توسعه سرمایه گذاری

اوج فعالیت بانک‌های غیردولتی در رژیم پهلوی، به سال 1352 باز می‌گردد. در آن سالها ده‌ها بانک و موسسه مالی اعتباری خصوصی فعال شدند که می‌توان به بانک های بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین المللی ایران و ژاپن،‌ ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه گذاری ایران،  ساختمان، ایران و عرب، بین المللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان اشاره کرد.
اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. بانک «تجارت» از ادغام 12 بانک و بانک ملت نیز از ادغام 10 بانک تاسیس شدند. نخستین بانک که در ایران تاسیس شد، بانک جدید شرق نام داشت که شعبه یک بانک انگلیسی به نام بانک شرق محسوب می‌شد. این بانک در سال 1266 شعبه هایی در تهران، اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد تاسیس کرد. مدت زمانی پس از آن، بانک‌هایی به نام بانک شاهی ایران(وابسته به رویتر)، بانک استقراضی(به مالکیت اتباع روسیه)، بانک عثمانی(با سرمای مشترک انگلیسی و فرانسوی)  تاسیس شدند. نخستین بانک ایرانی «بانک پهلوی قشون» بود که در سال 1304با سرمایه وجوه بازنشستگی ارتش تشکیل شد. در سال 1305 از محل وجوه بازنشستگی کارکنان غیرنظامی دولت نیز «موسسه رهنی ایران» تشکیل شد که این دو بانک بعدها دولتی شده و به نام سپه و ملی نام گذاری شدند. البته حدود 20 سال پیش از تاسیس این دو بانک، حاج محمد حسین که از صرافان بزرگ تهران بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارایه داد، اما این طرح با مخالفت پادشاه وقت مواجه شد.
چارت سازمانی بانک تجارت
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
پایه هر علم، شناخت آن است و ارزش قوانین هر علمی، به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می‌رود. لذا روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1390: 201).
متدولوژی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. دستیابی به اهداف تحقیق، تنها زمانی میسر خواهد بود که جستجوی شناخت یا روش‌شناسی به شکلی درست انجام پذیرد. از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی خواهد بود. متدولوژی در حقیقت نقشه عمل و اجرای کار است و برای آنکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد، باید از یک متدولوژی مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که استفاده از متدولوژی نادرست منجر به نتیجه‌گیری نادرست خواهد شد. اتخاذ هر گونه تصمیمی در متدولوژی بستگی به هدف تحقیق و طبیعت مساله تحت بررسی دارد. در این مرحله محقق باید معلوم کند که برای مساله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است.
در این فصل به بیان روش پژوهش، جامعهآماری، نمونه، روش نمونهگیری و حجمنمونه، فرضیه‌های پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، ابزارگردآوری اطلاعات و روایی و پایایی آن، روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها از جمله روشهای آماری و روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس پرداخته می‌شود.
3-2- روش تحقیق
مراد از انتخاب شیوه تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریعتر، آسانتر، دقیق‌تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند ( نادری و نراقی ، 1376 : 63-64).
انتخاب روش تحقیق مناسب در یک پژوهش اجتماعی به عوامل بسیاری بستگی دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از پیمایش برای اهداف توصیفی، تبیینی و اکتشافی است، چرا که در این نوع روش تحقیق می‌توان اقدام به جمع آوری داده‌های اصلی برای توصیف جمعیت‌های بزرگ نمود که به آسانی قابل مشاهده مستقیم نیستند (ببی، 1381 : 530).
پیمایش روش تحقیقی است که در آن از گروه‌های معینی خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند، این پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند ( بیکر، 1377 : 196).
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است که در آن تئوری‌های آزموده شده در جوامع دیگر را به منظور شناسایی و حل مساله در جامعه آماری خود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. به بیان دیگر وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مسئله خاص یک سازمان انجام میشود، چنین پژوهشی کاربردی میباشد (داناییفرد و همکاران، 1389: 32).
این تحقیق از لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی محسوب می‌شود. در تحقیقاتتوصیفی، آنچه هست یا وضعیت موجود پدیدهها مورد بررسی قرار میگیرد و محقق به توصیف دقیق فعالیتها، اشیاء، فرایندها و اشخاص بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی می‌پردازد (حسنزاده، 1387: 142). از آنجاییکه در تحقیقات توصیفی می‌توان ویژگی‌های جامعه را از طریق پیمایشی مورد مطالعه قرار داد، تحقیق حاضر، از نوع توصیفی و از شاخه‌ی پیمایشی می‌باشد. پیمایش عبارتست از جمع‌آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و بعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش‌بینی و یا به ‌منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغی
رها صورت می‌گیرد.
3-3- جامعه آماری
مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد.
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک تجارت شعب شهرستان کاشان می‌باشد. این بانک در شهرستان کاشان دارای 24 شعبه و یک واحد سرپرستی مقیم کاشان و سه باجه (قمصر، جوشقان کامو، نطنز) می‌باشد. تعداد کل کارکنان این بانک 230 نفر می‌باشد که از این تعداد 28 نفر مدیر و 202 نفر کارشناس می‌باشند.
3-4- تعیین حجم نمونه
اگر متغیرها یا سوالات پرسشنامه دو ارزشی یا چندارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود باشد، آنگاه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می‌شود:
(3-1)