خرید پایان نامه حقوق : فردی کردن مجازاتها

اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن وا صلاح مجرمین می تواند باعث کاهش جرام و مانع تکرار جرم شود ؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-فرضیه های تحقیق
1-فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا می کند.
2- لازمه فردی کردن مجازات ها تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین توسط قاضی کیفری باشد.
3-بین فردی کردن مجازات و کاهش سطح جرائم وتکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.
6-اهداف و کاربرد های انجام تحقیق
ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف عدالت کیفری در اجرای مجازات ها،طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم بازپروری آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جهان و جدیداً در ایران مطرح شده وبی عدالتی و آثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد.
هدف از انجام این تحقیق تجزیه و تحلیل شیوه های قدیمی و مدرن ابزارهای کیفری در مبارزه با جرایم که در کشورهای غربی از حدود یک قرن پیش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده می باشد .
7-روش انجام تحقیق
روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی می باشد و روش گردآوری اطلاعات دراین تحقیق از طریق کتب و مقالات حقوقی و … بصورت کتابخانه ای می باشد و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت تحلیلی و توصیفی می باشد .
8-ساماندهی تحقیق :
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :
فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.
و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان ایران مورد بررسی قرارداده است.
فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.
فصل سوم شامل دو بخش می باشد:
بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.
بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل اول :
شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها
بخش اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات
در خصوص فردی کردن مجازاتها مفاهیم مختلف مورد بحث قرار می گیرد افراد باید متناسب با ارتکاب جرم متحمل مجازات آن را داشته باشند و جرم انجام شده در جامعه باید به همان طریق پیگیری و قابل مجازات باشد و از نظر مفاهیم و اصطلاحات جرم تعاریف متعددی را دارا می باشد که عبارتند از :
گفتار اول : جرم
تعریف جرم: یکی از اصطلاحاتی که در طول نگارش این پژوهش چندین بار مورد استفاده قرار گرفته جرم می باشدکه لزوما جهت دست یابی به اهداف مورد نظر و رسیدن با نتایج مفید بایستی از همان ابتدا ما به یک تعریف کامل و مرتبط با موضوع از کلمه جرم دست پیدا نمائیم چنانچه از تعریف جرم به معنای وسیع آن توجه کنیم و آن را مترادف با گناه(کبیره و صغیره) بدانیم مصادیق آن را گسترش داده ایم ولی هدف ما بیشتر محدود کردن دامنه آن و تلاش در جهت تعیین عکس العمل مناسب در مقابل آن می باشد و اینک به بررسی تعاریف مختلف از جرم می پردازیم.
یک- تعریف لغوی جرم
درفرهنگ دهخدا جرم به معنی گناه وتعدی آمده است.( دهخدا ، 1377، 16)
اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن به کار ناپسند نیز اطلاق شده است . (المفردات فی غریب القران در ماده جرم)
دو-تعریف اصطلاحی جرم:
کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعین شده باشد جرم نام دارد.
از نظر جامعه شناسان جرم عملی است مخالف منافع انسانی جامعه، اعم از این که مورد عنایت قانون گذار قرارگرفته یا نگرفته باشد. (باهری، 1347، ص 125)
دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسه درباره جرم چنین می گوید :
«مامیتوانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان میدهد از این سلسله عملیات گروهی می توان چیزی درست کردو به آن تعریف مشترکی بنام جرم داد»( فیض ، 1381، 64)

سه-تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
جرم عبارت از اینکه افعالی که مغایر با احکام یا اوامر خداوند متعال و نیز مواردی که مخالف با موازین اجتماعی جامعه هست که از نظر بسیاری از افراد کار زشت وناپسند محسوب می شود و هرکس با توجه به میزان تقصیر خود در ارتکاب جرم باید به همان میزان مجازات گردد در این باره به بیان تعریفی چنداز نظریات مختلف می پردازیم:
الف-تعریف جرم از نظر فقها
جرم انگاری در هر نظام کیفری ریشه درارزش های پذیرفته شده آن مکتب دارد و به همین دلیل نظام کیفری در هر جامعه نشان دهنده ارزش های مورد تایید آن جامعه است اسلام نیز با توجه به ارزش های واقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی ارزش های اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد جرم دانسته و به تناسب اهمیت آن ارزش ها برای جرایم، مجازات مقرر نموده است .
جرم از دیدگاه اسلام هر فعل یا ترک فعل است که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا می کند . (فیض ،1381، 124)
از نظر فقها و یا به تعبیر دیگر دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند این افعال در قرآن کریم با نام های مختلف از قبیل سوء ، اثم، جناح و ..مذکور است .
جناح(گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسدهی آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می شود مانند: رده، شرب، خمر، کذب، ترک واجبات و غیره، تعریف جرم، تعریف عام است که می توان آن را برائم و معصیت و خطیئه نیز تسری داد و در این تعریف ، همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتنداز :

نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد. ( فیض ، 1381، 65)
ب-تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان
علمای حقوق کیفری هر یک ، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم بوده است برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر عمل مغایر اخلاق وعدالت، تعریف کرده است یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی ، جرم عبارت است از : تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود» یا به تعبیری دیگر «جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود»
در تعریف دیگری از حقوقدانان فرانسه، علاوه به عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است طبق این تعریف جرم عبارت است از تجلی خطاکارانهی اراده مشخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است. کارا در تعریف جرم می گوید:
«هر عمل مغایر اخلاق وعدالت،تعریف کرده است» یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی،جرم عبارت است از : تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود» یا به تعبیری دیگر «جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود» (فیض، 1381، 66)
دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است ، یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون قابل مجازات است ماده 2 ق. م مصوب سال 1370 در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود»
هدف مادر این تحقیق تعریف قانونی از جرم است که به عنوان مثال می توان از جرائمی چون جرم اجتماعی، انضباطی ، جرم مدنی، مرتبط ، مختلط، جرم خلافی ، عمد، شبه عمد و …. را نام برد.
گفتار دوم: شناخت مجازات
اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نموده اند. (دهخدا، 1338؛ 422)
حقوقدانان مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل می کند را مجازات یا کیفر نامیده اند؟ (جعفری لنگرودی ، 1363)
آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف مجازات می نویسد: «مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که شخص حقیقی مجازات می باشد. (علی آبادی ، 1352، 1)

از نظر فلاسفه مجازات مشقتی است که هیئت جامعه به منظور تلافی و قصاص جامعه اصلاح و تصفیه اخلاقی مجرم و مصونیت جامعه از اضرار وضع می کند. (سمیعی ،1325 ،124)
فلسفه تشریع مجازات در مکتب اسلام همچون سایر ادیان الهی موجب تهذیب نفس و تربیت افراد بیان شده است . ( القابوس ،1986 ، 18)
زجر و تنبیه مجرم قلمداد شده است و با هدف مذکور مطابقت دارد زیرا مجازات دارای اهداف متعددی است که می توان اهم آنها را ارعاب، اصلاح و دفاع از جامعه مطرح شود.
با این توضیح که منظور از اصلاح به عنوان یکی از اهداف مجازات، پیشگیری از ارتکاب جرم و ممانعت مجرم از تکرار تبهکاری است . بنابراین برای نیل به این اهداف مهم باید میان جرم ارتکابی و مجازات مجرم رابطه منطقی وجود داشته باشد .
به طوری که که ضرر کیفر درباره محکوم بیش از فایده ناشی از ارتکاب بزه بوده و مرتکب نفعی در ارتکاب مجدد آن نداشته باشد.
براساس تئوری استدلالی بنتام، چنانچه رنج ناشی از تحمل مجازات از لذات تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری می کنند (صانعی ،1376 ، 168)
در نتیجه این امر در خصوص کسانی که زمینه های ارتکاب جرم درآنها فراهم است وممکن است براثر وقوع حادثهی به سوی بزهکاری کشیده شوند رعب وحشتی ایجاد می کند مانع ارتکاب جرم شده و ممکن است آن ها را از مهلکه تبهکاری نجات دهد از دیگر اهداف دیرینه تاریخی مجازات می توان تلافی و قصاص را ذکر کرد به موجب این هدف تفصیر و سوءنیت شخص در ارتکاب جرم همیشه مفروض و مسلم بود و عدم مکافات سوء نیت و پرورش ظالم تلقی می شود .
بنابراین برداشت، مکافات صرف نظر از اینکه موجب اصلاح حال مجرم می شود اخلاقاً ضرورت داشته و باید اجرا شود اما با پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هیجده ، میلادی مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت والای انسانی مجازات ها کم کم نقش اربابی خود را از دست دادند وعده بسیاری از فلاسفه و متفکرین مروج این عقیده شدند که باید زندان و مجازات های مختلف را وسیله ای قرارداد که ضمن ان بتوان مجرمین را نسبت به بدی اعمال خود مطلع نموده و آنان را مجددا اصلاح و تربیت شود.
زیرا اگر مقصود کیفر، شکنجه بزهکار نباشد، پس هدفی عالی تر از اصلاح حال او نمی تواند داشته باشد به گونه ای که مهمترین کاربرد کیفر این است که مجرم را دوباره به جامعه بازگرداند تا بتواند از طریق کار و فعالیت مشروع زندگی خود را تامین نماید.
با این اهداف حقوق دانان برای مجازات ها خصوصیات و ویژگیهای برشمرده اند که ضمن تشریع اساس مجازات و غرض از آن بتواند موجب تفکیک مجازات ها از اقدامات تامینی و تربیتی شود این خصایص عبارتنداز :
1– خصوصیات مجازات ها
الف – ترهیبی و یا رنج آور بودن
شاید بتوان گفت که این خصوصیت اولین و قدیمی ترین خصیصه ای است که بشر برای مجازات شناخته است کیفرها، شکنجه ها و عذاب های شدیدی که از روزگاران پیشین تا به امروز درباره مجرمین اجرا شده است نشات گرفته از این خصوصیت می باشد .
امروزه نیز عده زیادی از حقوقدانان را نظر بر این است که مجرم از نظر امنیتی مسئول و مقصر است.( صانعی، 1371 ،181-182)
بنابراین می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را بازدهد تا بدین وسیله هم حس انتقام جوئی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدید کیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورده ترهیب از نظر لغوی مصدر باب تفعیل از ریشه رهب و به معنای ترسانیدن دیگری می باشد. (عمید ،1363 ، 393)
مجازات ترهیبی به کیفری گفته می شود که مستقیما به بدن مجرم وارده میشود مانند شلاق (جعفری ،1363 ، 580 )
سزاربکاریا اظهار می دارد «برای آن کیفر تاثیر مطلوب داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود و برای این رنج بیشتر باید اثر قطعی کیفر و ناکافی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود». (اخوندی ،1369،120)
چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفرها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آن ها بیشتر می شود و علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم نیز ناشی از این اندیشه کیفری می باشد هر چند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است و لی بازهم این کارکرد همچنان چراغ راه قانون گذاران در تصویب قوانین است و قوانینی که تصویب می شوند بی تاثیر از آن نیستند.
ب- خصیصه ترذیلی (رسوا کننده)
این خصوصیت ، ویژگی بارز و آشکار متمایز کننده مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی می باشد حقوقدانان جزا را عقیده براین است که رسوا کردن مجرم ضروری است تا بدین وسیله کسانی که از آبرو و شخصیت اجتماعی برخوردار بوده و جایگاه ویژه ای در جامعه دارند با ارتکاب جرم شرافت تحصیل شده خود را به باد دهند.
برای اجتناب از تبهکاری و آلودگی جامعه و به منظور آسیب رساندن به حیثیت و آبروی اجتماعی بزهکار، رسوا کردن مجرم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا دیگران را با اطلاع از ماجرای سهمناک مجرمانه و رسوایی مجرم در ارتکاب جرم تردید بیشتری به خود را داده و از بزهکاری منصرف شوند ژرمی بتنام به این خصیصه توجه کامل داشت و برای محکومین به حبس دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود.
حبس دائم که برای مجرمین خطرناک است و باید زندان در مرکز شهر یا دیوارهای بلند و سیاه باشد و حبس موقت،که زندانیان بتوانند از همه طرف اطراف زندان ر
ا روایت کنندوملاقات عمومی نیز آزاد است. (پرادل ،1373 ، 62و63)
شارع مقدس نیز با چنین رویکردی به وضع برخی قوانین جزایی پرداخته که آن را در مجازات جرائمی چون محاربه یا اجرای برخی حدود میتوان ملاحظه کرد که در برخی مواقع خصوصیت رسواکنندگی مجازات مورد نظر بوده است .
متاسفانه توجه به این رویکرد مجازات باعث می شود که مجرم برای همیشه از جامعه طرد شو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *