سامانه پژوهشی – تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو …

۲-۴) موانع، مشکلات و محدودیتهای صادراتی:
بسیاری از عوامل ساختاری، رویه ای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث می گردد تولید کننده ها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. برخی موانع صادراتی شرکت ها ریشه داخلی داشته در حالی که برخی دیگر از موانع صادراتی ناشی از محیط خارجی شرکت هستند. از طرف دیگر می توان موانع را از نظر ذهنی، عینی بودن نیز تقسیم کرد. در این صورت چهار دسته موانع داخلی عینی، داخلی ذهنی، خارجی عینی، خارجی ذهنی وجود خواهد داشت اما نه تنها ماهیت این موانع بلکه تواتر، اهمیت و شدت و ضعف آنها در هر کدام از مراحل مربوط به فعالیت های صادراتی شرکت می تواند متفاوت باشد. حل موانع صادراتی برای شرکت ها در مراحل اولیه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر شرکت ها نتوانند در همان مراحل اول به این موانع به صورت مناسب واکنش نشان دهند، برای همیشه فعالیت های صادراتی را کنار خواهند گذاشت. البته شرکت های مختلف در یک مرحله واحد ممکن است موانع متفاوتی را مقابل خود متصور شوند ( ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸).
می توان گفت دانش اندک از بازارهای بالقوه جهت توسعه فعالیت های صادراتی و نیز فقدان منابع مالی لازم برای بررسی بازارهای خارجی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات است در ادامه تحقیقاتی که به بررسی موانع صادراتی پرداخته اند آورده شده است.
در تحقیق آلراندریدز [۹] (۲۰۰۰) مهم ترین عوامل بازدارنده شرکت ها در شروع فعالیت های صادراتی شامل وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات، درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی و مشکلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی شناسایی شده اند. تحقیق ویلینگسون و بارت [۱۰] (۲۰۰۱) نیز نشان داد که ناتوانی شرکت ها در دستیابی به قیمت های رقابتی در مقابل شرکت های خارجی و نیز
هزینه های بالای حمل و نقل در فروش کالا به بازارهای خارجی موانع مهم پیش روی شرکت ها برای صادرات هستند. در تحقیق دیگری یو و تسنگ[۱۱] (۲۰۰۴) موانع موجود برای صادرات عبارتند از فقدان دانش و اطلاعات در مورد بازارهای خارجی، دانش محدود تجاری در میان پرسنل و نامناسب بودن قیمت و کیفیت برای نیازهای این بازارها.
محققی دیگر اینگونه بیان می کند که موانع داخلی صادرات در شرکت ها مربوط به ناکافی بودن منابع برای بازاریابی صادرات، مسائل مربوط به دستیابی استانداردهای کیفی و ایجاد یک طرح و تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی ضعیف و کمبود کارکنان شایسته برای مدیریت فعالیت های صادراتی، ناتوانایی مالی و نبود اطلاعات کافی درباره بازارهای خارجی و موانع خارجی شامل عملکرد کاملاً تفاوت مشتریان خارجی، ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین مربوط به واردات کشورهای دیگر، نیروهای رقابتی، نرخ تورم و محدود بودن عرضه بعضی از پول ها است. در تحقیق دیگری یانگ[۱۲] ۲۰ مانع صادراتی را بررسی نمودند و ۵ عامل را عمده تشخیص داد که عبارت بودند از:
تفاوت بازاریابی نسبی، اطلاعات مربوط به صادرات و بازار، فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی (بی ریا و جبل عاملی، ۱۳۸۵).
تحقیق بایکلی و تزار[۱۳] (۲۰۰۵) بر ماهیت پویا و در حال تغییر موانع صادراتی تأکید کردند و نشان دادند که هر چقدر شرکت ها بیشتر درگیر امر صادرات می شوند، مشکلات پیش روی خود را بیشتر مرتبط به عدم درک مناسب از فعالیت های تجارت خارجی می کنند. مشکلات مربوط به صادرکنندگان فعال ظاهراً ماهیت عملیاتی داشته، مقدمتاً مربوط به متغیرهای خارجی از قبیل پیچیدگی های زیاد کارهای اداری و سازمانی، تأخیر در پرداخت خریداران خارجی و نیز شرایط نامناسب اقتصادی در این بازارها بود ( حسینی و همکاران، ۱۳۸۷).
در ادامه و در جدول شماره ۱ عوامل داخلی و خارجی که مانع از صادرات می شوند بیان شده است:
جدول شماره ۲-۱: موانع و مشکلات صادراتی (ناطق و نیاکان، ۱۳۸۸)

بیرونی درونی
داخلی مشکلات مربوط به انجام رویه های صادراتی یا کارهای اداری
فقدان محرک ها یا معاونت دولتی (کمک های دولتی)
پرسنل صادراتی آموزش ندیده / ناکافی
ظرفیت تولید ناکافی
فقدان پرسنل مدیریتی
کمبود سرمایه کاری برای تأمین مالی صادرات
اطلاعات محدود برای حضور و تحلیل بازار خارجی
خارجی عادت و رفتارهای متفاوت مصرف کنندگان خارجی
مشکلات مربوط درک رویه های تجارت خارجی
وجود مشکلات زبانی و ارتباطی
تحمیل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای
رقابت شدید در بازارهای خارجی
نرخ تبدیل پر نوسان و نامطلوب
محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات خارجی
استانداردهای گسترده متفاوت برای محصول
جمع آوری مشکل و آهسته پرداخت های گسترده
مشکل حضور و دستیابی به نمایندگان کافی
ریسک ها و هزینه های بالای فروش گسترده
عدم توانایی در ارائه قیمت های رقابتی به صورت گسترده

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کامنت‌ها بسته شده‌اند.