تجزیه و تحلیل رگرسیون

کلموگروف اسمیرنف
1.72
82/0
1.7133
90/0
0325/0
650/0
برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون بایستی آزمون های پیش فرض زیر انجام شوند:.
نرمال بودن باقی مانده ها:
برای آزمون نرمال بودن جملات خطا از آزمون های مختلفی می توان استفاده کرد، یکی از این آزمون ها، آزمون کلموگروف اسمیرنف می باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده شده است.چون نتیجه آزمون 650/0 بالای 05/0 می باشد نشان می دهد داده ها نرمال هستند.
همسانی واریانس ها :
درصورت استفاده از روش داده های تابلویی نکته قابل ذکر دیگر این است که هنگامی که تعداد بنگاه از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد با مشکل ناهمسانی واریانس مواجه خواهیم بود. اگر از روش اثرات تصادفی استفاده شود نیازی به حل این مشکل نیست زیرا این روش بگونه ای است که در مراحل انجام کار این مشکل را بصورت خودکار حل می نماید اما در صورت استفاده از روش اثرات ثابت باید مشکل ناهمسانی واریانس رفع شود. بنابراین باید از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) برای تخمین مدل، استفاده نمود. برای بررسی همسانی واریانسها از آزمون بروچ- پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت (0325/0) که کمتر از 5 درصد می باشد، نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد می شود یعنی مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می باشد. لذا برای رفع این مشکل از روش رگرسیون (GLS) استفاده شده است.
استقلال باقی مانده ها:
برای آزمون همبسته نبودن واریانس های بیان نشده در دوره های مختلف که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون می باشد و یا خود همبستگی نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. با توجه به عدد 1.7133 نشان دهنده عدم خود همبستگی است.
خطای تصریح مدل:
در این تحقیق برای بررسی خطای تصریح مدل از آزمون رمزی استفاده شده است در صورتی که سطح اهمیت بالای 5 درصد باشد مدل صحیح تصریح گردیده است و چون در این تحقیق سطح اهمیت 90/0 می باشد بنابراین مشکل تصریح مدل نداریم.
ضریب تعیین :
ضریب تعین برای مدل اول تحقیق 82/0 می باشد که نشان دهنده این است که 82/0 تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل این مدل تبیین می شود.
همخطی:
همخطی به معنای وجود ارتباط خطی کامل یا دقیق بین همه یا بعضی از متغیرهای توضیحی مدل رگرسیون می باشد.اگر همخطی کامل باشد،ضرایب رگرسیونی متغیرهای x ، نامعین و انحراف معیارهایشان بی نهایت است.هیچ معیار خاصی برای بررسی همخطی وجود ندارد.حالت همخطی کامل یک شکل افراطی است و عملا وجود ندارد.بنابراین هدف از بررسی همخطی وجود یا عدم وجود آن نیست بلکه شدت این رابطه است.یکی از اقدامات ممکن جهت رفع مشکلات همخطی،ترکیب کردن داده های مقطعی و سری های زمانی است و چون در این تحقیق نیز از این روش استفاده شده است،پس در صورت وجود همخطی این مشکل خود به خود برطرف می شود.
آزمون علیت گرنجری میان متغیرهای مدل دوم و بازده سهام
این آزمون به منظور بررسی رابطه علیت گرنجری بین متغیرهای مدل دوم تحقیق با بازده سهام انجام می شود،جدول(4-11) با توجه به آماره آزمون انجام شده در مورد اندازه شرکت رابطه علی با بازده سهام وجود دارد، یعنی اندازه شرکت علت گرنجری بازده سهام می باشد ولی بازده سهام علت گرنجری اندازه شرکت نمی باشد.در مورد جریان وجه نقد عملیاتی نیز با توجه به آماره آزمون انجام شده رابطه علی با بازده سهام وجود دارد یعنی جریان وجه نقد عملیاتی علت گرنجری بازده سهام می باشد ولی بازده سهام علت گرنجری جریان وجه نقد عملیاتی نمی باشد. در مورد تعدیلات حسابداری با توجه به آماره آزمون انجام شده رابطه علی با بازده سهام وجود ندارد.و در مورد متغیر آخر یعنی اقلام تعهدی با توجه به آماره آزمون انجام شده رابطه علی با بازده سهام وجود دارد،یعنی اقلام تعهدی علت گرنجری بازده سهام می باشد ولی بازده سهام علت گرنجری اقلام تعهدی نمی باشد.
جدول (4-9)نتایج آزمون علیت گرنجری برای متغیرهای مدل دوم
فرضیه