تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه

5-تنبیه کارکنان باعث عدم تکرار اشتباه می شود؟
6-ترس از جریمه شدن در عدم تکرار اشتباه تاثیر دارد؟
7-رفتار خشن کار فرما مانع انجام اشتباه می شود؟
8-شرایط شرکت مانع عدم گرایش به اشتباه میشود؟(روحیه قانون گرایی در سایر کارکنان منظور است)
فصل سوم : روش تحقیق
9-تاثیر اقتصادی تنبیه مانع گرایش به تخلف میشود؟
در این آزمون برای هر سوال چهار گزینه در نظر گرفته شده بود که به قرار زیر میباشند:
الف)خیلی زیاد ب)زیاد ج)کم د)خیلی کم
3-6 بررسی پایایی پرسشنامه:
اعتبار یا همان پایایی به معنای قابلیت اعتماد،ثبات،همسانی،قابلیت پیش بینی و دقت یا صحت است.(پاشا شریفی،شریفی،1383،ص241).
به منظور بررسی پایایی این آزمون از روش باز آزمایی استفاده شد.ومشاهده گردید که پاسخ به سوالات پرسشنامه در مرحله دوم 0.933 مجددا تکرار شد که این امر نشانگر پایایی بالایی می باشد.البته علاوه بر روش فوق از آلفای کرونباخ نیز استفاده گردیدید.
&=k/k-1(1-(∑Si2 /St2)) =.89
نعداد سوالات : k
مجموع واریانس سوالات : Si2∑
واریانس نمره های خام آزمودنی ها: St2
3-7 بررسی روایی ازمون:
مراد از روایی آن است که ابزار اندازه گیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغیر تحقیق از کارایی لازم بر خوردار باشد.به عبارت دیگر،روایی مستلزم آن است که ابزار پژوهش همان متغیری را اندازه گیری کند که پژوهشگر قصد اندازه گیری آنرا دارد.(پاشاشریفی،شریفی، 1383، ص246).
در تهیه پرسشنامه این تحقیق از نظرات دو نفر از صاحب نظران در رشته رفتاری و تربیتی استفاده شده است.سپس این پرسشنامه در جلساتی با حضور خبرگان به بحث گذاشته شد که در نهایت با تغییرات اندکی که اعمال شد،خبرگان پذیرفتند که این پرسشنامه قادر به بررسی اهداف تحقیق می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات را می توان مهمترین قسمت یک کار پژوهشی دانست.تا پیش از این فصل اطلاعاتی که گرد آوری شده اند فقط مجموعه ای از اعداد وارقام بدون معنی استند . برای معنی دار کردن آنها و روابط میان آنها از علم آمار کمک گرفته می شود.تجزیه وتحلیل اطلاعات بخشی مهم از فرایند روش تحقیق علمی است که پژوهشگر را در رسیدن به یک نتیجه،کمک می کند.در این فصل اطلاعات جمع آوری شده در محیط نرم افزار SPSS با انجام عملیاتها و آزمونهای آماری مناسب با توجه به سوالات و فرضیات پژوهش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.نتایج بدست آمده بر مبنای آمار توصیفی و استنبا طی خلاصه و طبقه بندی شده و نتایج حاصله از این عملیاتها برای نتیجه گیری استخراج شده اند.این فصل دارای سه قسمت است که در هر قسمت به بررسی هر فرضیه پرداخته می شود.در هر قسمت نیز به بررسی سوالات مر بوط به آن فرضیه می پردازیم تا رابطه بین متغیرهای آن سوال را پی ببریم.اما در ابتدا به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه آماری مب پردازیم.
4-1بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه تحقیق
در این قسمت جامعه آماری از نظر سه ویژگی جمعیت شناختی سن،جنس و تحصیلات مورد بررسی قرار میگیرند.این بحث به ما در بررسی ابعاد مختلف پژوهش کمک میکند.علی الخصوص در شناسایی متغیرهایی که ممکن است در پژوهش دخیل شوند و یا لازم باشد به صورت جداگانه درباره تاثیر آنها بر مساله مورد آزمون تحقیقاتی صورت پذیرد.
آمار تو صیفی متغیر سن4-1
دامنه