تحلیل واریانس

Levjt
.023
.013
.089
1.738
.083
جدول شماره (35-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیرهای ضریب مالیاتی، لگاریتم طبیعی کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل دارائیهای به عنوان متغیر مستقل و متغیر افشای اجباری شرکتهای تولیدی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.
در خروجی جدول شماره (36-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
طبق خروجی جدول شماره (36-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، sig آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ضریب مالیاتی با صفر کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض صفر رد می شود و نباید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد.
نمودار (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون فرضیه فرعی چهارم
نمودار شماره (16-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص متغیرهای ضریب مالیاتی، لگاریتم طبیعی کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل دارائیهای شرکتهای تولیدی افشای اجباری استفاده کرد
نمودار شماره (17-4) نمودار p-p فرضیه فرعی چهارم
نمودار شماره (17-4) به نمودار p-p شهرت دارد که بازهم بر نرمال بودن مقادیر باقی مانده ها بعد از اعمال تبدیل مجذور تاکید دارد.
نمودار (18-4) بیانگر چگونگی رابطه بین پاسخ ها و باقی مانده ها فرضیه فرعی چهارم
نمودار شماره (18-4) بیانگر چگونگی رابطه بین پاسخ ها و باقی مانده ها را بررسی می کند و از آنجایی که هیچ روند خاصی را نمایش نمی دهد نشان یکنواخت بودن واریانس خطاها می باشد. واین یعنی پیش فرض دوم انجام رگرسیون برقرار می باشد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات