دانش‌آموزان دختر

بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری
فصل پنجم
فصل پنجم
1-5 مقدمه
پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر نوع رفتار معلم هنگام برگزاری امتحان در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان شهرستان ایلام پرداخته است.
به همین خاطر برای مشخص کردن تأثیر رفتار معلم در نمره‌ی امتحانی دانش‌آموزان سطوح مختلف در این پژوهش از دانش‌آموزان مقاطع مختلف (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) استفاده شد، همچنین در این پژوهش هم از دانش‌آموزان پسر و هم از دانش‌آموزان دختر به‌صورت گروه‌های کنترل و آزمایش برای رسیدن به نتایج بهتر استفاده شد. در ادامه پس از تدوین آزمون موردنظر و اجرای آن در مدارس در قالب گروهای کنترل و آزمایش در فصل چهارم نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت. اکنون با توجه به تحلیل‌های به‌دست‌آمده در فصل چهارم پژوهش، طی فصل حاضر عمده‌ترین نتایج حاصل از بررسی شش فرضیه‌ی این پژوهش به بحث گذاشته‌شده است و یک نتیجه‌گیری کلی از نتایج این پژوهش ارائه‌شده است.
همچنین در این فصل و در قسمت پیشنهاد‌ها کاربردی سعی شده است پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت رفتار معلمان و چگونگی ارزشیابی از دانش‌آموزان ارائه شود. همچنین در این فصل سعی شده است تعدادی از پیشنهادهای موردنظر برای پژوهشگران آتی در رابطه با موضوع این پژوهش ارائه شود و در ادامه محدودیت‌هایی که پژوهشگر برای انجام این تحقیق با آن‌ها روبرو بوده است بیان‌شده است.
2-5 بحث و نتیجه‌گیری با توجه به فرضیه‌های پژوهش
1-2-5) بحث و نتیجه‌گیری فرضیه شماره یک پژوهش
فرضیه‌ی شماره یک پژوهش در این مورد بود که نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان تأثیر دارد.
به‌منظور بررسی این فرضیه دانش‌آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و نوع رفتار معلم (رفتار مثبت و رفتار منفی) بر روی این دو گروه سنجیده شد، البته نوع رفتار معلم با استفاده از ده گویه از پیش تعیین‌شده برای هر گروه در نظر گرفته‌شده بود. در تحلیل انجام‌شده پیرامون این سؤال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون t دو نمونه مستقل) این نتایج به دست آمد:
نتایج آزمون T حاکی از این است که سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده برابر با 000/0=sig محاسبه‌شده است، ازآنجاکه سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده یعنی (000/0=sig) از سطح معنی‌داری موردنظر ما (05/0=α) کمتراست، بنابراین نتیجه می‌گیریم رفتار معلم در ارزشیابی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان تأثیر معنی‌داری داشته است.
به همین خاطر می‌توانیم ادعا کنیم که رفتار مثبت و رفتار منفی معلم در قبال گروه کنترل و آزمایش در پسران مقطع ابتدایی در نمره‌های آن‌ها تأثیر قابل‌توجهی داشته است. پس طبق این اطلاعات به این نتیجه می‌رسیم که نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان تأثیر داشته است و نمره‌های دانش‌آموزان تحت تأثیر نوع رفتارهای معلم قرارگرفته است و میانگین نمره‌های گروه کنترل (73/16) بهتر از میانگین گروه آزمایش (26/14) بوده است. پس فرضیه‌ی شماره یک این پژوهش تأیید می‌شود.
نتایج این فرضیه با پژوهش فاطمه معاونیان تربتی (1384) که تحقیقی تحت عنوان «بررسی تأثیر جو عاطفی کلاس درس و مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم مدارس ابتدایی» انجام دادند همخوانی دارد. این پژوهش به بررسی نظرات دانش‌آموزان دختر و پسر در مورد تأثیر جو عاطفی کلاس در میزان موفقیت دانش‌آموزان پنجم مدارس ابتدایی شهر تربت‌حیدریه در سال تحصیلی 84-83 می‌پردازد. در این تحقیق با توجه به نتایج به‌دست‌آمده برقراری ارتباط عاطفی و صمیمی موجب پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.
همچنین نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش آقای حدادنیا و همکاران (1392) که پژوهشی تحت عنوان «تأثیر اعتماد یادگیرنده (دانش‌آموز) نسبت به اثربخشی و معلم خود و محتوای مورد تدریس بر میزان یادگیری» انجام دادند همخوانی دارد. آن‌ها در این پژوهش از سه آزمایش همزمان استفاده کردند و دانش‌آموزان را به شش گروه بیست‌نفره تقسیم کردند، سپس هر دو گروه در یک آزمایش قرار گرفتند. در ابتدا از همه آن‌ها در شرایط یکسان پیش‌آزمون به عمل آمد و سپس هر گروه در یک اتاق درس قرار گرفتند و به هر گروه نگرش خاصی در مورد معلمشان القا گردید. پس‌ازآن، یک مطلب درسی واحد جدید برای همه گروه‌ها در شرایط یکسان تدریس گردید و بلافاصله از آن‌ها پس‌آزمون به عمل آمد. پس‌ازآن نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌ها بررسی و نمرات نهایی آن‌ها محاسبه گردید. نتیجه‌ی کلی حاکی از معنادار بودن تفاوت بین دو گروه و مؤثر بودن نگرش دانش‌آموزان به معلم در یادگیری و ارزشیابی از آن‌ها بود. همچنین نتایج این فرضیه با نتیجه پژوهش کوگان (1958) که در پژوهش خود به این نتیجه رسید که معلمان صمیمی و خون گرم و باملاحظه، موجبات پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس مختلف می‌شوند همخوانی دارد.
2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری فرضیه شماره دو پژوهش
فرضیه‌ی شماره دو پژوهش در این مورد بود که نوع رفتار معلم در نتایج ارزشیابی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان تأثیر دارد.
به‌منظور بررسی این فرضیه دانش‌آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و نوع رفتار معلم (رفتار مثبت و رفتار منفی) بر روی این دو گروه سنجیده شد، البته نوع رفتار
معلم با استفاده از ده گویه از پیش تعیین‌شده برای هر گروه در نظر گرفته‌شده بود. در تحلیل انجام‌شده پیرامون این سؤال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون t دو نمونه مستقل) این نتایج به دست آمد:
نتایج آزمون T حاکی از این است که سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده برابر با 000/0=sig محاسبه‌شده است، ازآنجاکه سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده یعنی (000/0=sig) از سطح معنی‌داری موردنظر ما (05/0=α) کمتراست، بنابراین نتیجه می‌گیریم رفتار معلم در ارزشیابی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی هنگام برگزاری امتحان تأثیر معنی‌داری داشته است.