تحقیق درمورد منابع سازمان، عوامل موثر، نرم افزار

جمله شامل سطوح ابهام نقش، خود مختاری ، کیفیت نظارت ، کیفیت روابط اجتماعی و سطح پشتیبانی در محل کار باشد. رابطه رضایت و جابجایی شغلی همچنین می تواند توسط سایر متغیرها مثل جسنیت یا خلق وخو تعدیل شود. روشن نیست که رابطه رضایت شغلی وقصد جابجایی چقدر می تواند ، قوی باشد چون می تواند وابسته به ابعاد کار در سازمانهای وی‍‍ژه مثل صنعت نوشیدنی و مواد غذایی یا صنایع خدماتی متفات باشد (یانگ چانگ وهمکاران،42،2010).
رضایت شغلی می تواند جابجایی کارکنان و غیبت را کاهش دهد همچنین می تواند نرخ سوانح را کاهش دهد. اما در طولانی مدت تاثیرات نامطلوب مثل از دست رفتن کارکنان آموزش دیده ، بهره وری تحقق نیافته و روحیه پایین می تواند اغلب منتهی به منافع مالی پایین تر از حد پیش بینی شده شود. (کاسکیو 122، 2002)
رضایت شغلی عبارت است از(رضایت از دستمزد، رضایت از ماهیت کار و رضایت از سرپرست)، خاطری123وهمکاران (1999) عوامل کنترل برجابجایی کارکنان رادر سه بعد رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و عدالت سازمانی (توزیعی و مستمر) می دانند وبیان می کنند چون سازمانها روی این عوامل کنترل دارند پس قابل تغییر هستند (خاطری وهمکاران،7،1999).
وان دیک124 و همکاران (2004) شواهدی مبنی بر این یافتند که احساس همدلی با سازمان چقدر می تواند جابجایی شغلی را پیش بینی کند. اما این رابطه تاحدی توسط رضایت شغلی واسطه گر انجام می شد. مایر 125و آلن (1997) مطرح می کنند که اغلب متغیرها شامل تجارب شغلی، تجارت تربیت اجتماعی ،رویه های عملکرد مدیریت ، مشخصات شخصی و شرایط محیطی هستند. این متغیرها با تجارب شغلی ، وضعیتهای نقش و قرارداد های روانشناختی آغاز و با قضاوتهای مرتبط با هزینه ، هنجار و عاطفه دنبال می شوند(یانگ چانگ وهمکاران،42،2010).
رضایت شغلی کارکنان روی جابجایی کارکنان در سازمانها تاثیر دارد. استلزامات این واقعیت آن است که میزان توانایی سازمان برای حفظ کارکنانش بستگی به سطح رضایت شغلی دارد که این کارکنان ایجاد می کنند. می دانیم که رضایت شغلی تاثیر مثبت روی قصد جابجایی کارکنان دارد. این بدان معناست که نارضایتی از شغل نرخ قصد جابجایی کارکنان در سازمان را افزایش می دهد یا خواهد داد (ایمباه126 وایکمیفونا،2012،276).
بخش پنجم: پیشینه تحقیق
2-5-1- تحقیقات خارجی
کیمبرلی ودیگران ( 2006 )تحقیقی تحت عنوان نقش کارکنان نیروی فروش درتوسعه محصول انجام داده اند.نتایج این تحقیق نشان داده است که تمام پاسخ دهندگان معتقدند که نیروی فروش به طورمستقیم وغیر مستقیم میتواند بررشدوتوسعه محصول یاخدمت جدید مؤثرباشد.همچنین شرکتهایی که به نیروی فروش خود به طورمستقیم پاداش نمیدهند،باارایه مشوق های مناسب تاحدزیادی میتوانند تلاش انهارابرای جمع آوری اطلاعات برای محصول /خدمت جدید برای نسل آینده دوچندان سازند.
راویپالارپزی ومارک سپیس( 2004)تحقیقی باعنوان ادراک تکنولوژی یکپارچه درنیروی فروش خودکار(اتوماسیون درتایلند انجام شده است. نتایج نشان میدهد شرکت های خدمات مالی در سطح بالا در آسیا باید بامدیریت و استفاده ازتکنولوژی نیروی فروش موجود مزیت رقابتی خودرا افزایش دهند.انها باید مهارتهای نیروی فروش راتوسعه دهند تابتواننداز نیری فروش خودکاربهره مناسب را ببرند .البته بسیار از این مهارتها درجهت توسعه مهارتهای فنی موردنیاز نیروی فروش نمیباشد واموزشها درجهت فروش واقعی می باشد.
جولیت(2009) تحقیقی باعنوان مدیریت بر مشاورههای فروش وخدما 9درکشورفرانسه صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مسابقه در فروش می توانند تاثیر منفی بر شرایط خدمات داشته باشند.
جیم بالز(2007) تحقیقی باعنوان رابطه بین رضایت شغلی نیروی فروش وتأثیر ان برگروههای سازمانی درآمریکا صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد که جنبه های مختلف رضایت شغلی نیروی فروش ارتباط بسیارزیادی دارد با تعهد سازمانی. یافته ها همچنین نشان می دهد که این روابط برای نیروی فروش زن و مردیکسان نیست
سالانوا 127و همکاران (2005) در تحقیق خودبه بررسی نقش متعادل شرایط خدمات میان نتایج وپیامدها (منابع سازمانی و اشتیاق کاری ) و عملکرد کارکنان و وفاداری مشتریان پرداخته اند . آنها نمونه ای از342 کارمند/ 114 واحد کاری، 58 هتل (حوزه ی پذیرش ) و 56 رستوران انتخاب کرده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل سازی معادله ی ساختاری استفاده شده است ،نتایج نشان میدهد ،که منابع سازمانی وتعامل درکارو پیش بینی وضعیت خدمات تعدیل کننده هستنددر پیش بینی عملکرد کارکنان و وفاداری مشتریان (سالانوا و همکاران،2005،1218)
توسط کاتر128 و زبکر(2008) پژوهشی درباره محرکهای تعهد و اجزاء تعهد و ارزیابی اجزاء تعهد بر وفاداری مشتری از دیدگاه مشتریان در بخش خدمات شرکتهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی صورت گرفته است. در این پژوهش بر اساس یافته های روانشناسی اجتماعی تعهد به سه جزء تعهد عاطفی، محاسبه ای و هنجاری تقسیم شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت بین اعتماد با تعهد عاطفی تایید می شود و ارتباط منفی بین اعتماد با تعهد محاسبه ای و ارتباط مثبت بین اعتماد و تعهد هنجاری تایید نشد. همچنین ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد عاطفی و ارتباط منفی بین رضایت و تعهد محاسبه ای تایید شد و ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد هنجاری تایید نگردید. بر اساس یافته های این پژوهش ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی و وفاداری تایید شد و ارتباط مثبت بین تعهد هنجاری با وفاداری تایید نشد و ارتباط بین تعهد محاسبه ای با وفاداری معنادار نبود. همچنین ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی با تعهد هنجاری تایید شد(کاترو زبکر،2008).
وانگ(2004) تحقیقی در سازمانهای خدماتی چین انجام داده است که رفتار مصرف کننده و ارزش مشتری را در قالب چارچوب جامع و منسجمی مورد بررسی قرار داده است و به نتایج جالب و مفیدی دست یافتند. هدف این محققان بررسی کاربردی و عملی ارزش از دید مشتری در ارتباط با عملکرد مدیریت رابطه با مشتری بود. بنابراین در مدل شس تغییراتی اعمال کردند .در مدل پیشنهادی آنها ابعاد کلیدی ارزش، شامل کارکردی، اجتماعی، احساسی و بعد چهارم هزینه یا خسارت پرداختی است به زعم این محققان مدل شس با وجود دو بعد شناختی و موقعیتی ارزش به اندازه کافی جامع و در عین حال کاربردی نیست. به همین خاطر بعد چهارم را جایگزین این دو بعد کرده و معتقدند در بعد چهارم خسارتهای پولی و غیر پولی مشتری در جهت کسب کالا مثل هزینه های جستجو، یادگیری، نگهداری و نیز ریسک های مالی و اجتماعی و زمان و انرژی صرف شده از نظر مشتری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت لحاظ می شود(وانگ129 ،172،2004)
هارتر 130وهمکاران ( 2003 ) به بررسی رابطه بین اشتیاق شغلی ، رضایت کارمند ، رضایت مشتری، بازدهی، سود، جابجایی کارمندان و ایمنی در سطح واحد تجاری پرداخته اند آنها نمونه ای از 7939 واحد تجاری از 36 شرکت مستقل از5 نوع صنعت مختلف را انتخاب نموده اند ،نتایج نشان میدهد که روابط تعمیم پذیر ی بین اشتیاق شغلی و5 سطح پیامدهای سازمانی (بهره وری ، رضایت مشتری، ایمنی کارمند، جابجایی کارکنان وسود )رابطه معناداری وجود دارد(هارتر وهمکاران،2003).
2-5-2- تحقیقات داخلی
عزیزی و همکاران ( 1388)درتحقیق خودبه بررسی عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش :رویکرد معادلات ساختاری پرداخته اند ،نتایج نشان داد که از بین ادراکات شغلی نیروی فروش :اشتیاق شغلی یر عملکرد عینی فروش و سخت کوشی بر عملکرد ارائه فروش و رفتاری بیشترین تاثیر را دارند.همچنین مشخص شد که عملکرد عینی فروش تابعی از عملکرد های ارائه فروش و رفتاری است.این تحقیق نشان داد که برای تبیین اثر تعارض ،اشتیاق و رضایت شغلی باید متغیر میانجی سخت کوشی رامد نظر قراردارد(عزیزی و همکاران ،253،1388).
عزیزی و روستا ( 1389)تحقیقی مبنی بر عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش با رویکرد دو سطحی انجام د اده اند که براساس نمونه ای 482 نفره از نیروهای فروش 30شرکت فعال در صنعت موادغذایی و با استفاده از یک پرسشنامه 39 سوالی انجام شده است .در این پژوهش تاثیر اثار اصلی سه نیاز :شایستگی ،ارتباط و استقلال به عنوان نیازهای اساسی فیزیولوژیکی و آثار اصلی و تعدیل گر جو رقابتی و خودکارآمدی جمعی فروش با رویکرد دو سطحی و نرم افزار HLM6.05 بررسی شده است .نتایج نشان داد نیاز ارتباط بر عملکرد موثر نیست .تحلیل ها مشخص کرد که نیاز شایستگی ،نیاز استقلال و خود کار آمدی جمعی فروش به صورت مثبت و جو رقابتی به صورت منفی بر عملکرد نیروی فروش موثرند این مطالعه نشان داد ،جورقابتی بر ارتباط بین شایستگی و عملکرد اثر تعدیل گر مثبت و خودکار آمدی جمعی فروش بر ارتباط بین استقلال و عملکرد اثر تعدیل گرمنفی دارد.(عزیزی و روستا ،1389،95).
امیری(1390) تحقیقی باعنوان بررسی رابطه بکارگیری بازاریابی داخلی و مشتری گرایی 0مطالعه موردی بانک تجارت و مسکن انجام داده است .این تحقیق با هدف پاسخ گویی به این سوال که “آیا بکارگیری روشها و تدابیر بازاریابی درونی بر رفتار مشتری گرایانه کارکنان بانک تجارت و مسکن تاثیر دارد؟” انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک مکسن و تجارت در شعب تهران می باشد و با روش نمونه گیری طبقه ایی ساده از هر بانک تعداد 200 نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی در بانک تجارت و مسکن بر طبق یک مدل مفهومی (تحلیل مسیر) می تواند رفتار مشتری گرایانه کارکنان را افزایش دهد(امیری،1،1390).
گیلانی نیا وشریف (1386) تحقیقی با هدف بررسی ابعاد قوی تری بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بیمه انجام داده اند ،که براساس مدل ارائه شده توسط دوبیسی شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و کنترل تعارض در نظر گرفته شده است.تحقیق از نوع علّی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بیمه استان گیلان می باشد . داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Spss به روش تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است ،نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که متغیرهای اعتماد، تعهد و ارتباطات در سطح معنی داری 0.05 بر میزان وفاداری مشتریان بیمه تأثیر دارند ولی تأثیر متغیر کنترل تعارض درسطح معنی داری 0.05 بر میزان وفاداری مشتریان تأیید نگردید(گیلانی نیا وشریف ،،1،1386).
اکبری(1384)درپژوهش خودبه بررسی رابطه صفات شخصیتی کارکنان خدماتی با مشتری گرایی و ارزیابی عملکرد آنان درهتل های سه ستاره به بالا در شهر تهران پرداخته است. نتایج حاکی از وجود روابط معنادار بین برخی از صفات شخصیتی، مشتری گرایی و ارزیابی عملکرد می باشد. در نهایت چنین نتیجه گیری شد ه است که صفات شخصیتی کارکنان خدماتی پیش گویی کننده های معتبری از مشتری گرایی و عملکرد خدماتی آنان است. بر این اساس به مدیران هتلها پیشنهاد می شود برای مشاغل خدماتی (مثل پذیرشگری و میزبانی) افرادی را به کار گمارند که از نظر شخصیتی استعداد انجام آن شغل را دارند(اکبری،113،1384)
جوانمرد ومردانی(1389)تحقیق با هدف بررسی تأثیرات کیفیت خدمات و رضایت بر سه نیت رفتاری مشتریان یعنی تبلیغات شفاهی، بازید مجدد از سایت و نیات خرید در خرید اینترنتی وب سایتهای شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 4200 خریدار از خریداران محصولات شیمیایی، پلیمری، آروماتیکها، کودها و مشتقات آنها و مایعات گاز این شرکت می باشد، که بر اساس نمونه گیری انجام شده 352 خریدار انتخاب شد. برای استفاده شده است. نتایج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *