دانش آموزان دبیرستانی

2-1-3-6 کوتاهی در مجازات
امروزه قانون اساسی و همچنین قوانین و مقررات استخدامی در اکثر جوامع، کارفرما را ملزم به رعایت اصول و ضوابط پیچیده و گاه، دست و پاگیری برای تنبیه کارکنان می نماید ولی این امر نباید مانع از ادای وظیفه مدیر شود و لازم است وی موقع برخورد با مشکل انضباطی، سریع و قاطعانه عمل کند. معمولاً سستی و سهل انگاری مدیر باعث پیچیده تر شدن مساله می گردد و اغلب کار به جایی می رسد که چاره ای نخواهد بود جز اینکه با تحمل زحمت و دردسر زیاد و برخورد شدید، مشکل را رفع کرد.(سعادت،1390،ص321)
دلایلی که موجب می شود رئیس از تنبیه سرباز زند عبارت است از:
مهارت، دانش و یا اعتماد به نفس کافی برای برخورد صحیح و موثر با مسائل انضباطی و مقابله با آن را ندارد.
مطمئن نیست که مدیران ارشد در سطوح بالاتر عمل او را تایید می نماید. حتی ممکن است نگران این باشد که او خود به خاطر تنبیه کارمندی مورد سرزنش قرار گیرد.
می داند که سایر رؤسا در واحدهای دیگر سازمان زیاد سختگیر نیستند و نمی خواهد تنها کسی باشد که به خاطر تخلف، کارکنان را مجازات می نماید.
تنبیه یک نفر را به خاطر تخلفی که می داند همه کارکنان مرتکب آن می گردند و مجازات نمی شوند درست نمی داند.
فکر می کند تنبیه به روابط دوستانه وی با کارمند (وسایرین) لطمه می زند؛ یا اینکه دوست دارد کارکنانش او را آدم خوبی بدانند و نمی خواهد به سختگیر بودن معروف گردد.
دلیل تراشی می کند؛ یعنی خلافکاری کارمند را به روی نمی آورد، به این دلیل که کارمند، خود می داند کارش خطا بوده است و صحبت درباره آن موردی ندارد.
در ثبت و ضبط اعمال خطای کارمند غفلت می نماید؛ در نتیجه سوابق و مدارکی وجود ندارد که با استناد به آن بتواند کارمند را تنبیه کند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش
حقایق مساله برای رئیس روشن نیست و وی به اندازه کافی درباره تخلفی که انجام شده اطلاعات ندارد تا با اطمینان خاطر نسبت به تنبیه کارمند تصمیم بگیرد و اقدام کند.
چون رئیس در گذشته کارمند را به خاطر انجام تخلفی، مثلاً تأخیر، تنبیه نکرده است، حال نیز از تنبیه وی به خاطر همان تخلف چشم می پوشد تا به ظاهر در تصمیمات او تناقضی مشاهده نگردد(سعادت،1390،ص321).
2-2 بخش دوم : پیشینه پژوهش
در زمینه بررسی فنون رفتاری مرتبط با موضوعاتی چون تخلف،انضباط و تنبیه پژوهش های متعددی صورت گرفته است ولی تا کنون پژوهشی که به بررسی کارایی این مسایل بپردازد تا کنون انجام نشده(بهتر آن است که بگوییم محقق این پژوهش با آن مواجه نشده است).اما با این حال تعدادی از تحقیقات و پژوهشهایی که با موارد مطروحه در این پژوهش قرابتی داشته و پژوهشگر را در انجام این تحقیق یاری کردند در زیر آمده اند:
1- ارتباط ادراک از پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان (ندایی و مظفری،1392)
هدف این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان (هردو از دید کارکنان) بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها بودند که از بین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش نامه های پایگاه های قدرت ورزشی روسای فدراسیون با 15 سوال، پرسش نامه اثربخشی کارکنان با 20 سوال شامل (6 سوال استرس شغلی و رضایت شغلی، 4 سوال عملکرد شغلی و تمایل به ماندن در خدمت) ترجمه و تایید شد. سپس، با اظهارنظر تعدادی از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها نیز تایید شد و با
فصل دوم : ادبیات پژوهش
استفاده از تحلیل عامل تاییدی، روایی سازه هم تایید شد. ثبات درونی = وپرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ برای قدرت از دید کارکنان 95/0 = برآورد شد. تمام فرضیه ها با روش آماریپرسش نامه اثربخشی کارکنان 81/0 همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی آزمون شدند. یافته های تحقیق نشان داد از دید کارکنان، روسای فدراسیون های ورزشی به ترتیب دارای پایگاه های قدرت قانونی، مرجعیت، تخصص، پاداش و تنبیه هستند. رابطه مثبت معنی داری بین پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان 35/0=r وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد در بین پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی، پایگاه قدرت مرجعیت پیش بینی کننده بهتری برای عملکرد شغلی، رضایت شغلی، ماندن در خدمت و استرس شغلی است.
کلیدواژگان: پایگاه های قدرت، روسای فدراسیون، کارکنان فدراسیون، اثربخشی کارکنان
2-رابطه بین سبک های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی. (حسینی دولت آبادی وسعادت و قاسمی جوینه،1392)
اگر چه در بیشتر جوامع بزهکاری به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین این مفهوم نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور ۴۵۶ دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس یافته های پژوهشی بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با نگ
رش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار، و بین سبک های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). بین خود کارآمدی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک فرزندپروری استبدادی با خود کارآمدی ارتباط منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که خود کارآمدی و سبک های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی می توانند ۱۱ درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی کنند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش
سرانجام سبک های فرزندپروری اقتدار منطقی، استبدادی، و سهل گیرانه می توانند ۴۳ درصد از واریانس خود کارآمدی را پیش بینی کنند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و باورهای خودکارآمدی درپیش بینی نگرش یه بزهکاری در دانش آموزان؛ می بایست مسوولین بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.
3-رویکرد جامعه شناختی حقوقی به پدیده کودک آزاری(مهرا،1387)
طرح مساله: کودک آزاری یکی از معضلات اجتماعی است که در سال های اخیر به کمک رسانه های گروهی پدیدار شده و واکنش های اجتماعی زیادی را برانگیخته است. در این زمینه، تلاش های بسیاری در چند سال گذشته برای جرم انگاری آن صورت گرفته است. بدین منظور، کودک آزاری باید تعریف و مظاهر آن نیز به صراحت تعیین شود تا بتوان آن را از اقدام های متعارف لازم برای تربیت اطفال تفکیک و مبارزه علیه مظاهر آن را هدفمند و متناسب کرد.
روش: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از نوشتگان جرم شناختی و جامعه شناختی موجود فارسی و انگلیسی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.