تحلیل حساسیت

محدودیت سوم: ماشینآلات مصرفی
محدودیت چهارم تا هفتم: نیرویکار در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان
محدودیت هشتم: سرمایهی مورد نیاز برای کشت یک هکتار از محصولات
محدودیت نهم تا یازدهم: به ترتیب محدودیت مربوط به کود ازت، فسفات و پتاس
محدودیت دوازدهم تا چهاردهم: به ترتیب مربوط به علفکش، قارچکش و حشرهکش
محدودیت پانزدهم: محدودیت مربوط به خودکفایی برنج
محدودیت شانزدهم: محدودیت مربوط به خودکفایی گندم
محدودیت هفدهم: محدودیت مربوط به خودکفایی جو
4-6-3 نتایج تخمین مدل برنامهریزی ثانویه ( بر اساس قیمتهای سایهای):
نتایج حاصل از بررسی الگوی بهینه کشت منطقه برای شهرستان ساری، بر اساس قیمتهای سایه‏ای و در واقع بدون حمایتهای دولت در جدول 4-26 ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عدم حمایت دولت از کشاورزان منطقه سبب شد که محصولات سویا و کلزا به عنوان اصلیترین دانههای روغنی منطقه از کشت بهینه منطقه خارج شوند. این موضوع نشان میدهد که حمایتهای دولت در کاشت این محصولات کاملا موثر و مفید واقع شده است و بدون این حمایتها، تولید دانههای روغنی عملا غیرممکن خواهد بود
سود سایهای حاصل از یک هکتار از تولید دانه سویا در شهرستان ساری 6/510296 ریال میباشد و تحلیل حساسیت حاصل از برنامهریزی تخمین زده شده نشان میدهد که اگر این مقدار سود تا 1516327 ریال نیز افزایش یابد، تولید محصول سویا در الگوی منطقه جایی نخواهد داشت. همچنین با توجه به سود 76/1001061 ریالی تولید کلزا در هر هکتار، تحلیل حساسیت سطح زیرکشت این محصول نشان میدهد تا زمانیکه سود حاصل از هر هکتار از تولید این محصول تا مقدار 2132118 ریال افزایش نیابد، تولید این محصول در الگوی بهینه منطقه جایی نخواهد داشت.
تامین نیاز سالانه خانوارها باشد که کشاورزان را مجاب به کاشت این محصول کرده است. بررسی محصولات گندم و برنج، به عنوان محصولات رقیب در کاشت دانههای روغنی نشان می‏دهد که با وجود عدم حمایت دولت در تولید این محصولات، کشاورزان منطقه تمایل به کشت این محصولات دارند. شاید از مهمترین دلایل کاشت محصول برنج در منطقه بحث خودکفایی و همچنین طبق نتایج حاصل شده، محصول برنج در این شهرستان توان رقابت با تولید جهانی این محصول را داشته و میتوان به عنوان یک محصول استراتژیک در بخش کشاورزی محسوب شود.
جدول 4-26: نتایج حاصل از مدل برنامهریزی خطی برای تعیین الگوی بهینه کشت بر اساس قیمتهای سایهای
در شهرستان ساری در سال زراعی 88-1387
ردیف متغیر تصمیم جواب هزینه واحد یا سود سهم کل هزینهکاهش یافته وضعیت پایهای Allowable
Min. c(j) Allowable Max. c(j)
1 سویا 0 59/510296 0 43/1006030- at bound -M 1516327
2 کلزا 0 75/1001061 0 37/1131056- at bound -M 2132118
3 برنج 19/42088 4236044 178287427584 0 basic 5/2335493 308877152