توسعه بانکداری الکترونیک

ب)سوالات تخصصی:
1)ارائه خدمات مناسب و رضایتبخش بانکی جهت توسعه بانکداری الکترونیک توسط کارکنان شعب بانک سپه شهربوشهر را تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
2) بالا بودن مهارتهای فنی کارکنان شعب بانک سپه شهر بوشهر در حوزه بانکداری الکترونیک را تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
3) برخورد خوب کارکنان بانک در خدمت رسانی الکترونیکی(پرسش و پاسخ)به مشتریان شعب بانک سپه شهر بوشهر در را تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
4) در دسترس تر بودن خدمات شعب بانک سپه شهر بوشهر نسبت به دیگر بانکها (رقبا) در ارائه خدمات جدید الکترونیکی را تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
5) درک رفتار و انتظارات مشتری توسط کارکنان شعب بانک سپه شهر بوشهر در ارائه خدمات جدید الکترونیکی را تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
6) قابلیت ساده سازی و شخصی سازی سیستم توسط کارشناسین وبرنامه ریزان ساختارالکترونیکی در مقایسه باخدمات سنتی شعب بانک سپه شهر بوشهررا تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
7)قابل فهم و درک بودن ادغام تکنولوژیکی ساختارالکترونیکی بانک در ارائه خدمات جدید الکترونیکی در مقایسه باخدمات سنتی شعب بانک سپه شهر بوشهررا تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
8) وجود پشتیبان(کارشناس بانکی) اجرایی تأثیرگذار بر پروژه خدمات الکترونیکی جدید در ارائه خدمات جدید الکترونیکی در مقایسه با ساختارسنتی بانک سپه شهر بوشهررا تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
9) تکنولوژی و بودجه استفاده شده در خدمات الکترونیکی جدیددر مقایسه با برنامه ریزی اولیه پیرامون ساختارسنتی ارائه خدمات توسط بانک سپه شهر بوشهررا تاچه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
10) ایجاد فضا و بستر مناسب توسط بانک(تشویق و حمایت مشتری) جهت به فعلیت در آوردن استعدادهای نوآوری و خلاقیت در حوزه خدمات بانکی جدید را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□
11)مشارکت دادن مشتریان خلاق و مبتکر و خوش فکر در تصمیم گیری پیرامون راهکارهای اقتصادی تر و مفیدترفناوری جدید بانک را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب □ خوب□ متوسط□ ضعیف□ خیلی ضعیف□