا جهت جداسازی باکتری گرم منفی استوباکتر1/0 سی سی از نمونه سرکه درون محیط کشت هسترین-شرام آگار249 کشت داده شد و به مدت 72-24 ساعت در دمای 30 درجه سلسیوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *