تالیف قلوب درفقه سیاسی امامیه- قسمت 3

ج:ارتباط تالیف قلوب بااقامه نمازجماعت درمکه ومدینه………………………………………………………….84
د:تالیف قلوب به مثابه مبنایی برای حقوق اقلیت ها…………………………………………………………………85
فصل دوم:تولی تالیف قلوب ………………………………………………………………………………………87
مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………….88
گفتاراول:تولی حاکم درادله اربعه………………………………………………………………………………………….89
بنداول:تولی حاکم درقرآن وروایات………………………………………………………………………………………89
1:قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………88
1-1:بررسی دلالت آیه…………………………………………………………………………………………………………90
2:روایات…………………………………………………………………………………………………………………………..91
1-2: روایاتی که بر وجوب دفع زکات به امام علی (ع) و جانشینان ایشان دلالت دارد…………………91
1-1-2:روایت منقول ازامام عسگری(ع)………………………………………………………………………………..91
2-1-2:روایت محمدبن یعقوب……………………………………………………………………………………………91
3-1-2:روایت دعائم الاسلام………………………………………………………………………………………………..92
4-1-2:روایت محمدبن اسماعیل………………………………………………………………………………………….92
5-1-2:روایت زراره……………………………………………………………………………………………………………92
بنددوم: ادله دیگربرای حکم تولی امام…………………………………………………………………………………..94
1.سیره پیامبراکرم(ص)………………………………………………………………………………………………………..94
2.سیره امام علی(ع)…………………………………………………………………………………………………………….95
3:فلسفه تشریع زکات………………………………………………………………………………………………………….97
بنددوم:تولی مالک درادله……………………………………………………………………………………………………..98
الف:قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………….98
ب: روایات………………………………………………………………………………………………………………………..99
1.روایاتی که رساندن زکات به مستحقین راتوسط مالک مجزی می دانند……………………………………99
1-1:روایت یونس بن یعقوب………………………………………………………………………………………………99
2.روایت جوازنقل ازبلد……………………………………………………………………………………………………….99
1-2:روایت محمدبن یعقوب……………………………………………………………………………………………….99
3.روایت جوازوکالت مالک……………………………………………………………………………………………….100
1-3:روایت محمدبن یعقوب……………………………………………………………………………………………..100
2-3:روایت علی بن ابراهیم……………………………………………………………………………………………….100
ج:اجماع………………………………………………………………………………………………………………………….101
بندسوم: نقدوبررسی ادله……………………………………………………………………………………………………102
الف: آیات قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………..102
ب: روایات………………………………………………………………………………………………………………………102
ج: اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………104
گفتاردوم:تولی زکات درمنابع فقهی امامیه…………………………………………………………………………….105
مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………….105
بنداول:تولی زکات درآراءفقها…………………………………………………………………………………………….105
1. فقیهانی که قائل به تولی زکات توسط امام (ع) هستند……………………………………………………….105
1-1:شیخ مفید………………………………………………………………………………………………………………….105
2-1:ابوالصلاح حلبی………………………………………………………………………………………………………..105
3-1:ابن براج……………………………………………………………………………………………………………………106
4-1:سیدمرتضی……………………………………………………………………………………………………………….106
5-1:شیخ طوسی………………………………………………………………………………………………………………106
6-1:ابن زهره…………………………………………………………………………………………………………………..107
7-1:صاحب دعائم الاسلام………………………………………………………………………………………………..107
8-1:صاحب جواهر………………………………………………………………………………………………………….108
9-1:صاحب عروه……………………………………………………………………………………………………………108
10-1:آیت الله منتظری………………………………………………………………………………………………………108
11-1:امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………………………….109
2: ادله مخالفین ومنتقدین تولی زکات به صورت غیروجوبی از ناحیه امام (ع)………………………….109
1-2:شیخ طوسی………………………………………………………………………………………………………………109
2-2:علامه حلی…………..

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

………………………………………………………………………………………………….110
3-2:صاحب جواهر………………………………………………………………………………………………………….111
4-2:شیخ انصاری……………………………………………………………………………………………………………..111
جمع بندی ونتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………..113
فصل دوم:جایگاه وآثارتالیف قلوب درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………………114
مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………. 115
گفتاراول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………..116
1:سیاست خارجی…………………………………………………………………………………………………………….116
2:اهداف سیاست خارجی………………………………………………………………………………………………….116
3:عوامل موثربرسیاست خارجی………………………………………………………………………………………….117
1-3:ارزش هاواعتقادات…………………………………………………………………………………………………….117
2-3:زمینه های تاریخی وفرهنگی……………………………………………………………………………………….118
3-3:عامل جغرافیایی ،جمعیت واهداف استراتژیک……………………………………………………………….118
گفتاردوم:مفهوم رفتارهای حمایت گرایانه درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران………………..119
گفتارسوم:آثارتالیف قلوب درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران……………………………………. 121

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *