تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۱۸

 • گلدوزیان ،ایرج،۱۳۸۰، بایسته های حقوق جزای عمومی،نشر میزان ،چاپ چهارم.

 

 • محقق داماد،مصطفی، ۱۳۷۸،مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌،مرکز نشر علوم اسلامی.

 

 • ———–،۱۳۸۰،قواعد فقه (بخش مدنی)، ‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌‌چاپ هشتم.

 

 • مدنی، سید جلال الدین ،۱۳۷۸،آیین دادرسی کیفری،انتشارات پایدار،‌چاپ اول.

 

 • موسوی مقدم ،‌محمد،۱۳۸۱،درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی)،انتشارات رضوانی، کرج، چاپ اول.

 

 • میرمحمد صادقی ،حسین، ۱۳۷۷،جرایم علیه اموال و مالکیت،نشر دادگستر ،چاپ ششم.

 

 • ———–،۱۳۷۷،حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات)،نشر میزان ،‌چاپ اول.

 

ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و…:

 

 

  1. آزمایش، علی،«تروریسم بین المللی»،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی،ش ۲،‌ص ۱۶۷٫

 

  1. بابایی خانه سر،عباس،۱۳۷۵،«پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.

 

  1. بسیونی ،‌محمد شریف؛وتر،ادوارد،«درآمدیبردرکجرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، ترجمه: شمس ناتری،محمد ابراهیم ،۱۳۸۰،مجله حقوقی و قضایی دادگستری،ش ۲۴،ص ۹۱٫

 

  1. بوریکان،ژاک،«بزهکاری سازمان یافته درحقوق فرانسه »،‌ترجمه: نجفی ابرند آبادی،علی حسین، ‌مجلهتحقیقات حقوقی،ش۲۲ – ۲۱،ص ۳۱۳٫

 

  1. بولوکوس؛آدام؛‌فارل؛گراهام،«جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر:تلاشهای سازمان ملل»، ترجمه رایجیان اصلی ،مهرداد ،۱۳۷۹،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،انتشارات روزنامه رسمی،‌جلد ۳ ،ص ۲۳۶٫

 

  1. پرویزی،رضا،‌۱۳۷۹،«معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی» ،نشریه امنیت ،سال ۴ ،ش ۱۸ و ۱۷،ص ۴۵٫

 

  1. تذهیبی، فریده،‌«در تعقیب پول کثیف»،‌نشریه بانک و اقتصاد،‌ش ۲۴،ص ۳۶٫

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  1. تسیه،آن،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه کرد علیوند ،روح الله،۱۳۷۹، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر،انتشارات روزنامه رسمی،‌‌جلد ۲،ص ۱۸٫

 

  1. تصدیقی ، بهروز ،۱۳۸۲،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه» ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش ۳۸ ،ص ۲۰۷٫

 

  1. جزایری ،مینا،‌۱۳۸۲،«پولشویی به عنوان جرم مستقل »،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌۸ ـ۷ خرداد ۸۲ )،نشر وفاق ،چاپ دوم ،ص ۸۹٫

 

  1. جی نورتون، ژوزف و شمس،هبا،«قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر»، ترجمه:میرفخرایی ،محمد جواد،۱۳۸۲،مجله حقوقی ،‌ش ۲۹،ص ۲۱۳٫

 

  1. حبیبی،همایون،۱۳۸۱،«کنواسیونسازمانملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته»، فصلنامه سیاست خارجی،‌ سال ۱۶،ش ۱ ،ص ۱۷۵٫

 

  1. حسن زادی ،‌علی،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی»،مجله اقتصادی،ش۱۱،ص ۳۸٫

 

  1. حیدری،علی مراد،۱۳۸۲،«تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران»،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم.

 

  1. حیدری،‌علی مراد،۱۳۸۳،«جرم انگاری پولشویی»،نشریه فقه و حقوق،سال اول ،ص ۱۳۱٫

 

  1. خالقی، علی،۱۳۸۳،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ش ۶۴ ،‌ص ۱۷٫

 

  1. ———،۱۳۸۳،«محتوا وجایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بینالملل وایران»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)،انتشارات سمت ،ص ۴۱۳٫

 

  1. رهبر،فرهاد؛زالپور،غلامرضاومیرزاوند،‌فضلالله،۱۳۸۲،«بررسیقوانینپولشوییدرکشورهایمنتخب»، نشریه مجلس وپژوهش،‌ش۳۷،ص ۷۷٫

 

  1. ———-،۱۳۸۲،«مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی»،نشریه مجلس وپژوهش،ش ۳۷،ص ۱۵٫

 

  1. سلیمی،‌صادق،۱۳۸۴،«آشناییبامقررات تطهیر پول وچگونگی مقابله با آن»، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاءدانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)،انتشارات سلسبیل،جلد ۱، چاپ اول ،ص ۳۶۱٫
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. شمسناتری،محمد ابراهیم،‌۱۳۸۳،«اصل برائت و موارد عدول از آن»،علوم جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)‌،انتشارات سمت ،ص ۲۸۴٫

 

  1. ———-،«پولشویی ،آثار و عکس العملها» اندیشه های حقوقی،ش ۵،‌ص ۸۷٫

 

  1. صحرائیان ،‌مهدی،۱۳۸۲،«از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو.

 

  1. ———– ،۱۳۸۲،«فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، ‌نشریه مجلس و پژوهش،‌ش ۷۳،ص ۳۳۷٫

 

  1. طاهری ،محمد،‌۱۳۸۲،«چهار راه پولشویی»،روزنامه همشهری.

 

  1. عربیه،‌غلامحسین،۱۳۸۲،«پدیده پولشویی در حقوق ایران»،‌پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ ـ ۷ خرداد ۸۲ )نشر وفاق،چاپ دوم ،ص ۲۱۷٫

 

  1. علیزاده،ژیلا،«مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد»،نشریه بانک و اقتصاد، ش ۳۸،‌ص ۲۴٫

 

  1. فابره،گیلهام،«از پولشویی تا بحران مالی»ترجمه فخرطاولی،نشریه ترجمان اقتصادی،ش ۵۲،‌ص ۴۷٫

 

  1. فریادرس ،محمد،۱۳۸۳،«مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان.

 

  1. کامکار،مهدیس،۱۳۸۲،«آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ۳ ،ش ۹،ص ۲۷٫

 

  1. طغرانگار،حسن،‌۱۳۸۰،«جرایم سازمان یافته درحقوق جزای ایران و بین‌الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع).

 

  1. محمدی،احمد ،۱۳۸۰،«بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع).

 

  1. محمودی جانکی، فیروز،۱۳۸۲،«مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دکتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران.

 

 1. محمودی، وحید،‌‌۱۳۸۲،«پدیده پولشویی و مبارزه با آن»،پولشویی(مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ۸ – ۷ خرداد ۸۲ )نشر وفاق،چاپ دوم،ص ۱۵۷٫

 

ج.اسناد،مدارک و قوانین:

 

 

  1. قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد ۱۹۹۹٫

 

  1. قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۱۹۸۸ وین مصوب ۱۳۷۰٫

 

  1. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

  1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫

 

  1. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *