توسعه بانکداری الکترونیک

5- جمع آوری اطلاعات و آمار کتابخانه ای لازم در راستای فرضیه ها.
6- تعریف جامعه آماری و نمونه آماری
7- تهیه پرسشنامه اولیه برای آزمون روایی پرسشنامه.
8- تهیه پرسشنامه نهایی بر اساس طیف لیکرت(5 گزینه ای) و توزیع بین نمونه آماری و جمع آوری پس از 2هفته.
9- طبقه بندی و تلخیص داده های خام به کمک امار توصیفی.
10- تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری وهمچنین با کمک نرم افزار SPSS
11- به دست اوردن نتیجه تحقیق و اتخاذ تصمیم بر اساس آن.
5-3 نتایج تحقیق
بر اساس مراحل مختلف روش تحقیق انتخابی ،وبا توجه به اطلاعات نظری و توصیفی و استنباطی از فصلهای دوم و چهارم تحقیق نتایج حاصل از تحقیق بدین صورت بدست آمد.
1-5-3) نتایج تحقیق بر اساس اطلاعات نظری و منابع کتابخانه ای تحقیق (نتایج فصل دوم)
امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه است و باتوجه به شرایط تغییرپذیرو رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانکها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند .بانکداری الکترونیکی بااستفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها.
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایتمندی هستند .این مسأله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانکها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است ؛ لذا ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بانکها لازم وضروری به نظر می رسد. شیوه ی نوین در ارائه ی خدمات بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارداز جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان ورضایتمندی آنهااست.امروزه شیوه ی عرضه ی خدمات دربانکهاباگسترش شبکه ی اینترنت وقابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است.سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارتها وکدهاراه اندازی می شودکه امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می کند شود.
2-5-3 )نتایج تحقیق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی(نتایج فصل چهارم)
الف)تجزیه و تحلیل استنباطی:
با توجه به اینکه پرسشنامه با مقیاس لیکرت تنظیم شده بودگزینه ها از 1 تا 5 ارزش گذاری شدند. برای تأئید یارد فرضیه ها میانگین ارزش گزینه ها محاسبه شد.(میانگین اعداد 1 تا 5 عدد 3 می باشد).میانگین ارزشها (سه)برای شنجش تائیدیاردفرضیه ها به کار رفت. برای انجام این کار باید میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه محاسبه شد. میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات کلیه فرضیات پژوهش بالاتر از 3 می باشد(فرضیه اول با 4.04،فرضیه دوم با 3.95 ،فرضیه سوم با 3.70،فرضیه چهارم با 3.89 و فرضیه پنجم با 4.19) همانطور که قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به کلیه سوالات فرضیات بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد وخیلی زیاد شده و فرضیات تحقیق تائید و پذیرفته می شود.
نتایج حاصل ازآزمونtتک نمونه ای مربوط به مولفه های تاثیرگذار برتوسعه بانکداری الکترونیکی(مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛اطلاع رسانی(آموزش)به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی)با میانگین فرضی 3 نشان می دهد که جایی کلیه متغیرهای موصوف دارای میانگین بالاتر از میانگین فرضی 3 یا حد متوسط هستند. همان طور که در جداول آماری فصل 4 ملاحظه شد مقدار tبرای کلیه مولفه های توسعه بانکداری الکترونیکی (68.03 برای مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ 67.08 برای یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ 22.83 برای توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛65.56 برای اطلاع رسانی(آموزش)به مشتریان پیرامون بهره برداری ازخدمات الکترونیکی؛58.33برای ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی) با درجه آزادی 143 در سطح 05/. معنادار است. چراکه مقدار معناداری (00/.) از 05/. کمتر است.پس کلیه فرضیات تایید شدند. بنابراین می توان گفت مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی بر توسعه بانکداری الکترویک در شعب بانک سپه شهربوشهر موثر می باشند وکلیه فرضیات تحقیق (H1)تایید گردیدند. نهایتا نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی متغیرها نشان میدهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مهارت رفتاری با مقدار 4.64 و کمترین میانگین رتبه متعلق به متغیر نوآوری با میانگین 1.00 می باشد.
ب)نتایج بررسیهای حاصل از جمعیت شناختی
برابر نتایج حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی 27 درصد اعضای نمونه بر حسب جنسیت مورد بررسی را زن و 73درصدرا مردان تشکیل می دهند. از حیث سن بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی35تا45 سال(39 درصد) هستند.با توجه به اینکه بیش از 50 درصد از افراد نمونه مورد بررسی در سنین بالاتر از 35 قرار دارند می توان نتیجه گرفت که این
گروه از رده سنی با توجه به دارا بودن تجربه بالاتر در برخورد با مولفه های موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک با توجه به سن بالاتر( نسبت به افراد زیر 35 سال) می توانند ارائه دهنده نظرات بهتر و جامع تردر حوزه موصوف باشند. از نظر تحصیلات بیشترین درصد (49درصد) متعلق به مقطع لیسانس وکمترین درصد (13درصد) متعلق به افراد مقطع فوق لیسانس و بالاتر می باشند لذا با توجه به اینکه بیش از 50 درصد نمونه دارای تحصیلات لیسانس به بالا هستند و نظرات ایشان می تواند موئد راهکارهای علمی و کاربردی باشد.توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تجربه کاری نشان داد بیشترین درصد (33درصد) متعلق به تجربه کاری 10تا15 سال بوده است.با توجه به این اطلاعات می توان نتیجه گرفت سنوات(تجربه کاری) کارکنان نمونه آماری شعب بانک سپه بوشهرفوق العاده مطلوب بوده و پیشنهادات کاربردی ایشان با نگرش به این تجربه فوق العاده کاربردی و قابل بهره برداری است.
5-4)تحلیل یافته ها وارائه پیشنهادات به تفکیک فرضیات
یکی از مهم ترین هدف ها در توسعه بانکداری الکترونیکی کاهش ، و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار افراد از طریق طراحی سایت ، موبایل بانک و…. برای مراجعه به شعبه بانک ها برای دریافت خدمات بانکی است. از این طریق از اتلاف وقت و انرژی مشتریان و کارکنان شعبه بانک ها جلوگیری می‌شود و کارایی،کیفیت و سرعت خدمات به نحو مطلوبی بالا می رود.سیستمهای بانکداری الکترونیک تلاش می‌کنند تا وابستگی مبادله های مالی روزمره مردم را به ابزارهای پرداخت کاغذی از قبیل چک و اسکناس کاهش داده و آن‌ها را از نظر علمی و فرهنگی متقاعد کنند . بهره برداری از بانکداری الکترونیکی برای دولت ها نیز ارزش افزوده به همراه خواهد داشت.
1-5-4) بررسی فرضیه اول و ارائه پیشنهادات
باعنایت به تایید فرضیه اول می توان گفت تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر تاثیرگذاراست.سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند .لذا در بهره برداری بهتر از مهارتهای رفتاری کارکنان بانک سپه در راستای توسعه بانکداری الکترونیک می توان پیشنهاد نمود:
1)مدیران و برنامه ریزان منابع انسانی بانک سپه ؛سرمایه گذاری های مالی و فکری و دانشی بیشتری بر روی فرایند توانمندسازی رفتاری و ارتباطی کارکنان بانک انجام دهند چرا که مهمترین و حیاتی ترین دارایی سازمانی خدماتی همچون بانک مهارتهای ارتباطی و رفتاری و فنی نیروی انسانی آن است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی و تقویت مهارتهای رفتاری کارکنان آن مهمترین عامل بقاء وحیات بانکهاست. نیروی انسانی توانمند؛سازمان توانمندباکارکنان توانمندو ماهر در ارتباطات با مشتری به ویژه در حوزه بانکی را به وجود می آورد. رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است.