تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته- قسمت ۱۰

سود ویژه قبل از کسر بهره و مالیات

 

 

۱۲۷۶۲۲٫۰

 

 

۲۰۲۲۲۱۹۰٫۰

 

 

۱۸۲۷۲۷۷٫۰۴۶۰۰۰

 

 

۲٫۸۷۱۲۳۷۴۶

 

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

-۱۸۶۰۹۹۵٫۰

 

 

۶۱۴۳۵۴۸۵٫۰

 

 

۲۰۰۲۸۷۱٫۵۱۱۷۶۰

 

 

۶٫۱۲۵۲۶۰۸۶

 

 

 

جمع کل بدهی

 

 

۱۵۰۷٫۰

 

 

۷۳۱۴۶۶۸۲۸٫۰

 

 

۱۹۸۱۷۲۵۷٫۱۰۶۸۴۰

 

 

۷٫۹۰۷۲۲۴۱۷

 

 

۲-۴- آزمون‏های پیش فرض رگرسیون

 

 

  1. آزمون ثابت بودن واریانس پسماندها (جمله خطا)

 

یکی از فرض‏ها در برازش مدل فرض ثابت بودن واریانس جمله خطا می‏باشد. اگر واریانس خطا دارای جمله ثابت نباشد آن را واریانس ناهمسانی می‏گویند. یکی از آزمون‏های تشخیص ناهمسانی واریانس آزمون آرچ (ARCH) می‏باشد که راجع به ثابت بودن یا متغیر بودن واریانس جمله خطا است. در واقع قبل از هرچیزی بایستی راجع به وضعیت واریانس جمله خطا، چنین آزمونی صورت گیرد. برای بررسی اینکه آیا واریانس ثابت است یا خیر؟ بنابراین فرض ذیل تدوین می‏گردد
H0 : ai = ۰ واریانس خطا ثابت نمی‏باشد
H0 : ai ≠ ۰ واریانس خطا ثابت می‏باشد
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۴-نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
وضعیت سطح
معنی‏داری
آماره F آزمون
عدم وجود ناهمسانی واریانس ۰٫۸۵۴ ۰٫۰۳۴ آماره F
عدم وجود ناهمسانی واریانس ۰٫۸۵۲ ۰٫۰۳۵ مشاهده*ضریب تعیین

 

بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس نشان می‏دهد سطح معنی‏داری مقدار آماره F در سطح خطای ۵ درصد، بزرگتر از ۵ درصد و معنی‏دار نیست و یا به عبارت دیگر مقادیر آماره F به دست آمده مدل از مقادیر مربوط به آماره جدول‏ کوچک‏تر می‏باشد بنابراین فرضیه Hمبنی بر ناهمسانی واریانس جملات خطا رد می‏گردد. بنابراین می‏توان استدلال کرد که داده‏ها از واریانس همسانی برخوردار هستند.
۱-۲-۴- آزمون خودهمبستگی سریالی
در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سری های زمانی قرار دارند، فرض عدم خود همبستگی سریالی بین اجزاء اخلال که از فروض مهم مدل کلاسیک است، اغلب نقض می شوند، بنابراین لازم می باشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل، به بررسی پدیده خود همبستگی سریالی بین جملات اخلال پرداخته شود ؛ زیرا در صورت وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزاء اخلال ، تخمین‏زن‏های OLS دیگر در بین تمام تخمین‏زن‏ها بدون تورش، کارا نیستند یعنی دارای حداقل واریانس نمی‏باشند و در نتیجه استنباط آماری، قابل اعتماد نخواهد بود . برای این منظور، معمولاً از آزمون تشخیص خود همبستگی سریالی بریوش گادفری استفاده می‏گردد. در این آزمون فرضیه ها به شکل زیر است :
عکس مرتبط با اقتصاد
H0 : عدم خودهمبستگی
H1 : وجود خود همبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *