خدمات بهداشتی- درمانی

اصغری نکاح، محسن. (1382). گزارش اقدام پژوهی کاربرد قصه به مثابهی تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک. تعلیم و تربیت استثنایی، 21و20، 23-14.
آل یاسین، میترا. (1379). بخش نخست: مفهوم و ارزش کتاب‌درمانی. تربیت، 16، 36-39.
امین دهقان، نسرین. (1383). کاربرد ادبیات در زندگی کودک نقش کتابدرمانی در رشد روانی کودک. مجموعه مقالات همایش ادبیات کودکان و نوجوانان (23-28). بیرجند: گلرو.
امین دهقان، نسرین. پریرخ، مهری. (1382). تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتابدرمانی. کتابداری و اطلاعرسانی، 6 (24)، 19-53.
امیندهقان، نسرین (1382). تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان گروه سنی ب با رویکرد کتابدرمانی. پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علومتربیتی و روانشناسی.
بلاک، آلن. اس هرسن، مایکل. (1378). فرهنگ شیوههای درمانی. ترجمه فرهاد ماهر، سیروس ایزدی. تهران: رشد.
بلوچ زراعتکار، کیمیا. (1383). تأثیر کتابدرمانی بر افسردگی خفیف دانشجویان دختر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال دوم تحصیلی 83-1382. پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاعرسانی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی.
بیابانگرد، اسماعیل. (1373). روشهای افزایشی عزت نفس در کودکان و نوجوانان (همراه با سه آزمون در مورد عزت نفس). تهران: انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
پاکزاد، محمود. (1374). هیاهو در دنیای سکوت. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
پاول، رونالد. (1379). روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
پریرخ، مهری. (1382). نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان. کتابداری و
اطلاعرسانی. 6(3)، 23-36.
پریرخ، مهری. مجدی، زهرا. (1388). داستانها: ابزاری برای کاهش مشکلات روانشناختی کودکان (اعتماد به نفس، اندوه، پرخاشگری، ترس). تهران: کتابدار.
پورافکاری، نصرالله. (1373). فرهنگ جامع روانشناسی، روانپزشکی (انگلیسی-فارسی). تهران: فرهنگ معاصر.
تبریزی‌، مصطفی. ‌(1372). کتابدرمانی. تهران‌: فراروان.
تبریزی، مصطفی. (1374). کتابدرمانی. مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره. (87-90) تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. از :http://dbase.irandoc.ac.ir/00174/00174722.htm
تبریزی، مصطفی. (1383). بررسی و مقایسه اثربخشی گروهدرمانی تلفیقی زوجها، شناختدرمانی گروهی بک و کتابدرمانی در کاهش نارضایتی زناشویی. پایاننامه دکتری مشاوره. دانشگاه تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
تیوز، ریچارد (1353). درمان با کتاب. نامه انجمن کتابداران ایران. ترجمه جعفر بهزاد. 7 (2)، 21-23.
جانگسما، آرتور. پیترسون، مارک، مکلینز، ویلیام. (1382). رواندرمانگری کودک و نوجوان (طرحهای مدون برای اختلالات). ترجمه علی صاحبی و دیگران. مشهد: به نشر.
دیانی، محمدحسین. (1384). روشهای تحقیق در کتابداری. تهران: کتابخانهی رایانهای.
دیرگروف، اتل. (1376). سوگ کودکان. ترجمه محمد دهگانپور، حسین حاجیمحمدلو. تهران: پوینده.
رحماندوست، مصطفی. (1381). قصهگویی: اهمیت و راه و رسم آن. تهران: رشد.
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سلحشور، ماندانا. (1379). پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: واژهآرا.