مقاله (پایان نامه) : تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ارتباط ارزشی اطلاعات سود

ارتباط ارزشی اطلاعات سود

بال و براون(1968) و بیور(1968) اشاره کردند که قیمت‌های سهام، واکنش‌های سرمایه‌گذاران نسبت به اعلامیه‌های سود را در بردارند. بیور، لمبرت[1]، مورس[2](1980) یافتند که تغییرات قیمت سهام، تغییرات در انتظارات آتی سود را منعکس می‌سازد، و همچنین به این نتیجه رسیدند که تغییرات قیمت سهام، یک مبنا برای پی بردن به سود آتی مورد انتظار فراهم می‌کند. برنارد[3](1995) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیشتر به سود توجه می‌کنند تا سود سهام و ارزش دفتری، و نظریه داد که سود نسبت به ارزش‌های دفتری و سود سهام دارای ارتباط ارزشی بیشتری است. کانروی و همکاران[4](2000) اثرات مرتبط سود و سود سهام بر قیمت‌های سهام را با استفاده از اعلامیه‌های سود و سود سهام در ژاپن بررسی کردند و یافتند که اثر سود بر قیمت‌های سهام در مقایسه با اطلاعات منتقل شده توسط سود سهام بسیار معنادارتر است.

بریف و زارووین[5](1999) استفاده کردند از اولسون(1995) و فلت‌هام[6] و اولسون(1995) جهت اثبات این که سود، در یک مبنای مستقل، برای قیمت‌های سهام شرکت‌های با سود مثبت دارای قدرت توضیحی بسیاری است. آنها نتیجه گرفتند که قدرت توضیحی کلی سود شبیه سود سهام است، اما سود در یک مبنای مستقل، هنگامی که شرکت‌ها دارای سود مثبت هستند بر ارزش‌های دفتری و سود سهام برای تشریح قیمت‌های سهام تسلط می‌یابند. به طور کلی، ادبیات دریافته است که سود دارای ارتباط ارزشی است.

به عقیده اولسون(1995) و برنارد(1995)، شمول سود در الگوهای ارتباط ارزشی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مطالعات بریف و زارووین(1999) و لندزمن و مایدو[7](2001) نشان داد که سود برای بررسی ارتباط ارزشی فزاینده‌ی سایر متغیرها در الگوها، یک متغیر توضیحی تعیین کننده در الگوهای ارتباط ارزشی می‌باشد.

2-12-2- عوامل موثر بر ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت

تحقیقات قبلی بیان می‌دارد هنگامی که سودهای فعلی محکی خوبی از سودهای آتی شرکت فراهم نمی‌کند، و شرکت به احتمال زیاد با توقف فعالیت یا تصفیه مواجه است، ارزش دفتری از اهمیت فزاینده‌ای در تعیین ارزش شرکت برخوردار است.(کولینز و همکاران[8]، 1997) بر مبنای مطالعات انجام شده یکی از عواملی که در تشریح نوسان قدرت توضیح دهندگی سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت در طول زمان حائز اهمیت است، تغییر اندازه شرکت‌ها است. هاین(1995) با بررسی احتمال زیاندهی در شرکت‌های بزرگ و کوچک نشان داد که شرکت‌های کوچتر نسبت به شرکت‌های بزرگتر احتمال بیشتری دارد که زیان گزارش کنند. او دلیل این امر را تنوع بیشتر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ می‌داند و اظهار می‌کند هنگامی که اقتصاد دچار تزلزل می‌شود، شرکت‌های بزرگتر بهتر می‌توانند خود را از زیان در امان نگه دارند. در نتیجه، ثبات سود شرکت‌های کوچکتر کمتر است؛ که این امر منجر به افزایش اهمیت ارزش دفتری نسبت به سود در ارزیابی شرکت می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که شرکت‌های کوچکتر نسبت به شرکت‌های بزرگتر دچار معضلات مالی یا شکست شوند. به خاطر دلایلی که برشمرده شد سرمایه‌گذاران ممکن است به هنگام ارزیابی شرکتهای کوچکتر ارزش بیشتری برای ارزش دفتری به عنوان نماینده ارزش توقف یا تصفیه قائل شوند.

در صورتی که اندازه شرکتها افزایش یابد، می‌توان عکس این توضیحات را ارائه کرد. اگر اندازه شرکت افزایش یابد، انتظار می‌رود که توجه سرمایه‌گذاران از ارزش دفتری به سود معطوف شود. بیشتر مدل‌های قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر تنزیل سودهای نقدی آتی هر سهم است و در واقع هر سهمی که دارای سودهای آتی بیشتری باشد از نظر سرمایه‌گذاران دارای ارزش بیشتر است.(اولسون، 2001) با افزایش اندازه شرکت‌ها و تنوع فعالیت آنها انتظار مشکلات مالی و توقف یا تصفیه شرکتها در نتیجه زیان‌دهی تا حد زیادی منتفی می‌شود. در نتیجه، با توجه به حصول اطمینان سرمایه‌گذاران از تداوم فعالیت و سودآوری شرکتهای بزرگ، سرمایه‌گذاران برای ارزش‌گذاری سهام توجه خود را به سود هر سهم معطوف می‌کنند. در نتیجه، در ارزیابی سهام، سود هر سهم نسبت به ارزش دفتری هر سهم از اهمیت بیشتری برخوردار است

[1]. Lambert

[2] . Morse

[3] . Bernard

[4] . Conroy et al.

[5] . Brief and Zarowin

[6] . Feltham

[7] . Maydew.

[8]. Collins, et al.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.