تغییرات شاخص بازار سهام

خلاصه ، نتیجه گیری
و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در فصل های پیشین، مباحث نظری تحقیق، روش تحقیق و نتایج بدست آمده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق به تفصیل ارائه گردید. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هایی که در فصل قبل انجام شد، درجهت قبول یا رد فرضیات تحقیق که برخواسته از اهداف تحقیق بوده است ارائه می شود. سپس پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی ارائه خواهد شد در نهایت محدودیت هایی که تعمیم نتایج این تحقیق را دشوار ساخته است مطرح گردیده اند.
در این فصل که شامل 5 بخش است پس از بیان مقدمه به بیان مسئله اصلی تحقیق در ایران پرداخته می شود. سپس در بخش های سوم و چهارم به ترتیب به بیان اهمیت تحقیق و بیان سوالات اساسی تحقیق می پردازیم.در بخش پنجم نتایج کلی تحقیق بیان می گردد و تک تک فرضیه ها مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار خواهد گرفت. در ادامه نتایج تحقیق حاصل با تحقیقات مشابه در ایران و خارج مطابقت داده خواهد شد در نهایت در بخش های ششم به مقایسه نتایج تحقیق حاظر با تحقیقات دیگر پرداخته می شود و در بخش و هفتم پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق بیان می گردد در نهایت و در بخش هشتم به بیان محدودیت های تحقیق بسنده خواهیم کرد. و در بخش پایانی این فصل که بخش نهم می باشد منابع به ترتیب حروف الفبا و مطابق با فرمت انجمن روانشناسان جهان(APA) فهرست بندی می گردد.
5-2) بیان مسئله
بانک ها به عنوان مهم ترین رکن بازار پولی نقش بسیار مهمی را در تامین مالی شرکت ها ایفاء می کند و نقش آنها با توسعه بازار های مالی ابعاد جدیدی به خود می گیرد. مقایسه اختلاف میان عرضه و تقاضای سرمایه مالی در شبکه بانکداری خصوصی از یک سو˓ و همچنین˓ مقایسه تفاوت میان نرخ های سود در شبکه بانکداری خصوصی و بازار سهام و ارز از سوی دیگر˓ می تواند وجود ناهمگونی بازارهای مالی ایران را به نمایش بگذارد. بدیهی است که این عدم همگونی˓ دلیل زیادی دارد که یکی از آنها پایین بودن نرخ بهره یا سود برای سپرده گذاران بانک های خصوصی است. این مساله باعث می شود که آن بخش از سپرده گذارانی که روحیه مخاطره پذیری بالایی دارند، وجوه خود را به بازار سهام و بازار ارز منتقل کنند. این عمل می تواند بانک ها را از نظر تامین مالی دچار تنگنای شدید قرار دهد. همین موضوع موقعیت بانکهای پذیرفته شده در بازار سهام را می تواند تضعیف نموده باعث کاهش ارزش سهام آنها می گردد. آنچه در این شرایط می تواند حفظ موقعییت این بانک ها و حتی رشد مثبت ارزش سهام آنها را سبب گردد عملکرد مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر توان بالای مدیریتی و قدرت تصمیم گیری مناسب در این میدان رقابت تعیین کننده اصلی می باشد.
در این پژوهش به ما بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری در بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. بدین منظور از متغیر های شاخص سهام بانک ها در بازار بورس، نرخ ارزآزاد، نرخ سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر مستقل و از حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. داده های موجودپس از جمع آوری و تحلیل اولیه با نرم افزار اکسل، با استفاده از نرمافزار های Eviews 7 و 20 SPSS پردازش و تجزیه و تحلیل شد و برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و روشهای اثرات تلفیقی و آثار تصادفی که از آزمون های چاو و هاسمن برآمده بودند، استفاده شدهاست. نتایج حاصل از آن یافته های برآمده از مدل های سه گانه ی تحقیق می باشند.
5-3) اهمیت تحقیق
امروزه صنعت بانکداری نقش اساسی در گردش مالی و حرکت سرمایه در راستای فعالیت اقتصادی شرکت ها و کشور ها ایفاء می نماید. در واقع بانک ها به عنوان موسسات پولی و واسطه های مالی از طریق ایجاد ارتباط با طرف های عرضه و تقاضا مالی ضمن تامین مالی شرکت ها، تحرک و تنظیم فعالیت های اقتصادی از طریق نرخ سود بانکی و وام های بانکی را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابر این چنا نچه بانک ها در ایفای نقش خود به خصوص در تخصیص منابع فوق موفق عمل نمایند، تاثیر مثبت بر اقتصاد داشته وسبب رشد اقتصادی می گردند و چنانچه در این زمینه درست عمل نکنند باعث خلل در تخصیص منابع شده و ضمن اینکه بخشی از منابع مالی خانوار سرگردان مانده از سوی دیگر نمی تواند توفیقی در حل مشکل نقدینگی واحد های تولیدی داشته باشند. لذا از علایم یک اقتصاد سالم و رقابتی وجود بانک های قوی در کنار سایر موسسات مالی در بازار های پولی و مالی است که برایند تعادل در این بازارها تخصیص بهینه منابع مالی از یک سو و تامین عایدی انتظاری و مطلوب برای سپرده گذاران از سوی دیگر است.
بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال آن است که وضعیت مالی بانکهای خصوصی پذیرفته شده بانکها را در چنین شرایط رقابتی بررسی نماید. چنانچه بهبود شاخص بازار سهام و افزایش نرخ ارز توام با افزایش میل مشتریان بانک ها برای سپرده گذاری در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس و نیز ترقی ارزش سهام این بانک ها باشد نشان از قدرت رقابت پذیری و عملکرد مالی مطلوب این بانک ها در مواجه با حرکات بازار سهام و ارز دارد.
5-4) سوالات تحقیق
در این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داده می شود. که تغییرات در شاخص سهام ، نرخ بهره بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تغییر در نرخ ارز چه تاثیری بر رفتار سپرده گذاران برای سپرده
گذاری های کوتاه مدت و یا بلند مدت آنها دارد؟ همچنین در این تحقیق به سوال دیگر که مربوط به تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح شاخص سود آوری شرکت ها است نیز پاسخ داده می شود. لذا با توجه به مطالب گفته شده از چهار متغیر مستقل و 3 متغیر وابسته مجموعا 12 سوال ناشی می شود که برای پاسخ گویی به آنها 12 فرضیه تبیین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته اند که در ادامه پس از بیان سوالات تحقیق به بررسی نتایج هر کدام از آنها پرداخته می شود.
سوالات:
سوال اول: آیا بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟
سوال سوم: : آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟
سوال چهارم: آیا بین نرخ آزاد ارز و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟
سوال پنجم: آیا بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟