پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

واضح است که ارتباط ارزشی یک صورت مالی، توانایی آن جهت تایید یا تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از ارزش شرکت است. اگر سهام شرکت در میان سرمایه‌گذاران داد و ستد می‌شود، قیمت بازار آن سهام باید انتظارات عموم سرمایه‌گذاران را از ارزش خلاصه کند. بنابراین ارتباط ارزشی صورتهای مالی می‌تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری منتشر شده‌اند، اندازه‌گیری شود. این امر دلالت بر این نیست که ارزش‌گذاری سهام تنها هدف صورت‌های مالی است، اما چنان که توسط بارس و همکاران[1](2001) ذکر شده است، مرکز توجه عمده SEC و بنابراین FASB، بر سرمایه‌گذاران سهام است.

سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند توسط ارتباط آماری میان داده‌های حسابداری و ارزش‌های بازار سرمایه(قیمت‌ها و بازده‌های سهام) به بهترین نحو اندازه‌گیری شود. این چنین، یک ارتباط، پی‌آمد رفتارهای سرمایه‌گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آنها مبنای پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌ها جمع‌آوری می‌شود، منعکس می‌کند (دماش[2]، 2007).

در تحقیقات حسابداری مالی، صورتهای مالی را دارای ارتباط ارزشی گویند اگر آنها با قیمت‌ها، ارزش‌ها یا بازده‌های سهام در ارتباط باشند. در راستای مطالعات ارتباط ارزشی، برخی از پژوهشگران، ارتباط ارزشی یک مجموعه از داده‌های صورتهای مالی را با آماره   تعدیل شده رگرسیون اندازه‌گیری کردند. به ویژه، آنها ارتباط ارزشی صورتهای مالی را مانند   تعدیل شده تعریف کردند که می‌تواند به صورت منحصر به فرد به صورتهای مالی در یک رگرسیون از ارزش‌های سهام در صورتهای مالی یا اطلاعات غیرمالی نسبت داده شده باشد(هاند[3]، 2003).

برخی از پژوهشگران نیز ارتباط ارزشی داده‌های حسابداری گزارش شده را با توانایی آنها جهت بیان کردن اطلاعات محفوظ در قیمت‌های بازار، تعریف کرده‌اند. این امر بر پایه الگوهای تجربی به کار گرفته شده توسط نویسندگان از قبیل کالینز و همکاران[4](1997)، امیر و همکاران[5](1993) و… با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیب قیمت‌ها از دو متغیر حسابداری توضیحی، یعنی سود و ارزش ویژه خالص اندازه‌گیری شده است.

قیمت‌های سهام می‌توانند به اطلاعات مالی از قبیل عایدات و سود سهام، همچنین به اطلاعات غیرمالی از قبیل حق‌الامتیازها و فن‌آوری اختصاصی وابسته باشند. مطالعات بسیاری بررسی کرده‌اند که چگونه متغییرهای مالی و غیرمالی به قیمت‌های سهام وابسته‌اند. امیر و لو(1996) با استفاده از نمونه‌ی شرکت‌های تلفن شبکه‌ای، نبود ارتباط ارزشی متغیرهای مالی از قبیل سود، ارزش دفتری و جریان‌های نقد را ثابت کردند. آنها یافتند که متغیرهای مالی شرکت‌های شبکه‌ای تنها هنگامی که همراه با متغیرهای غیرمالی مورد بررسی قرار گیرند، دارای ارتباط ارزشی هستند. به سبب تغییر سریع محیط فن‌آورانه، امیر و لو[6](1996) ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را در مقایسه با اطلاعات غیرمالی مورد تحقیق قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که متغیرهای مالی در یک مبنای مستقل دارای ارتباط ارزشی نیستند.

[1] . Barth, et al.

[2] . Dahmash

[3] . Hand

[4] . Collins, et al.

[5] . Amir, et al.

[6] . Lev