دسترسی به منابع مقالات : تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۳

تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی …………………………………………………… ۲۲
درک تعارض ………………………………………………………………………………. ۲۲
حالات انفعالی ……………………………………………………………………………… ۲۲
پویایی و مسری بودن تعارض ……….. ………………………………………………… ۲۳
ابعاد تعارض ………………………………………………………………………………. ۲۳
گوردن ابعاد زیر را برای تعارض برشمرده است ………………………………………. ۲۳
موقعیت های تعارضی …………………………………………………………………….. ۲۴
جدول(۲-۲): موقعیت های تعارض(دیویس و دیگران، ۱۳۷۰؛ ۳۳۰)………………… ۲۵
فرآیندهای تعارض …….. ………………………………………………………………… ۲۵
فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی ………………………………………………………….. ۲۵
تعارض پنهان ……………………………………………………………………………… ۲۵
تعارض ادراک شده ……………………………………………………………………….. ۲۶
تعارض احساس شده ……………………………………………………………………… ۲۶
تعارض افشا شده …………………………………………………………………………. ۲۶
عواقب تعارض …………………………………. ……………………………………….. ۲۶
نمودار(۲-۲): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، ۱۳۸۲ :۲۳۷-۲۲۹) ………. ۲۷
فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم ……………………………………………………………. ۲۷
نمودار(۲-۳): مدل تعارض رحیم(مشبکی، ۱۳۷۶ : ۱۳۲) ……………………………. ۲۸
فرایند تعارض از دیدگاه رابینز ……………………………………………………………. ۲۹
نمودار (۲-۴): مدل فرآیند تعارض ……………………………………………………….. ۲۹
انواع تعارض ……………………………………………………………………………….. ۳۰
تعارض بنیادین ……………………………………………………………………………… ۳۰
انواع تعارض بینادین عبارتند از ………………………………………………………….. ۳۰
تعارض در هدف ……………………………………………………………………………. ۳۰
تعارض رویدادی ……………………………………………………………………………. ۳۰
تعارض شناختی …………………………………………………………………………….. ۳۰
تعارض احساسی/ عاطفی ………………………………………………………………….. ۳۰
جدول(۲-۳): انواع تعارض(رضائیان، ۱۳۸۲: ۳۰۵-۲۹۹) …………………………… ۳۱
سطوح تعارض ……………………………………………………………………………… ۳۱
دسته بندی های تعارض…………………………………………………………………….. ۳۲
تعارض دورن فردی ………………………………………………………………………… ۳۲
تعارض میان فردی…………………………………………………………………………. ۳۳
این نوع تعارض به دو دسته تقسیم می شود ……………………………………………. ۳۳
تعارض درون گروهی ……………………………………………………………………… ۳۳
تعارض در سطح سازمان …………………………………………………………………. ۳۴
تعارض سازمانی به انواع زیر تقسیم می شود ………………………………………….. ۳۴

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.