تحقیق رایگان درباره ارزش بازار، هزینه سرمایه، تامین مالی، اوراق قرضه

سود با نرخ 10 درصد رشد یابد. در اینصورت بازده مورد انتظار 15درصد خواهد بود:

از آنجائیکه صدور سهام جدید مستلزم پرداخت هزینه های صعودی فروش سهام می باشد، لذا در مخرج کسر، خالص وجوه حاصل از فروش سهام منظور می گردد و بدین ترتیب هزینه تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی جدید بیش از هزینه تامین مالی از محل سود انباشته خواهد بود:
(6)
نرخ هزینه انتشار و فروش
2-2-9-3-3) مدل صرف ریسک
براساس این مدل، هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها با افزودن 2 تا 4 درصد بابت صرف (پاداش) ریسک به نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت شرکت ها محاسبه می شود:
( 7) صرف ریسک + نرخ بهره اوراق قرضه
از آنجا که تعیین صرف ریسک جنبه قضاوتی دارد، لذا پیش بینی نیز براساس قضاوت انجام می گیرد. در نتیجه با این روش نمی توان نرخ دقیقی از هزینه حقوق صاحبان سهام عادی را بدست آورد.
2-2-9-3-4) رویکرد ارزیابی ریسک(مدل انتظاری (CAPM
مدل CAPM یک مدل انتظاری است که مبتنی بر انتظارات سرمایه گذاران می  باشد لذا مستلزم برآورد انتظارات بازار سهام است که همواره دارای عدم اطمینان است.
در این روش صرف ریسک بازار در ریسک سیستماتیک، ضرب می  شود تا صرف ریسک هر شرکت بدست آید و نرخ بازده بدون ریسک نیز به صرف ریسک اضافه می  شود تا بازده مورد توقع سهام داران (هزینه حقوق صاحبان سهام عادی) محاسبه شود.
هنگام کاربرد روش مبتنی بر الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای باید گامهای زیر را برداشت:
(1) محاسبه بتای شرکت (2) ضرب کردن این بتا در صرف ریسک بازار و به دست آوردن صرف ریسک شرکت (3) افزودن صرف ریسک شرکت به نرخ بدون ریسک تا هزینه سهام عادی شرکت به دست آید.

که در آن بازده مورد توقع سهام عادی، نرخ بازده بدون ریسک،نرخ بازده بازار و ریسک سیستماتیک شرکت است.نرخ سپرده های بانکی مدت دار را می توان بعنوان نرخ بازده بدون ریسک محسوب کرد. در ایران، نرخ بهره اوراق مشارکت صادره توسط ایران خودرو – که توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده است- بعنوان نرخ بازده بدون ریسک در نظر گرفته می شود؛ یعنی، 17%. مشکل اصلی در محاسبه می باشد، چراکه به لحاظ کارا نبودن بازار سهام (سرمایه) ایران استفاده از مدلهای گوردون، با مشکلاتی مواجه است که بعدا به آنها اشاره می شود (منظور کارا بودن اینست که همه استفاده کنندگان اطلاعات یکسان به اطلاعات دسترسی داشته باشند یا اطلاعات یکسان در اختیار همه قرار گیرد و هیچ کسی نتواند با اطلاعات اضافی نسبت به دیگران بازده غیرعادی کسب نماید(هندریکسون53، 2011،125).

2-2-10) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
پس از آنکه هزینه های مربوط همه منابع تامین مالی تعیین گردید، بایستی میانگین موزون این هزینه ها را بدست آورد.میانگین مذکور بعنوان حداقل نرخ بازده قابل قبول در ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری استفاده می شود. این نرخ میانگین- که از این پس بدان اطلاق می شود- کاربرد عمده ای در پذیرش یا رد سرمایه گذاری دارد. منطق این کاربرد هم آن است که قبول پروژه های با بازده بیشتر از باعث افزایش ارزش سهام شرکت در بازار می گردد، چراکه این بازده برای پوشش بازده مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار کافی خواهد بود و از آنجا که حقوق دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز ثابت است، لذا درآمد اضافی به سهام داران عادی می رسد و بازده مورد انتظار آنها بیش از بازدهی می شود که مورد توقعشان بوده و در نتیجه قیمت سهام افزایش می یابد.جهت محاسبه بایستی هزینه جزء جزء سرمایه را در درصد سهم آن منبع از کل سرمایه ضرب نمود:

درصد تامین مالی از طریق بدهی ها در مجموع سرمایه هزینه بدهی ها
درصد تامین مالی از سهام ممتاز در مجموع سرمایه هزینه سهام ممتاز
درصد تامین مالی از طریق سهام عادی در مجموع سرمایه هزینه سهام عادی
درصد تامین مالی از طریق سودانباشته در مجموع سرمایه هزینه سود انباشته
نرخ مالیات
ضرائب و درصدهای فوق می تواند مبتنی بر ارزش دفتری یا ارزش بازار شرکت باشد.
روشهای محاسبه وزن هر منع تامین مالی به طریق زیل می باشد :
2-2-10-1) روش ارزش دفتری
نسبتها در روش ارزش دفتری مبتنی بر مبالغ ترازنامه می باشد. نسبت قابل اعمال از هر منبع تامین مالی به شرح ذیل محاسبه می گردد.

وزن هر منبع تامین مالی =
مزایا :
محاسبه این نسبتها آسان می باشد.
میانگین موزون هزینه سرمایه بر اساس نسبتهای ارزش دفتری در طول زمان نوسان کمتری دارند زیرا نسبتها تحت تاثیر نوسانات قیمتها ی بازار قرار نمی گیرند.
برای شرکتهایی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده اند این روشها تنها راهی است که می توان برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه از آن استفاده کرد.
معایب :
ارزشهای اقتصادی هریک از منابع ممکن است هیچ رابطه ای با ارزشهای دفتری نداشته باشند.
نسبتهای ارزش دفتری با مفهوم هزینه سرمایه سازگار نیست زیرا هزینه سرمایه به صورت حداقل نرخ بازده لازم برای حفظ ارزش بازار شرکت تعریف می شود.
2-2-10-2)روش ارزش بازار
بر این اساس نسبت هر منبع تامین مالی برابر است با ارزش بازار آن منبع تقسیم بر ارزش بازار کل منابع.
مزایا :
این روش با حفظ ارزش بازار شرکت که در تعریف میانگین موزون هزینه سرمایه آمده است همسو است.
با این روش نرخ جاری بازده مورد انتظار س
ر
مایه گذاری تعیین می شود.
بنابراین میانگین موزون هزینه سرمایه ای که با این روش بدست می آید صحیح تر است.
معایب :
وقتی که شرکت در بازار مالی پذیرفته نشده باشد یا هنگامی که اوراق بهادار شرکت به ندرت معامله می شوند ارزش بازار اوراق ممکن است قابل دسترسی نباشد.
با توجه اینکه قیمت اوراق بهادار شرکت بطور روزانه تغییر می کند ، نسبتهای مذکور نیز پیوسته در حال تغییر است.
اگر قیمت اوراق بهادار یک شرکت تحت تاثیر عوامل جانبی بطور غیر واقعی افزایش یا کاهش یابند محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت مخدوش می گردد.
2-2-11) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران
1- برای سهام عادی، سود مشخص و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جریانهای آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می سازد (مشایخی،1392،107).
2- زمان پرداخت سود سهام عادی نامشخص است که این موضوع نیز موجب ابهام در زمانبندی جریانات نقدی آتی سهام و در نتیجه افزایش ریسک سهام عادی را موجب خواهد شد. مطابق ماده 24 قانون تجارت ایران مصوب سال1347، شرکت ها باید سود سهام اعلام شده را حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب مجمع پرداخت نمایند که این هم باز ابهام مورد نظر را از بین نمی برد.
3- عدم وجود قراردادی که شرکت را مکلف به پرداخت سود سهام عادی نماید، ضمانت اجرائی پرداخت سود سهام عادی را زیر سؤال می برد و این مساله نیز بر ریسک سهام عادی خواهد افزود. البته در ایران مطابق ماده 90 قانون تجارت، شرکت ها مؤظفند حداقل 10% از کل سود سال را تقسیم نمایند که این هم باز ابهام مذکور را از بین نخواهد برد.
4- تنوع سهام داران باعث می شود تنوع نرخ بازده های مورد انتظاری ایجاد گردد که محاسبه هزینه سرمایه را با مشکل مواجه می سازد.در ایران این مساله می تواند پر رنگتر از بازارهای کاراتر دنیا باشد، چرا که در بازارهای نسبتا کارا، ریسک سهام توسط بازار تعیین می شود و سرمایه گذاران از بازار پیروی می کنند. در حالیکه در بازار غیر کارای ایران، عده ای از سرمایه گذاران ریسک را تعیین و بازار نیز از آنها تبعیت می کند.
5- فقدان یک روند مشخص برای سرمایه گذاریها و تصمیم گیریها در واحدهای اقتصادی بدلیل تغییرات در مدیریتها و نیز عدم ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی، یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق محاسبه هزینه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می سازد. مساله مذکور در ایران مصداق دقیقی داشته و باعث ایجاد مشکل در محاسبه هزینه سرمایه خواهد شد.
2-2-12 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی
شرکتهای مختلف دارای ساختارهای مختلف مالی با شرایط مختلف مالیاتی و مقادیر متفاوتی از دارایی های غیر عملیاتی (مانند اوراق بهادار قابل فروش ) هستند. این تفاوتها بر معیارهای حسابداری سنتی ، مانند نرخ بازده سهام عادی اثر می گذارد و باعث می شود که دو شرکت یا دو واحد مستقل متعلق به یک شرکت که دارای عملیات مشابه هستند ( از نظر عملیاتی) دارای کارایی متفاوت باشند. نخستین گام این است که چهارچوب حسابداری سنتی را تعدیل کرد و کل دارایی ها را دو گروه قرار داد. دارایی های عملیاتی54 که شامل وجوه نقد ، حسابهای دریافتنی ، موجودی کالا و دارائی های ثابت ، مورد نیاز برای عملکرد شرکت و دارایی های غیر عملیاتی55 که شامل اوراق بهادار قابل فروش ، سرمایه گذاری در واحدهای فرعی ،‌ زمینی که برای کاربرد آینده نگهداری می شود. علاوه بر این باز هم می توان دارایی های عملیاتی را به دو گروه سرمایه در گردش56 و دارایی های ثابت57 طبقه بندی کرد.
بدیهی است که اگر مدیر بتواند از مقدار اندکی سرمایه گذاری در دارائی های عملیاتی به مقدار مشخصی از سود و جریان نقدی دست یابد ( و مبلغی را که سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری کنند کاهش دهد) می تواند نرخ بازده سرمایه را بالا ببرد. سرمایه گذاران (سهام داران ، دارندگان اوراق قرضه و وام دهندگان ، مانند بانکها) نخستین منبع تامین سرمایه برای شرکت می باشند . به سبب استفاده از پول باید مبالغی را به سرمایه گذاران پرداخت کرد که این پول می تواند بصورت بهره وام یا سود تضمینی به اضافه سود سرمایه (در قالب عرضه سهام ) باشد . سوالی که مطرح می شود این است آیا سرمایه گذاران باید تمام سرمایه مورد نیاز برای خرید دارایی را تامین نمایند ؟
پاسخ منفی است . زیرا برخی از این وجوه از طریق عرضه کنندگان مواد اولیه تامین می شود و آنها را تحت عنوان حسابهای پرداختنی 58 گزارش می نمایند.در حالیکه برخی دیگر از این وجوه در قالب دستمزد تحقق یافته و پرداخت نشده و مالیات معوق 59 تامین می شوند . از این رو شرکتها از عرضه کنندگان مواد اولیه، کارکنان و مقامهای مالیاتی وامهای کوتاه مدت بدون بهره می گیرند . معمولاً حسابهای پرداختنی و مقادیر تحقق یافته پرداخت نشده بدون هزینه هستند. زیرا برای مصرف این اقلام هیچ هزینه آشکاری منظور نمی شود . بنابراین اگر شرکتی با 100 میلیون دلار دارایی جاری فعالیت می کند ولی حسابهای پرداختنی به 10 میلیون دلار و دستمزد و مالیات معوقه (تحقق یافته و پرداخت شده ) به ده میلیون دلار برسد درآن صورت سرمایه در گردش تامین شده بوسیله سرمایه گذاران60تنها به 80 میلیون دلار خواهد رسید .
به دارایی های جاری که در عملیات به کار برده می شوند سرمایه در گردش عملیاتی 61 نامیده می شود و پس از کم کردن حسابهای پرداختنی و مبالغ تحقق یافته و پرداخت ن
شده از سرمایه در گردش عملیاتی عددی بدست می آید که آنرا خالص سرمایه در گردش عملیاتی62 می نامند . بنابراین خالص سرمایه در گردش عملیاتی عبارت است از سرمایه در گردش که بوسیله پولهای تامین شده بوسیله سرمایه گذاران بدست آید تعریف کارساز این عبارت به شکل معادله زیر ارائه می شود( پارساییان ،1392،143).
خالص سرمایه درگردش عملیاتی= همه بدهیهای جاری که بهره به آنها تعلق نمی گیرد- همه دارائی های جاری که بهره به آنها تعلق نمی گیرد
خالص سرمایه درگردش عملیاتی= (مبالغ تحقق یافته وپرداخت نشده+ حسابهای پرداختنی )- (موجودی کالا+ حسابهای دریافتنی + صندوق)
خالص دارائی ثابت + خالص سرمایه در گردش عملیاتی = کل سرمایه عملیاتی
2-2-13 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی
ارزش افزوده اقتصادی برای یک دوره بصورت زیر محاسبه می شود:
ارزش افزوده اقتصادی= NOPAT – CE × WACC
NOPAT =

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *