فایل – تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های …

تعداد تلفات
۱۰۰ × ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد تلفات
تعداد اولیه جوجه‎ها آشیانه
وزن نهایی
در پایان هفته ششم (۴۲ روزگی) تمامی جوجهها وزن کشی شده و وزن نهایی جوجهها اندازهگیری شد.
بازده لاشه و تفکیک آن
در انتهای دوره ( در ۴۲ روزگی) تعداد ۴ قطعه جوجه از هر تیمار (از هر تکرار یک قطعه جوجه) که نزدیک به میانگین وزن گله بودند به طور کاملا تصادفی انتخاب شده، بعد از علامت گذاری و یادداشت مشخصات تیمار و تکرار مربوطه وزن شده و سپس ذبح گردیدند و پس از کشتار، پرکنی انجام و سر و پاها جدا شد. محتویات شکم به دقت خارج و لاشه کامل، سینه، رانها، چربی محوطه بطنی، طحال، سنگدان، کبد ، بورس، تیموس و قلب وزن شدند و وزن نسبی آنها به ازای وزن زنده بدن محاسبه گردید. وزن نسبی قسمتهای مختلف لاشه و اندامهای داخلی بعد از تبدیل در فرمول مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
بازده لاشه با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
وزن لاشه (گرم)
× ـــــــــــــــــــ= بازده لاشه
وزن زنده (گرم)
وزن ران(گرم) وزن سینه(گرم)
۱۰۰ × ————- = راندمان ران ۱۰۰ × ————- = راندمان سینه
وزن زنده(گرم) وزن زنده(گرم)
اندازه گیری طول نسبی روده باریک
پس از اندازه گیری طول روده باریک (از ابتدای دوازدهه تا محل اتصال ایلئوم به روده کور) ،طول نسبی با فرمول زیر محاسبه گردید
طول روده باریک
۱۰۰ × ————- = طول نسبی(cm)
وزن زنده(گرم)
تعیین تیتر آنتی بادی نیوکاسل :
بمنظور تهیه نمونه خون در ۴۲ روزگی از هر قفس بطور تصادفی دو قطعه جوجه انتخاب شدند و به کمک سرنگ های ۲ میلی لیتری از سیاهرگ بال سمت راست آنها خونگیری انجام شد در طی خونگیری پرنده به آرامی از قفس گرفته شد و به محل خونگیری در خارج از سالن پرورش انتقال می یافت تا از ایجاد استرس بر پرندگان جلوگیری گردد. از ۲ میلی لیتر خون گرفته شده مقدار نیم سی سی در میکروتیوبهای حاوی ماده ضد انعقاد که قبلا تهیه شده بود ریخته شد و مابقی در لوله های آزمایشی ریخته شد تا سرم آن جدا گردد. نمونه های خونی تهیه شده برای تعیین فاکتورهای خونی و سرمی (تیتر آنتی بادی) به آزمایشگاه منتقل شد. برای اندازهگیری تیتر آنتی بادی نیوکاسل از روش inhibition Hemagglutination (HI) استفاده می شود. آزمایش HIبر این اساس می باشد که ،بر روی سطح ویروسها پروتئین هایی تحت عنوان هماگلوتینین موجود است که قادرند با گیرنده های موجود در سطح گلبول های قرمز اتصال یابند که این عمل را هماگلوتیناسیون می گویند. در آزمایش HIیا ممانعت از هماگلوتیناسیون آنتی بادیها بر ضد هماگلوتیناسیون ویروس ها عمل می نمایند و مانع از اتصال ویروسها به گلبولهای قرمز می گردند. بطور مثال اگرته نشین شدن گلبولهای قرمز را داشته باشیم بدین معناست که در سرم مشکوک حضور آنتی بادی مشهود می باشد که در نهایت مانع از هماگلوتیناسیون گردیده است و موجب ته نشین شدن گلبولهای قرمز گشته است. بنابراین اگر هیچگونه آنتی بادی وجود نداشته باشد که مانع از هماگلوتیناسیون گردد. در نتیجه رسوب گلبولهای قرمز را نداریم. نتایج حاصل به لگاریتمی و بر پایه لوگ ۲ بیان می گردد.
پروفایل چربی خون
در پایان ۲۱ روزگی تعداد ۴ قطعه جوجه از هر تیمار (از هر تکرار یک قطعه جوجه) که نزدیک به میانگین وزن گله بودند، جهت نمونه برداری از خون انتخاب شدند وزن آنها جداگانه ثبت گردید و علامتگذاری گردید تا در ۴۲ روزگی نیز از همان جوجه ها جهت خونگیری استفاده شود. در روز ۴۲ تعداد ۴ قطعه جوجه از هر تیمار(از هر تکرار یک قطعه جوجه) نمونه های خون توسط سرنگ از سیاهرگ زیر بالی گرفته شد و جهت جداسازی سرم به لوله های آزمایشی بدون ماده ضد انعقاد خون منتقل گردید. پلاسمای این نمونه ها بعد از سانتریفیوژ به مدت ۸ دقیقه در دور ۳۵۰۰ جدا شده و تا اندازهگیری های آزمایشگاهی در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد ذخیره گردید. سپس این نمونه به آزمایشگاه منتقل شدند و میزان کلسترول ، تریگلیسرید ،LDL ،HDL و VLDL این نمونه ها با دستگاه اتوآنالایزر اندازهگیری شد.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- اثر جیرههای آزمایشی بر عملکرد:
۴-۱-۱- مصرف خوراک:
تاثیر سطوح مختلف سیر و پیاز تازه بر مصرف خوراک سرانه جوجههای گوشتی در جدول ۴-۱ ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنیداری بین مصرف خوراک جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل آنها در دوره آغازین (۲۱-۱روزگی) مشاهده نشد(۰۵/۰p>).
در دوره رشد (۴۲-۲۲ روزگی)، سطوح مختلف سیر و پیاز تازه بطور مجزا تاثیر معنیداری روی مصرف خوراک نداشت(۰۵/۰p>). اما اثرات متقابل سیر و پیازه تازه بطور معنیداری باعث کاهش مصرف خوراک نسبت به گروه شاهد شد(۰۵/۰p>). در بین تیمارها، تیمار ۲درصد پیاز تازه کمترین مصرف خوراک را نسبت به دیگر تیمار های آزمایشی داشت.
در کل دوره آزمایشی (۱ تا ۴۲ روزگی)، مصرف خوراک جوجه های تغذیه شده با سطوح مختلف سیر و پیاز تازه بطور مجزا، تفاوت معنیداری با سایر تیمار های آزمایشی مشاهده نشد (۰۵/۰<P). اما اثرات متقابل سیر و پیازه تازه بطور معنیداری باعث کاهش مصرف خوراک نسبت به گروه شاهد در کل دوره پرورشی شد(۰۵/۰p>). بالاترین سطح پیاز استفاده شده (۲درصد)در این پژوهش باعث کاهش مصرف خوراک نسبت به سایر تیمارهای پرورشی گردید.
۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه:
تاثیر سطوح مختلف سیر و پیاز تازه بر افزایش
وزن جوجههای گوشتی د

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ر جدول ۴-۱ ارائه شده است. در دوره آغازین (۱تا ۲۱ روزگی)، تفاوت معنیداری بین افزایش وزن روزانه تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد(۰۵/۰<P). هر چند در این دوره جوجههای تغذیه شده با سطح ۵/۰ درصد سیر تازه و اثر متقابل سیر و پیاز (۱درصد سیر و ۲درصد پیاز) از لحاظ عددی بالاترین افزایش وزن را در مقایسه با جوجههای سایر تیمارهای آزمایشی نشان دادند. در دوره رشد (۲۲ تا۴۲ روزگی)، افزایش وزن جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل سیر و پیاز تفاوت معنیداری مشاهده نشد(۰۵/۰<P). در کل دوره (۱ تا ۴۲ روزگی)، بیشترین افزایش وزن مربوط به جوجههای تغذیه شده با سطوح ۱درصد سیر و اثر متقابل سیر و پیاز(۱درصد سیر و ۱ درصد پیاز) بود که این اختلاف افزایش وزن معنی دار نبود (۰۵/۰<P).
۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک
جدول ۴-۱ تاثیر مصرف سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل سیر و پیاز را را بر ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی نشان میدهد. در دوره آغازین (۱ تا ۲۱ روزگی)، تفاوت معنیداری بین ضریب تبدیل خوراک درتیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد(۰۵/۰<P).
در دوره رشد(۲۲ تا ۴۲ روزگی)، اثر متقابل سیر و پیاز تازه بطور معنیداری باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با تیمار شاهد گردید(۰۵/۰>P). در بین تیمارهای آزمایشی، اثر متقابل سیر و پیاز(۱ درصد سیر و ۱درصد پیاز) پایینترین ضریب تبدیل خوراک رو نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی نشان داد(۰۵/۰>P). همچنین استفاده از سطوح مختلف پیاز تازه (۱درصد) بطور معنیداری باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک گردید(۰۵/۰>P).
در کل دوره آزمایشی( ۱تا۴۲روزگی)، نیز اثر متقابل سیر و پیاز تازه بطور معنیداری باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با تیمار شاهد گردید(۰۵/۰>P). در بین تیمارهای آزمایشی، اثر متقابل سیر و پیاز(۱ درصد سیر و ۱درصد پیاز) پایینترین ضریب تبدیل خوراک رو نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی نشان داد(۰۵/۰>P).
۴-۲- وزن لاشه و اندامهای داخلی
در جدول ۴-۲ اثر تیمارهای مختلف بر وزن لاشه و اندامهای داخلی بدن ارائه شده است. اثر مستقل سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل آنها بر وزن کل لاشه، سینه، ران، کبد، سنگدان، چربی محوطه بطنی، و طول روده تفاوت معنیداری را در بین تیمارها نشان نداد(۰۵/۰<P). اما استفاده از سطح ۲ درصد پیاز تازه در جیره موجب کاهش اندازه قلب نسبت به سطوح دیگر تیمارها در و جیره شاهد شده است (۰۵/۰>P). و از نظر عددی اثر متقابل سیر و پیاز (سیر ۵/۰ درصد و پیاز ۲درصد)باعث کاهش چربی محوطه بطنی شده است(۰۵/۰<P).
۴-۳- تلفات در مراحل مختلف پرورش

کامنت‌ها بسته شده‌اند.