تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن

افزایش حقوق و مزایای آنها؛
ارتقای دانش و توانایی معلمان؛
محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت برای انجام شغل ؛
ایجاد زمینه مناسب برای خلاقیت و نوآوری.
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی:
انجام پژوهشی مشابه در دیگر سازمانها.
انجام پژوهشی مشابه در مؤسسات آموزشی و نمونه هایی دیگر.
طراحی پرسشنامه ای که هردو متغیر و رابطه آنها را بسنجد.
طراحی پرسشنامه تعهد سازمانی متناسب با مدارس.
انجام پژوهش به روش‌هایی غیر از پرسشنامه از قبیل مصاحبه، مشاهده و غیره.
بررسی نقش واسطه ای رضایت شغلی و سنجش ارتباط متغیرها با توجه به آن.
بررسی تأثیر ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی بر جهت گیری ارزشی معلمان و یا احساس عدالت اجتماعی در سازمان.
فهرست منابع و مآخذ:
منابع فارسی:
آهنچیان، محمدرضا و منیدری، رمضانعلی (1383). رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 12، ص 41
استرون، حسین (1377). تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، 17 (5) – صص 74-73.
اسماعیلی، کوروش (1381). تعهد سازمانی، نشریه تدبیر، شماره 112، صص 1-4.
اشراقی، حسام، کاشف، میرمحمد، محرم زاده، مهرداد (1388). تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، فصلنامه المپیک، شماره 45، صص 33-46.
الوانی، سید مهدی (1385). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
امامی، مصطفی(1387). تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد دانشگاه تهران ،شماره اول. 8.
امیرشیبانی، ابوالقاسم، بهشاد، بیژن، رجب زاده، محمدرضا، حجازی، حسین (1381). بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی اثربخش و تعهد سازمانی مدیران یک شرکت توزیع نیروی برق، هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، کد مقاله DNHR114
امین شایان جهرمی، شاپور و امینی، جعفر (1388). ارتباطات مؤثر سازمانی، اصول و عملگرایی برای عملیات آینده، شیراز: انتشارات کوشا مهر.
امینی، میترا، نجفی پور، ترکان، نیلوفر، ابراهیمی نژاد فاطمه (1389). رابطه مهارتهای ارتباطی با عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، شماره 54، ص 100
بابلان، عادل زاهد، عسکریان، مصطفی، بهرنگی، محمدرضا، نادری، عزت اله(1378). بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 19،  ص 127.
فرید، داریوش، بردبار، غلامرضا، منصوری، حسین (1388). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه
برکو، رُی م.، وُلوین، آندرو د.، و وُلوین، دارلین ر. (1378). مدیریت ارتباطات فردی و عمومی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.